Звіт про роботу кафедри Безпеки інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності, страница 2

Покращення потребує робота кафедри з посилення зв’язків з науковими установами України.

У ругому півріччі 2012 року в нас підготовку доповідей з вдосконалення  методики викладання циклу дисциплін охорона праці і БЖД. Статті подані до журналу «Постметодика». До 1 грудня були підготовлені студентські наукові роботи.

Викладачам факультету еобхідно подати статті на кафедру ВІТ та БЖД для видання збірника статей.

В рамках сприяння захисту дисертацій викладачами кафедри у цьому навчальному році були проведені наукові семінари із розгляду ходу підготовки дисертації ст. викл. Сергієнко Н.В., доц. Пилипенко С.В.

З наукової роботи всіма викладачами кафедри здійснена активна участь у спільному з ПДАА проекті з безпеки життєдіяльності, охорони праці та довкілля, що в кінцевому випадку втілено у збірку наукових праць та участь у науково-практичній конференції 28 березня.

Викладачами кафедри здійснено підготовку студентів до участі  у 1 етапі  векукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з БЖД, цивільного захисту, будівництва.

Виховну роботу на кафедрі курує асист. Яценко А.В. Тут заплановані поточні заходи. Виховна робота викладачів кафедри включає виконання обов’язків кураторів академгруп, проведення виховної роботи в гуртожитку, покращення побуту студентів, здійснення поточних ремонтів приміщень гуртожитку.

Робота кураторів заслуховується на засіданнях кафедри. Зі студентами і школярами проводяться олімпіади з трудового навчання, креслення, проводяться виставки студентських робіт. Викладачі кафедри брали участь в організації презентації першого курсу, екскурсій зі студентами, в проведенні «Дня здоров'я», конкурсу «Студент року», спортивних змаганнях серед викладачів університету.

Організаційно-методичну роботу курує ст. викл. Охріменко А.І. та ас. Титаренко В.М.  Викладачі кафедри беруть участь у роботі методичної комісії університету і факультету, моніторинговій комісії, проводять взаємовідвідування  занять. На засіданнях кафедри що семестру проводиться аналіз успішності студентів, розглядається стан викладання окремих навчальних дисциплін.Згідно плану щомісяця проводяться методичні семінари. Необхідно покращити рботу з взаємовідвідування занять. В плані виконання організаційно-методичної роботи необхідно продовжувати проведення щомісяця засідань кафедри, організовувати проведення методичних та наукових семінарів кафедри. У квітні був проведений методичний семінар ст. викл. Сергієнко Н.В. із вивчення проблеми методичного супроводу розробки засобів електронного тестового контролю успішності студентів, а також доц. Конделем В.М. був організований науковий семінар із використання наочних матеріалів при викладанні курсу «Технічна механіка». 22-24 квітня 2013 року викладачі кафедри взяли участь у  роботі оргкомітету і журі Всеукраїнської олімпіади з технологічної освіти. Наприкінці семестру необхідно провести аналіз успішності студентів.

Громадську роботу курує ст. викл. Сергієнко Н.В. Викладачі кафедри беруть участь у роботі оргкомітетів обласних учнівських конкурсів, олімпіад. Проводять заняття з вчителями трудового навчання на курсах підвищення кваліфікації в ПОІППОПП. Серед учнів ЗОШ Полтавської області проводиться профорієнтаційна робота під час проведення обласного конкурсу з креслення, обласної олімпіади з трудового навчання. В цьому навчальному році у зв’язку з оновленням навчальних програм з дисциплін БЖД, охорона праці, цивільний захист і охорона праці в галузі здійснено оновлення стендів в кабінеті цивільного захисту. Актуальним є оновлення стендів кабінету обчислювальної техніки, проведення профорієнтаційної роботи після затвердження правил прийому студентів, підготовка студентів і викладачів до участі в олімпіадах і конкурсах.

Громадська робота у квітні цього року включатиме проведення профорієнтаційної роботи у ЗОШ № 32 (проф. Цина А.Ю.), виготовлення дидактичних матеріалів з курсів, які викладаються на кафедрі.

У цьому навчальному році було здійснено підвищення рівня професійної підготовки асист. Титаренко В.М з БЖД, проф. Циною А.Ю. та доц. Хлоповим А.М., які пройшли навчання з охорони праці у аврально-методичному центрі Держгірпромнагляду України з 11 по 15 березня 2013 р.

Пропозиції щодо ухвали з основних напрямів вдосконалення роботи кафедри ВІТ та БЖД:

1.  Вважати роботу кафедри за різними напрямами (навчальним, науковим, методичним та громадсько-виховним) задовільною.

2.  Підвищувати якісний склад науково-педагогічних кадрів з дисциплін циклу «Інформатика», цивільний захист, основи охорони праці, охорона праці в галузі, безпека життєдіяльності. Постійно.

3.  Удосконалювати матеріальну та навчально-методичну базу кафедри, оновлювати лабораторне обладнання.

4.   Посилити співпрацю кафедри з науковими установами НАПН України. Постійно.

5.  Викладачам кафедри підготувати навчальні посібники для студентів з вивчення загальноуніверситетських дисциплін за оновленими навчальними програмами. Проф. Цина А.Ю., доц. Калязін Ю.В., доц.. Хлопов А.М., доц. Пилипенко С.В.

6.  Здійснити підготовку до профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл районів Полтавської області.