Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з напряму «Психологія»

Страницы работы

Содержание работы

6.4. КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  СТУДЕНТІВ

 З  НАПРЯМУ  «ПСИХОЛОГІЯ»

Система критеріїв оцінювання знань, вмінь і навичок студентів, що проходять фахову підготовку на кафедрі психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка зі спеціальності 6.030102, 7.03010201 «Психологія» визначається «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та «Положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка». Характер критеріальної системи оцінювання знань, умінь і навичок студентів залежить від структури контрольних заходів (форм контролю), що використовуються у процесі вивчення тієї чи іншої дисципліни і визначаються навчальним планом спеціальності та робочою навчальною програмою дисципліни.

Поточний контроль проводиться викладачами на аудиторних заняттях. Основна мета поточного контролю – встановлення зворотного зв'язку між викладачами та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною діяльністю студентів. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня оволодіння студентами знаннями, уміннями і навичками виконання завдань, передбачених програмою дисципліни. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується викладачем для коригування методів і засобів навчання і студентами – для планування самостійної навчальної діяльності.

Залежно від специфіки дисципліни поточний контроль може проводитися у формі усного опитування, письмового чи комп'ютерного експрес-контролю, оцінки виступів студентів під час обговоренні питань на семінарських заняттях, колоквіумах (теоретичні дисципліни), чи у формі перевірки різноманітних протоколів психологічних досліджень, оцінки розробок програм з корекційної, профілактичної роботи тощо.

Способи проведення поточного контролю та критерії оцінювання рівня знань, вмінь та навичок визначаються викладачами дисциплін під час укладання робочих навчальних програм і затверджуються кафедрою. Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для визначення модульної оцінки.

Модульний контроль є складовою кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Завданням модульного контролю є оцінювання знань, умінь та практичних навичок студентів, набутих під час засвоєння окремого змістового модуля дисципліни. Модульна оцінка – це сума балів, що отримані студентом за виконання всіх видів робіт (аудиторних,самостійних, індивідуальних), передбачених цим змістовим модулем.

Підсумковий контроль здійснюється у формі передбачених навчальним планом екзаменів, заліків, контрольних робіт та сумарної семестрової оцінки.

Оцінка за передбачений начальним планом підсумковий контроль у формі заліків, екзаменів і контрольних робіт включається у сумарну семестрову оцінку. Якщо навчальним планом передбачений екзамен, то наступний розподіл балів такий: 60 балів – робота протягом семестру, 40 балів – екзаменаційна оцінка.

Сумарна семестрова оцінка складається із модульних оцінок та оцінок за підсумковий контроль, передбачений навчальним планом. Незалежно від кількості змістових модулів у семестрі, сумарна семестрова оцінка становить 100 балів.

Якщо навчальним планом не передбачається підсумковий контроль, сумарна семестрова оцінка становить суму модульних оцінок. Залежно від кількості кредитів, виділених навчальним планом спеціальності для вивчення певної дисципліни протягом семестру, визначається кількість змістових модулів у семестрі і унормовується таким чином: 1-2 кредити - не більше двох модулів, 3 і більше кредитів – не більше чотирьох модулів. Рейтинг оцінки за кожен модуль у сумарно семестровій оцінці визначається викладачем під час укладання робочої навчальної програми.

У структурі сумарної семестрової оцінки передбачено виділяти на аудиторні роботи – 40 балів, на самостійні та індивідуальні – по 20 балів, на поточний контроль 20, підсумковий контроль – 40 балів.

У межах цієї структури викладач планує критеріальну систему всіх видів контролю знань, умінь та навичок студентів з певної дисципліни і відображає її у робочій навчальній програмі.

Під час визначення критеріальної системи для здійснення поточного та модульного контролю викладач на власний розсуд встановлює рейтинг завдань програми і визначає кількість балів для їх оцінки.

Під час визначення сумарної семестрової оцінки викладач користується шкалами ECTS, національною та шкалою навчального закладу, співвідношення яких визначене методичною радою університету і має відповідно такий вигляд:

А – «відмінно» – 90-100 балів;

BC – «добре» – 75-89 балів;

DE – «задовільно» – 60-74 балів;

FX – «незадовільно» з можливістю повторного складання – 35-59 балів;

F – «незадовільно» з обов’язковим повторним курсом – 1-34 балів.

Критерії оцінювання знань визначаються викладачем залежно від специфіки навчальної дисципліни з урахуванням такого їх уніфікованого трактування:

Похожие материалы

Информация о работе