Механізм човника машини 1022 кл. ОЗЛМ, страница 5

Потім кінець направляючого пазу човника підходить до зуба 14 на поясі шпулеутримувача, а вушко ниткопритягувача про­довжує рухатися угору і виводить петлю з-під зуба 14. Петля утримується пальцем 12 установочної пластини 10. Сила тертя між обертовим човником та нерухомим шпулеутримувачем притис­кує праву бокову стінку паза 13 шпулеутримувача (див. рис. 169 б) до пальця 12 закріплюючої пластини 10, яка утримує шпулеутри-мувач від обертання. Тому обведена навколо шпулеутримувачапетля має пройти між ними. Вушко ниткопритягувача продов­жує швидко рухатися угору і різко скорочує петлю.

Для зменшення напруження нитки виступу пальця 12 та стін­кам паза шпулеутримувача надається форма, що обтікає, їхня поверхня дуже ретельно відполіровується.

Для того, щоб петля могла легко повернути (відштовхнути) шпулеутримувач, його поясок повинен легко, без найменших пе­решкод, обертатися в пазу човника, в іншому разі петля буде за­тискуватись між пальцем 12 і стінкою, а це спричинює обрив нитки. Робота механізму ниткопритягувача повинна узгоджува­тися з рухом човника.

Після виводу петлі з-під пальця установочної пластини ниж­ня нитка розташовується всередині петлі верхньої нитки.

Ниткопритягувач цією петлею втягує нижню нитку в матері­али, що зшиваються. Завершення процесу утворення стібка по­казано на рис. 170 а, б.

Ми розглянули механізм човника машин різних модифікацій та процес утворення човникового стібка. На рис. 171 представ­лено деталі механізму човника машини 1022 кл. ОЗЛМ та їхнє кінематичне зображення. Викресливши кінематичну схему меха­нізму човника, можна дослідити роботу механізму, визначити точ­ки змащування деталей та точки регулювання.Питання для самоперевірки

1.  Викресліть кінематичну схему механізму човника, застосував­ши опорні точки (рис. 172) пронумеруйте деталі та назвіть їх. Покажіть вид руху кожної деталі, точки змащення.

2.  Уважно розгляньте рис. 173. Виберіть номери деталей, що відносяться до механізму човника, назвіть ці деталі.

3.  Користуючись рис. 172, назвіть призначення кожної дета­лі механізму човника та вкажіть траєкторію руху.

4.  Визначте точки змащення деталей механізму човника.

5.  Розкажіть регулювання механізму човника та коротко опи­шіть їхнє виконання.

6.  Заповніть таблицю 27.

7.  Викресліть у робочих зошитах кінематичні схеми механіз­мів човника машини 1022 кл. ОЗЛМ (І варіант); 1022—М кл. ОЗЛМ (IIваріант) та 97—А кл. ОЗЛМ (III варіант) на ос­нові конструктивних схем цих машин.

8.  Зробіть порівняльний аналіз схем викреслених механізмів. Визначте конструктивні відмінності, опишіть їх. Дайте пись­мово аналіз недоліків та переваг.


Тема: Механізм машини 1022 кл. ОЗЛМ та 97—А кл. ОЗЛМ: робота, змащення деталей, основні регулювання механізму.

Мета роботи: закріпити та поглибити знання, отримані при вивченні будови механізму, його роботи, основних регулювань; набути практичних вмінь з виконання чищення деталей човникового комплекту; ознайо­митись зі змащуванням деталей механізму; визначити, які неполадки у роботі механізму човника можуть виникнути, причини їх виникнення, способи усунення.

Інструменти та обладнання (з розрахунку на одного учня):

1)  машина 1022 кл. ОЗЛМ - 1; машина 97-А кл. ОЗЛМ - 1;

2)  різаний корпус машини 1022 кл. ОЗЛМ —1;

3)  бобіни ниток — 2;

4)  клаптики тканини — 6;

5)  викрутки — 2;

6)  деталі човникового комплекту — 1;

7)  зразки неякісних строчок: «строчка туга», «строчка слабка», «строчка петляє зверху», «строчка петляє знизу», «пропуск стібків», «обрив ниток»;

8)  площинні плакати:

—«Конструктивна схема машини 1022 кл. ОЗЛМ» — 1;