Механізм човника машини 1022 кл. ОЗЛМ, страница 2


Човниковою викруткою послідовно викручують гвинти 9 (див. рис. 148), виймають бокове напівкільце 3, потім виймають шпулеутримувач 2. Чистять деталі човникового комплекту за до­помогою спеціальної щіточки та шматочка м'якої тканини. Спо­чатку вичищають човникову порожнину, його паз 34, потім — шпу­леутримувач 2. Особливо ретельно чистять поясок 24.

Чистять бортик 35, напівкільце 3. Після чистки деталей чов­никовий комплект збирають у зворотній послідовності. При цьому необхідно звернути увагу па те, щоб палець 17 установочної плас­тини 8 увійшов у паз 16 шпулеутримувача 2 (див. рис. 148, 149). Важливо запобігти перекосу бокового напівкільця 3 (див. рис. 148). Для цього рекомендується гвинти 9 вкрутити спочатку на кілька обертів, а потім, коли вони будуть знаходитися у своїх різьбових отворах, послідовно вкрутити їх до кінця. Порожнину шпульного ковпачка чистять щіточкою.

Автоматичне змащування човника

Змащується човник автоматично. Мастило з верхнього картера 1 (рис. 150) підводиться у втулку 7 (рис. 150, 151) за допомогою поліхлорвінілової трубки 16 (див. рис. 150). Човниковий вал 9 злі­ва порожнистий (див. рис. 151), у нього вставляється гніт 14, за­кручується гвинт 15, в його отвір входить лівий кінець ґноту 14.


Човниковий вал 9 має мастильногінну різьбу 5, яка закінчу­ється радіальним отвором 6 (див. рис. 151). У втулці 7 є канали 13, причому горизонтальний канал 13 праворуч закривається за­глушкою. У втулку 7 загвинчується регулювальний гвинт 11, який закріплюється контргайкою 12 (див. рис. 151).

При ввімкненні мастильної системи мастило надходить у роз­точку 4 втулку, і по мастильногінній різьбі 5 (див. рис. 151) пе­реміщується праворуч. Через радіальний отвір 6 мастило рухає­ться у середину човникового вала 9, просочує гніт 14. Під час руху ліворуч мастило проходить по ґноту 14 через отвір гвинта 15. Відцентровими силами мастило відкидається в канал 3 чов­ника 2 і змащує з'єднання паза човника з пояском 1 шпулеутри-мувача. Рухаючись праворуч, мастило через радіальний канал 8 човникового вала надходить у розточку каналу 13 і, пересуваю­чись ліворуч — у розточку 4, повторює свій шлях.

Регулювання подачі мастила човнику

Подача мастила човнику регулюється гвинтом 11 після послаб­лення контргайки 12. Якщо гвинт 11 загвинчувати, то перетин вертикального каналу 13 буде зменшуватися, а човник — інтен­сивніше змащуватися (див. рис. 151).

Якщо мастило у човник 2 надходить у великій кількості та не піддається регулюванню гвинтом 11, потрібно перевірити, чи не


відійшов гніт 14 від гвинта 15. Якщо мастило в човник не по­трапляє, гніт 14 необхідно промити в гасі або замінити на новий. Для перевірки подачі мастила до човника знімають човниковий комплект, до торця гвинта 15 притуляють аркуш білого паперу і тримають його при ввімкненій машині протягом 15 секунд. При цьому на папері утворюється мастильна смужка. Якщо смужка за­вширшки 1,5 мм, подача мастила нормальна. Якщо ширина смуж­ки більша або менша, то подачу мастила регулюють гвинтом 11.

Регулювання човника відносно голки

Розглянемо розташування носика човника відносно голки, коли вона знаходиться у крайньому нижньому положенні.

На рис. 152 ми бачимо, якщо голка перебуває в крайньому нижньому положенні, то відстань між носиком човника і голкою дорівнює 11—12 мм.

Своєчасність підходу носика 22 човника 1 (див. рис. 148), гол­ки регулюють поворотом човника 9 відносно нерухомого човнико­вого вала 3 після послаблення гвинтів 8 (див. рис. 146).

Для зручності регулювання і щоо ба­чити переміщення носика човника від­носно вушка голки, необхідно зняти лап­ку, голкову пластину, зубчасту рейку.

При виконанні регулювання слід опус­тити голку в крайнє нижнє положення (КНПГ), а потім підняти її на 1,8—2 мм. При цьому носик човника повинен зна­ходитися вище вушка голки на 1,1 мм (рис. 153).

Проміжок між носиком човника та голкою на момент захоплення петлі вер­хньої нитки носиком човника повинен дорівнювати 0,1 мм (рис. 154).