Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність 6.010104 Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

Полтавського державного

педагогічного університету

імені В.Г. Короленка

_____________М.І. Степаненко

«____»______________2009 р.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика БАКАЛАВРА

(Варіативна частина)

за спеціальністю

6.010104 Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості

напряму підготовки

0101 Педагогічна освіта

Схвалено Вченою радою                           

ПДПУ імені В.Г.Короленка                           

Протокол № ___ від «__» _______ 2009 р.     

 


Позначення і скорочення

У даному документі для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв:

а) видів типових задач діяльності:

ПФ - професійна,

СВ - соціально-виробнича,

СП - соціально-побутова;

б) класів задач діяльності:

С - стереотипна,

Д - діагностична,

Е - евристична;

в) видів уміння:

ПП - предметно-практичне уміння,

ПР - предметно-розумове,

ЗП - знаково-практичне,

ЗР - знаково-розумове;

г) рівнів сформованості даного уміння:

О - уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї,

Р - уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий конт­роль без допомоги матеріальних носіїв інформації,

Н - уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички;

д) здатностей:

З - здатність.

 Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння щодо вирішення типових задач діяльності

У відповідності до посад, що може займати випускник вищого навча­льного закладу, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснен­ня певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.

Вищі навчальні заклади повинні забезпечити опанування випускни­ками системою умінь вирішувати певні типові задачі діяльності при здійс­ненні певних виробничих функцій, визначених у таблиці  додатку А.

Примітка. У таблиці  Додатку А у графі 3 і графі 5 наведені шифри типових задач діяльності і умінь, за структурами:

а) шифр типової задачі діяльності

 Х .ХХ . Х. ХХХХХХХ

 

виключний номер задачі

клас типової задачі діяльності

 
 

вид типової задачі діяльності

 
 

номер виробничої функції

 

б) шифр уміння

 Х.ХХ.Х.ХХХХХХХ .  ХХ . Х . ХХ

 

номер уміння, наскрізний для даної типової задачі

рівень сформованості уміння

 
 

вид уміння

 
 

шифр типової задачі діяльності

 

Вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних закладів

Атестація бакалаврів здійснюється Державною атестаційною комісією, що складається з провідних викладачів випускаючої кафедри, кафедр педаго­гіки та методики викладання, психології, а також спеці­алістів системи професійної освіти та машинобудівних підприємств.

Атестація проводиться в формах:

· державного письмового іспиту з фахових дисциплін з метою оцінки рівня сформованості знань та умінь по проектуванню конструкцій швейних виробів, розробки етапів технологічних процесів швейних виробів, а також при рішенні професійно-інженерних завдань (у відповідності із завданням);

· захисту дипломного проекту, пов’язаному з проектуванням технологічного процесу виготовлення швейних виробів та аналізом техніко-економічних показників розробленого технологічного процесу.


Додаток А

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу

(Вибіркові дисципліни)

Похожие материалы

Информация о работе