Звіт про роботу кафедри Безпеки інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності

Страницы работы

Содержание работы

1.  Про роботу кафедри ВІТ та БЖД.

У 2012-13н.р. кафедрою здійснювалася передбачена планом робота на всіх факультетах університету. Посадовий склад кафедри у цьому навчальному році затверджений в кількості 9 штатних осіб: 2 посади професора, 3 доценти, 2 старших викладачі і 2 асистенти. Штат навчально-допоміжного персоналу – 3 одиниці. Середній вік викладачів кафедри 43 роки. Викладаються 5 нормативних дисциплін для студентів усіх факультетів, і 18 дисциплін для окремих спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст і магістр. Здійснюється керівництво педагогічною практикою студентів 5 курсу, курсовими, 4-ма дипломними. Навчальне навантаження кафедри складає 9408 годин.

Навчально-методичну складову плану кафедри курує доц.. Хлопов А.М. Виконання плану кафедри з навчально-методичної роботи передбачало до 1 вересня розробку робочих програм дисциплін, які читаються на 2 курсі заочного відділення за болонською системою. В діючу робочу програму робочу з БЖД були внесені особливості її вивчення студентами-заочниками.

У вересні 2012 р. були розроблені 4 теми дипломних робіт для студентів 5 курсу, які пов’язані з основами охорони праці. Упродовж навчального року здійснювалося систематично їх консультування згідно графіку виконання дипломних робіт.Сьогодні необхідно активізувати представлення студентами  дипломних робіт для перед захисту.

У січні ц.р. було відкоректувано робочі програми з курсів кафедри. Оновленню за наказом 384 МОН підлягли усі робочі програми. На засіданнях кафедри розглядалися питання щодо якості оновлених програм, а також навчальних програм, які є не типовими.

Ще до початку навчальногоьроку ми повинні були оновити комплекти учбово–методичної документації з курсів. На методичному семінарі в жовтні якість цієї роботи була перевірена і до кожного НМК були вкладені пропозиції щодо їх вдосконалення. Термін виконання і контролю був кінець грудня 2012 р.

На засіданні кафедри розглядалися питання з оновлення методичних вказівок до лабораторно-практичних робіт з курсів кафедри, самостійної роботи студентів. Стан організації самостійної роботи розглядався у жовтні ц. р., але якість методичного забезпечення потребує покращення. Структура методичних вказівок часто містить лише теоретичний матеріал без виділення завдань, часу на їх виконання.

У жовтні  були оновлені програми до державних екзаменів, які затверджені на засіданні кафедри. Завершується розробка навчальних комплексів для підготовки студентів до підсумкової державної атестації.

Розроблені та оновлені комплекти учбово-методичної документації  з курсів в цьому році розміщені на внутрішньому сайті університету. До кінця навчального року потребують  переробки методичні вказівки до практичних робіт з охорони праці в галузі освіти (доц. Кондель В.М.). Необхідно також розробити методичні вказівки до практичних занять із цивільного захисту (ст. викл. Охріменко А.І., асист. Титаренко В.М.). Не повністю укомплектований навчальний комплекс із БЖД методичними вказівками до практичних робіт (доц. Пилипенко, ст.викл. Сергієнко Н.В.). Дотепер невиконаним залишається підготовка всіма викладачами тестових комп’ютерних завдань з курсів, які викладаються на кафедрі. Ми пройшли навчання зі складання таких тестів на кафедральному методичному семінарі (ст. викл. Сергієнко) і тепер необхідно кожному з нас здійснити цю роботу принаймні до кінця навчального року.

В подальшому планується створення викладачами кафедри навчальних посібників для студентів з вивчення загальноуніверситетських дисциплін за оновленими навчальними програмами.

Покращення потребує лабораторне обладнання для вивчення дисциплін  із циклу БЖД. Оновлення потребують наявні прилади і необхідним є доповнення новим обладнанням: вимірювач шуму та вібрації ВШВ-003, вимірювач змінного магнітного поля «L-мікро»

Наукову роботу кафедри контролює доц. Кондель В.М. Викладачі кафедри працюють над такими темами:

1.  Дослідження шляхів підвищення ефективності інформаційно-комунікаційних технологій.

2.  Проблеми навчання охороні праці та безпеці життєдіяльності людини.

1 викладач навчається в докторантурі. За минулий рік були видані  1 навчальний посібник, 53 науково-методичні статті, з яких 14 у фахових виданнях, а 2 – у зарубіжних. Викладачі кафедри брали участь у підготовці двох науково-практичних конференцій, які були проведені на факультеті технологій та дизайну у 2012-13 році. Здійснюють редагування і видання збірників матеріалів конференції. З 4-х молодих учених, які працюють на кафедрі 1 навчається в докторантурі. Ст. викл. Сергієнко Н.В. закінчила навчання в аспірантурі у 2007 році і тому потребує активізації діяльності із захисту дисертації. Асистент Марченко А.В. працює на кафедрі вже майже 5 років і тому необхідно вже визначатися з напрямом подальшого дисертаційного дослідження. Перспективними тут може бути не педагогічні напрями, а ті що пов’язані з охороною праці, цивільним захистом або інтелектуальною власністю.

Студентська наука в минулому році представлена 35 одноосібними статтями студентів 7 проблемних груп, які працюють під керівництвом викладачів кафедри. У першому турі конкурсу студентських наукових робіт були підготовлені викладачами кафедри 3 роботи. Здійснюється підготовка студентів до участі у Всеукраїнській олімпіадах.

Похожие материалы

Информация о работе