Звіт про роботу старшого викладача кафедри основ виробництва та дизайну

Страницы работы

Содержание работы

ЗАТВЕРДЖЕНО                                         

на засіданні кафедри                                   

основ виробництва та дизайну                  

протокол № 19 від 23 квітень 2013 р.       

Декан факультету                                       

технологій та дизайну                                

_________ проф. Титаренко В.П.              

ЗВІТ

ПРО РОБОТУ КАНДИДАТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК,

СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА

КАФЕДРИ ОСНОВ ВИРОБНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

КУЗЬМЕНКА ПАВЛА ІВАНОВИЧА

за період 2009 – 2013 н. р.

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА

За звітний період заплановане навчальне навантаження виконувалося у відповідності з індивідуальним планом роботи, який узгоджений і затверджений на засіданні кафедри основ виробництва та дизайну. В середньому навантаження складало 900 годин. За звітний період проводив лекційні заняття з курсів: «Основи САПР», «Технічна та комп’ютерна графіка», «Інтелектуальна власність», «Технічна творчість», «Онови технічного моделювання та конструювання»..

Лабораторні та практичні роботи проводилися з курсів: «Основи САПР», «Технічна та комп’ютерна графіка», «Інтелектуальна власність», «Технічна творчість», «Онови технічного моделювання та конструювання».. При викладанні цих дисциплін керував індивідуальною та самостійною роботою студентів, проводив консультації та заплановані форми контролю з предметів.

У зміст навчальної роботи також входило керівництво курсовими роботами, та різними видами навчальних та виробничих практик.

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА

За звітний період підготовлені:

-  тексти лекцій та лабораторні роботи з курсів, що читаються вперше «Основи САПР», «Технічна та комп’ютерна графіка»;

-  необхідне методично-матеріальне забезпечення курсів (схеми, плакати, альбоми);

розроблені:

-  навчальні програми з курсів «Основи САПР», «Технічна та комп’ютерна графіка»;

-  робочі програми з курсів «Основи САПР», «Технічна та комп’ютерна графіка», «Інтелектуальна власність», «Технічна творчість», «Онови технічного моделювання та конструювання;

-  методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів «Основи САПР», «Технічна та комп’ютерна графіка»;

-  методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Технічна та комп’ютерна графіка»;

-  методичні вказівки до самостійної роботи при вивченні курсів «Основи САПР», «Технічна та комп’ютерна графіка» для студентів стаціонарного та заочного відділення.

В плані ознайомлення студентів із організацією гурткової роботи проводилися екскурсії студентів обласну та міську станції юних техників.

Систематично проводилися відкриті заняття (за графіком) і взаємовідвідування занять викладачів кафедри, а також брав участь у роботі методичних семінарів.

ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

У 2010 – 2011 н.р. науково-дослідна робота проводилася у напрямку дисертаційного дослідження. Опубліковано 9 праць наукового і навчально-методичного напрямків, із них – 5 статей у фахових виданнях.

За звітний період брав участь у роботі 4 міжнародних і 3 всеукраїнських конференцій:

·  Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в педагогічній освіті європейського простору» (Полтава, 2009 р.);

·  Міжнародна науково-практична конференція . (Дрогобич, 2009).

·  І Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення і розвиток етнодизайну: європейський та український досвід» (Полтава, 2010 р.);

·  VIII Міжнародних педагогічно-мистецьких читаннях пам’яті професора О.П. Рудницької (Київ, 2010 р.);

·  Всеукраїнській науково-практичній конференції присвяченій 80-й річниці від дня народження академіка Д.О.Тхоржевського «Освітня галузь «Технологія»: реалії та перспективи» (м. Київ, 2010 р.);

·  Всеукраїнська науково-практичноа конференція з проблем вищої школи. (Полтава, 2011 р.);

·  Науково-практична конференція «Теоретико-методичні аспекти професійної та технологічної освіти» (Полтава, 2012 р.);

Керував науково-дослідною роботою студентів в проблемній групі. Результати досліджень були використані для написання наукових статей та доповідей на науково-практичних конференціях.

ІУ. ВИХОВНА І ГРОМАДСЬКА РОБОТА

Виконую обов’язки куратора академічної групи  ТД–41. Виховна робота на факультеті технологій та дизайну проводилася згідно затвердженого плану і охоплювала різні аспекти виховної діяльності: національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадсько-правове, моральне, екологічне, естетичне, трудове та фізичне виховання.

Виховна робота куратора здійснюється за планом роботи куратора, який затверджений на засіданні кафедри. Раз на місяць проводиться години спілкування  зі студентами академічної групи за тематикою плану роботи кураторів. Особлива увага приділялася морально-правовим темам:

–  права та обов’язки студентів;

–  особливості самостійної підготовки студентів до занять;

–  санітарно-гігієнічні норми та правила проживання у гуртожитку, права й відповідальність студентів за збереження майна і дотримання правил внутрішнього розпорядку;

–  культура поведінки в гуртожитку;

–  шкідливі асоціальні звички;

–  успішність та дисципліна;

–  моральний стан студентської групи.

Серед виховних заходів на курсі проводилися екскурсії до музеїв міста та області, туристичні походи до дендропарку та берегів річки Ворскла, вечори відпочинку до Дня студента, святкові концертні програми до Дня захисника вітчизни, 8 Березня, Дня освітянина.

Викладач                                                                 П.І.Кузьменко

Похожие материалы

Информация о работе