Механізм човника машини 1022 кл. ОЗЛМ

Страницы работы

Содержание работы

МЕХАНІЗМ ЧОВНИКА МАШИНИ 1022 КЛ. ОЗЛМ

Будова

На рис. 146 зображено конструктивну схему човникового комп­лекту машини 1022 кл. ОЗЛМ. Деталі механізму човника машини цього класу бачимо на рис. 147.

У машині застосовується механізм центрально-шпульного рівно-мірнообертового човника. На головному валу 1 двома упорними гвин­тами 7) кріпиться конічна шестерня 6( з круговими зубцями. З нею до зачеплення входить шестерня 62, яка жорстко закріплена на вер­тикальному валу 2. Вертикальний вал 2 обертається в двох втулках 5(, 52, що знаходяться у рукаві машини і закріплені двома упорними гаинтами. На нижньому кінці вертикального вала 2 кріпиться шестер­ня 63. З нею до зчеплення входить шестерня 64, закріплена на правому кінці човникового вала 3. На лівому кінці човникового вала кріпиться човник 9 двома упорними гвинтами 8 (див. рис. 146, 147). Човнико­вий вал обертається у втулках 53, 54; 10 — закріплююча пластина.

Принцип роботи

Рівномірнообертові центрально-шпульні човники, які оберта­ються в вертикальній площині, завжди виконують обертовий рух проти годинникової стрілки.

Головний вал 1 рухається за годинниковою стрілкою від махо­вого колеса 10. Вертикальний вал 2 отримує рух від головного вала 1 через зубчасту передачу з двох шестерень 6, та 62. Але діаметр шестерні 6( удвічі більший за діаметр шестерні 62, тому вертикальний вал виконує два оберти за один оберт головного вала. Діаметри шестерень 63 та 64 рівні, це забезпечує передатне співвідношення ведучої і веденої шестерні 1:1. Отже, загальне пе­редатне співвідношення двох пар шестерень 6( і б2 та 6^ і 64 (див. рис. 146) дорівнює і = 1 : 2, тобто, частота обертання човникового вала 3 буде вдвічі більшою ніж головного вала 1. Човник 9 крі­питься на валу 3 жорстко і рухається відносно головного вала про­ти годинникової стрілки удвічі швидше (див. рис. 146, 147).

У паз втулки 5., човникового вала 3 встановлена фетрова про­кладка 11 (див. рис. 146, 147) для змащування втулки 53 на чов­никовому валу 3.

Шестерні обертаються в мастильних картерах. Кожний картер складається з двох частин 13—13 а, 14—14 а, стягуючими гвинтами 15 (див. рис. 147). Через 3—4 місяці роботи картери знімають і за­повнюють новим мастилом УС—2 (очищений солідол).

Розглянемо деталі човникового комплекту детальніше. Для цього скористаємося рис. 148.

Для захоплення петлі нитки голки човник 1 має носик 22 (див. рис. 148). Центральний отвір човника 1 закритий заглуш­кою 18 для забезпечення можливості автоматичного змащуван­ня. У човнику є паз 34, в який пояском 24 установлюється шпулеутримувач 2 (див. рис. 148). Щоб шпулеутримувач 2 три­мався в човнику 1, паз 34 закривається напівкільцем 3 з бор­тиком 35. Напівкільце 3 закріплюється до човника 1 трьома при­тискними гвинтами 9. Чотирма притискними гвинтами 12 до човника прикріплюється верхня пластина 10, яка забезпечує процес одягання петлі голки на носик човника. Човник 1 на чов­никовому валу кріпиться двома упорними гвинтами 13 у різьбо­вих отворах 11. На центрову шпильку 14 шпулеутримувача 2 одягається шпульний ковпачок 4 зі шпулею 9. Оскільки шпуле­утримувач в процесі роботи машини повинен бути нерухомим, в його паз 16 установлюється палець 17 установочної (закріплю­ючої) пластини 8 (див. рис. 146, 148). Установочна пластина при­кріплюється знизу до платформи машини притискним гвинтом 19 (див. рис. 148, 149). До циліндричної поверхні шпульного ковпачка

4  притискними гвинтами 20, 21 кріпиться пластинчаста пружина

5  — регулятор натягу нижньої нитки. У торцевий паз шпульного


ковпачка вставляється замочок, який складається з пластини 7 та рухомого важеля (замочка) 6, з'єднаних шарнірною віссю 25. У ка­нал 26 встановлюється пружина 27, яка упирається у виступ 28 ва­желя 6 і намагається перемістити замочок вправо. Рух замочка вправо обмежується пальцем 29, який впирається в праву стінку вікна ЗО. Рух замочка вліво при відкритій пластині 7 обмежується упором головки гвинта 32 в ліву стінку вікна 31 (див. рис. 148).

Гвинт 32 загвинчується у важіль 6 з внутрішньої сторони шпуль­ного ковпачка 4. У разі його відсутності замочок різко виштовхує­ться пружиною 27.


У середині шпульного ковпачка 4 при відкритій пластині 7 шпуля 9 утримується пальцем 37. При замиканні замочка 6, 7 на центровій шпильці 14 палець 31 входить у вікно 33 шпулеутри-мувача 2. Поворот шпульного ковпачка 4 в середині шпулеутри-мувача 2 усувається виступом 38 (див. рис. 148).

Якщо пази човника 1 та шпулеутримувача 2 будуть забрудне­ні виробничим пилом та залишками мастил, то в роботі машини можуть виникнути обрив верхньої нитки, брудна строчка, інколи пропуск стібків тощо. Тому деталі човникового комплекту необ­хідно постійно тримати у чистоті.

Чищення деталей човникового комплекту

Щоб почистити внутрішню порожнину човника 4, вимикають електродвигун. Головку машини повертають на шарнірних пет­лях і кладуть на кришку стола горизонтально.

Похожие материалы

Информация о работе