Конструювання швейних виробів: Робоча навчальна програма

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра професійної освіти

Затверджено на засіданні кафедри професійної освіти

“___” __________ 2007 р., протокол №

________________

завідувач кафедри (Н.А. Алік)

К о н с т р у ю в а н н я     ш в е й н и х     в и р о б і в

Робоча навчальна програма

для студентів ІІ курсу, групи ТД — 23

Шифр і назва спеціальностей:

6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти.

Трудове навчання (обслуговуюча праця)

Розробник: ас. Борисова Т.М.

Полтава — 2007-2008  н. р.
1. Загальні положення

1.1.  Мета і завдання вивчення дисципліни:

Метою курсу „Конструювання швейних виробів” є набуття студентами знань та умінь з основ конструювання, моделювання та розкроювання  жіночих швейних виробів з урахування індивідуальних особливостей форм і пропорцій тіла людини. Програмою курсу передбачено ознайомлення студентів з основами композиції одягу, залучення їх до розробки міні колекції стильного жіночого або дитячого одягу, а відтак до проектної діяльності, кінцевим продуктом якої є моделювання та крій зразків колекції одягу.

Серед основних завдань дисципліни виділяємо:

—  оволодіння студентами методикою побудови основ плечових та поясних жіночих швейних виробів;

—  ознайомлення та засвоєння основ технічного моделювання одягу;

—  розкриття сутності та значення законів композиції та знань з антропометрії людини для правильного пошиття одягу;

—  формування комплексу знань та вмінь з конструювання, моделювання та крою швейних виробів необхідних для майбутньої професійної діяльності вчителя трудового навчання.

1.2.  Опис предмета навчальної дисципліни

Загальна кількість годин – 108.

Загальна кількість кредитів – 3.

Обов’язкова  чи за вибором – обов’язкова.

Семестр – 3.

Лекції (кількість годин) – 26.

Лабораторні заняття (кількість годин) – 28.

Самостійна робота (кількість годин) – 54.

Індивідуальна робота (кількість годин) –?.

Кількість змістових модулів – 2.

Змістовний модуль І. Конструювання жіночих швейних виробів.

Змістовний модуль ІІ. Основи технічного та творчого моделювання швейних виробів.

Вид контролю – залік.

1.3.  Перелік видів навчальної діяльності студентів:

Лекція (лат. lectio – читання) – це логічно вивершений, науково обґрунтований і систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, ілюстрований, при необхідності, засобами наочності та демонстрацією дослідів.

Лекція є одним з основних видів навчальних занять і, водночас, методів навчання у вищій школі. Вона покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової галузі, а також визначати напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни.

Лабораторне заняття — це один із видів практичної самостійної роботи студентів, яка проводиться за завданням викладача із застосуванням навчальних приладів, інструментів, матеріалів, установок та інших технічних засобів. Виконання лабораторної роботи є обов’язковим і передбачено навчальною програмою. Лабораторні роботи можуть проводитися як у ілюстративному плані, коли всі студенти у своїх дослідах відтворюють те, що було попередньо продемонстровано викладачем (або про те, що було прочитано у підручнику, методичці), так і в дослідницькому плані, коли студенти самі вперше виконують поставлене перед ними пізнавальне завдання й на основі дослідів самостійно приходять до висновків, які не були їм відомі. Лабораторні заняття відбуваються у фронтальній формі або у формі практикума. Останні проводиться у кінці теми, курсу і мають переважно повторювальний та узагальнюючий характер, розраховані на більшу самостійність студентів ніж фронтальні заняття.

Залік – одна з форм перевірки знань студентів вузів та учнів середніх спеціальних навчальних закладів з певного предмета.

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача з одним або кількома студентами в поза аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою і затвердженим деканом факультету. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблене вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, на старших вони мають науково-дослідний характер.

Види індивідуальної роботи студентів:

Консультація навчальна (від лат. сonsultation – порада, розгляд) – порада, пояснення педагога студентам з будь-якого питання. Проводиться у формі співбесіди індивідуально чи з групами, в позаурочний час за певним графіком чи в міру потреби – після завершення вивчення розділу програми, у процесі його вивчення і особливо у період підготовки до екзаменів. Консультація сприяє кращому усвідомленню складних для студентів питань, а також поглибленню їхніх знань і розвитку наукових інтересів.

Похожие материалы

Информация о работе