Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з напряму «Психологія», страница 2

-  «відмінно», А – студент у повному обсязі, якісно і творчо виконав поставлене завдання, як правило – у задані терміни;

-  «добре», ВС – студент у повному обсязі, але не досить якісно (конкретизується темою завдання) виконав поставлене завдання, як правило – у задані терміни;

-  «задовільно», D – студент у повному обсязі (можливо, з порушенням термінів) виконав поставлене завдання, але не якісно, проявив технічну недосконалість та недостатнє розуміння поставлених завдань;

-  «незадовільно», FX – студент не у повному обсязі і не якісно виконав поставлене завдання, проявив технічну недосконалість та нерозуміння поставлених завдань.

Сумарна семестрова оцінка виставляється у відомість та в індивідуальний навчальний план студента як за шкалою навчального закладу, так і за національною та європейською шкалами.

Специфічною формою контролю у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка є ректорські контрольні роботи, призначені для визначення рівня залишкових знань, умінь та навичок студентів з дисципліни. Вони проводяться один раз на навчальний рік.

Ректорські контрольні роботи виконують студенти 1-5 курсів з 1-2 дисциплін для кожної спеціальності. Дисципліни, з яких проводяться ректорські контрольні роботи, визначає декан факультету за поданням навчально-методичної комісії факультету. Графік проведення ректорських контрольних робіт складається навчальним відділом за поданням факультетів і затверджується першим проректором. Студенти не пізніше ніж за тиждень повинні бути ознайомлені з графіком проведення та з прикладами завдань попередніх років.

За дорученням кафедри викладачем (викладачами) розробляються 30 варіантів завдань, критерії оцінювання. Усі матеріали для ректорських контрольних робіт затверджуються на засіданнях кафедри та методичної комісії факультету. Зміст, обсяг, структуру та форму контрольної роботи визначає кафедра. За формою така робота може бути тестом, розгорнутою відповіддю на питання, комбінованим завданням, творчим завданням тощо.

Факультет подає до навчального відділу матеріали для ректорської контрольної роботи в друкованому та електронному вигляді не пізніше ніж за 2 тижні до проведення роботи. З матеріалів, що надали факультети, навчальний відділ формує завдання для ректорської контрольної роботи для кожного факультету.

Роботи виконуються на аркушах зі штампом факультету або на спеціальних бланках. Норма часу на проведення ректорської контрольної роботи складає до 2 академічних годин. Ректорська контрольна робота вважається виконаною, якщо на ній були присутні не менше, ніж 80% студентів. У іншому випадку результати роботи анулюються і призначається повторна контрольна робота.

Результати ректорських контрольних робіт аналізуються навчальним відділом, на засіданнях кафедри та навчально-методичної комісії факультету. Начальник навчального відділу доповідає про результати на засіданні ректорату. Виконані ректорські контрольні роботи, завдання до них, зразки відповідей та критерії оцінювання зберігаються на кафедрі протягом року.

Особливою формою підсумкового контролю є державна атестація. Державна атестація студентів проводиться державною екзаменаційною комісією після закінчення навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Основним завданням державної атестації є встановлення відповідності рівня якості підготовки випускників вимогам стандартів вищої освіти. За результатами позитивної атестації видається диплом державного зразка про здобуття відповідного освітнього рівня та отриману кваліфікацію. Нормативні форми державної атестації визначається навчальним планом згідно з вимогами відповідної ОПП та ОКХ.

Усі дисципліни, які викладаються кафедрою психології, мають визначену структуру контрольних заходів, що складається із раціональних для кожної дисципліни поєднань описаних вище форм і видів контролю. Відповідно до структури контрольних заходів усі дисципліни забезпечені власними критеріальними системами оцінювання знань, умінь і навичок студентів, що відображають специфіку кожної дисципліни і розроблені згідно з державними вимогами до кредитно-модульної організації навчального процесу та з урахуванням інструктивних матеріалів міністерства й університету.

Структура контрольних заходів та критеріальна система оцінювання знань, умінь і навичок студентів є компонентами змісту робочих навчальних програм дисциплін, затверджених кафедрою, що об’єктивізує оцінку.

Методикою викладання дисциплін передбачене ознайомлення студентів з поточною і модульною системою оцінювання результатів навчальної діяльності на початку кожного семестру. Сумарна семестрова та різні види підсумкової оцінки з критеріями їх визначення відображені в індивідуальних навчальних планах студентів. Це створює умови для здійснення самоконтролю якості оволодіння змістом дисципліни.

Ректор                                                                                              М.І. Степаненко

     Завкафедри                                                                    В.Ф.Моргун