Організація та методичне забезпечення роботи кураторів академічних груп Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, страница 3

Усі із 66-ти кураторів надали для ознайомлення свої плани виховної роботи та щоденники.

Перевірка засвідчила, що:

– всі плани виховної роботи кураторів укладені відповідно до «Норм планування навантаження куратора академічної групи», схвалених Радою з організації виховної діяльності університету (протокол № 10 від 30.05.2012 р.), затверджених Ученою радою ПНПУ імені В. Г. Короленка (протокол № 1 від 30.08.2012 р.), схвалених Радою з виховної діяльності ПНПУ імені В. Г. Короленка (протокол № 1 від 31.08.2012 р.). Якщо й були якісь окремі структурні недогляди в планах роботи кількох кураторів, то їх швидко відкоригували в процесі перевірки;

– за своїм змістовим наповненням плани виховної роботи кураторів чітко координуються з планом виховної роботи факультету й університету, враховують ту тематику виховних годин, яка була запропонована як орієнтир.

Разом із тим не можна не помітити, що частина кураторів дещо формально поставилася до компонування планів виховної роботи, вписавши туди ті чи ті рекомендовані Радою з виховної діяльності ПНПУ заходи без урахування специфіки факультету, фаху, контингенту груп, власної педагогічної ініціативи. На цьому фоні позитивним контрастом вирізняються справді творчі підходи багатьох кураторів, які, добре знаючи своїх вихованців, намагаються створити їм максимально сприятливі умови для особистісного і професійного розвитку, опанування навиків життя і діяльності в колективі, збереження здоров’я, поглиблення духовності тощо. Це, зокрема, Н. М. Мишко, М. М. Тесленко (кафедра психології), Трохименко А. О. (кафедра музики), Кононова М. М. (кафедра соціальної та корекційної педагогіки), Бабенко О. О., Батієвська Т. В. (кафедра образотворчого мистецтва), Волочай М. П. (кафедра філологічних дисциплін) та ін. Важливо також відмітити, що кафедри факультету – значною мірою через виховну роботу кураторів – пропагують свій предмет, поглиблюють його розуміння, стимулюють зацікавлення ним. Приміром, кафедра соціальної та корекційної педагогіки досягає цього через соціальні акції та проекти, мистецькі кафедри – через діяльність художніх колективів, виставки, планери, презентації, кафедра філологічних дисциплін – через творчо-мовні заходи, конкурси, тобто, можна сказати, що простежується профільний підхід у вихованні.

Щоденник куратора на факультеті, як і в університеті, ведеться в довільній формі, але здебільшого це віддруковані аркуші з інформацією про студента (вказані адреса, телефон, батьки, навчальні й творчі здобутки тощо). Цікавим факультетським здобутком, який варто переймати як педагогічний досвід, є вироблення портфоліо групи, у якому фіксується у фотоформаті передусім виховна робота куратора зі студентами. Так, яскраві й змістовні портфоліо підготували Панченко Н. В. (куратор групи СП–48), Дячук Н. І. (куратор групи М–42), Мишко Н. М. (куратор групи ПП–211) та ін.

Значною мірою на підставі виховної роботи проводиться на факультеті конкурс на кращу групу.

Залучення Шевченківської теми в план виховної роботи куратора ми помітили тільки в М. П. Волочай (група ПН–417).

Факультет технології і дизайну

Куратори призначаються розпорядженням декана.

Усього на факультеті навчається 15 студентських груп, а отже, 15 викладачів безпосередньо задіяні у вихованні молоді як їхні наставники. Усі вони, крім одного, надали необхідну документацію (план виховної роботи, щоденник куратора) для ознайомлення.

Перевірка засвідчила, що:

– всі плани виховної роботи кураторів укладені відповідно до «Норм планування навантаження куратора академічної групи», схвалених Радою з організації виховної діяльності університету (протокол № 10 від 30.05.2012 р.), затверджених Ученою радою ПНПУ імені В. Г. Короленка (протокол № 1 від 30.08.2012 р.), схвалених Радою з виховної діяльності ПНПУ імені В. Г. Короленка (протокол № 1 від 31.08.2012 р.);