Конструювання та моделювання швейних виробів: Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки

Полтавський державний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра професійної освіти

Затверджено на засіданні кафедри професійної освіти

“___” __________ 2008 р., протокол №______________

завідувач кафедри Н.А. Алік

К о н с т р у ю в а н н я   та   м о д е л ю в а н н я

ш в е й н и х    в и р о б і в

Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт (проекту)

для студентів факультету технологій та дизайну

Шифр і назва спеціальності:

6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти.

Трудове навчання (обслуговуюча праця)

Полтава — 2008


УДК 65.015.11(072.2)

ББК 30.17 р30

Конструювання та моделювання швейних виробів: Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт (для студентів факультету технологій та дизайну) /Розроб. Т.М. Борисова. — Полтава, 2008.— 62 с.

Рецензенти:

Семеновська Л.А. — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з курсу „Конструювання та моделювання швейних виробів” призначені для студентів технологічних факультетів та викладачів вищих педагогічних закладів освіти. Зміст самостійних робіт спрямований на формування у майбутніх учителів освітньої галузі „Технологія” знань і вмінь по проектуванню та моделюванню різноманітних костюмів. Розробка проекту сприяє поглибленню фахової підготовки вчителів. Методика виконання самостійних робіт розроблена на основі проектної технології навчання.

Рекомендовано до друку вченою радою (протокол №     від              ) Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

© Т.М. Борисова

© ПДПУ


Зміст

стор.

Вимоги до оформлення проекту

4

Основи гармонізації елементів костюму

5

Силует фігури

5

Лінії одягу

6

Основні правила зорових ілюзій

6

Статура

8

Кольори

8

Одяг повинен вам пасувати

11

Загальні поняття про окремі стилі

11

Зразок виконання проекту

12

Теми для проектів

19

Рекомендована література

21


Вимоги до оформлення проекту

Проекти належать до видів індивідуальних навчально-дослідних завдань. Проект це вирішення певної навчальної проблеми, що передбачає, з одного боку, застосування різноманітних методів і засобів навчання, а іншого боку — інтеграція знань, умінь з різних сфер науки, техніки, технології, творчості. Проекти доповнюють систему організації самостійної роботи студентів у розвиненому інформаційному середовищі. Проект виступає як підсумкова, узагальнююча робота з вивчення курсу. Підготовка проектів передбачає розвиток пізнавальних навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися у інформаційному просторі, розвиток мислення. Результати виконання проектів мають бути відчутні, тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її вирішення, якщо практична — конкретний результат, готовий до втілення.

Проект друкується на аркушах формату А4, шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, поля: ліве – 2 см, інші – 1,5 см, редактор Word. Обсяг проекту 30-40 сторінок. Нумерація сторінок — вгорі посередині.

Порядок розміщення матеріалу: титульна сторінка містить назви навчального закладу, факультету, кафедри, навчальної дисципліни, тему проекту, прізвище, ім’я, по-батькові студента, шифр групи, рік. Тема проекту має відповідати назві колекції одягу. На другій сторінці розміщується зміст проекту, а далі виклад основного матеріалу з кольоровими ілюстраціями моделей одягу та кресленнями викрійок (графічними, сканованими, копіювальними зображеннями). На останній сторінці – список використаної літератури у алфавітному порядку. Якісне оформлення проекту оцінюється max 34 балів.

Проект повинен містити такі розділи:

1.  Титульна сторінка (1 ст.) — 0,5 балів.

2.  Зміст проекту (1 ст.) — 0,5 балів.

3.  Обґрунтування назви та ідеї колекції (стиль, вікова група, силует, форма, композиція, пропорції, колір, дизайн та оформлення моделей тощо) (2-3 ст.) — 3 бали.

4.  Кольорові зображення моделей одягу (фронтальний силует кожної моделі на окремій сторінці) (5 ст.) — 3 бали.

5.  Опис кожної моделі та технічний малюнок (вигляд спереду та зі спини)  (5-7 ст.) — 3 бали.

6.  Конструювання основи та технічне моделювання моделей одягу (креслення основи виконується одноразово за зовнішностістими мірними ознаками, а потім при необхідності дублюється)  (7-12 ст.) — 18 балів.

7.  Специфікація деталей одягу містить назви деталей, їх кількість та вид тканини (1 ст.) — 1 бал.

8.  Розкладка деталей одягу на тканині (5-10 ст.) — 3 бали.

Похожие материалы

Информация о работе