Ергономіка: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи, страница 7

Міжпредметні пізнавальні цілі:визначення індивідуальних якісних показників уваги та пам’яті студентів.


Завдання для самостійної роботи за темою:

Історія становлення та сутність ергономічної науки

Мета: познайомити студентів з основами технічної естетики, сутністю та значенням ергономічних досліджень; охарактеризувати напрямки реалізації ергономічних досліджень у різних сферах діяльності людини.

Оснащення: методичні рекомендації до практичного заняття, схема етапів поширення ергономічних досліджень на сфери діяльності людини, малюнки ергономічних розробок, удосконалень.

Завдання для підготовки до заняття: підготувати відповіді на запитання, та конспект доповіді по темі заняття, скласти словник ергономічних понять, опанувати їх сутність, підготуватися до експрес-опитування по змісту теми.

Контрольні запитання

1.  Ергономіка набула офіційного статусу нового наукового напрямку в...

2.  Першим почав вивчати людину в праці...

3.  Ергономіка це –

4.  Ергономіка досліджує систему...

5.  Які науки лягли в основу створення ергономіки?

6.  Назвіть прізвища вітчизняних науковців, праці яких сприяли розвитку ергономічної науки.

7.  Які установи підтримують інформаційне забезпечення ергономіки України?

8.  Назвіть прізвища іноземних науковців, праці яких сприяли розвитку ергономічної науки

9.  Наведіть приклади назв ергономічної науки у різних країнах світу.

Доповіді по тематиці заняття

1.  Промислова ергономіка.

2.  Ергономіка сільського та лісничого господарства.

3.  Ергономіка товарів широкого вжитку.

4.  Ергономіка сфер застосування комп’ютерних технологій.

5.  Ергономіка легкої промисловості.

6.  Ергономіка харчової промисловості.

Література

[2, с. 212-214]; [7, с. 66-68]; [9, с. 87-89]; [17, с. 55-57]; [30, с. 90-94], [32, с. 5-11].

Завдання для самостійної роботи за темою:

Методи та засоби проведення ергономічних досліджень

Мета: познайомити студентів з методами ергономічних досліджень; вивчити класифікацію методів; засвоїти методики проведення суто ергономічних та психологічних досліджень у педагогічній сфері діяльності людини.

Оснащення: методичні рекомендації до практичного заняття, схема класифікації методів ергономічних досліджень, малюнки приладів, пристосувань, лабораторій для ергономічних досліджень, удосконалень.

Завдання для підготовки до заняття: підготувати відповіді на контрольні запитання та конспект доповіді по темі заняття, опрацювати самостійно тему „Ергономічна освіта: стан, проблеми, перспективи” (конспект, довідкова інформація на 1-2 сторінки) [1; 7].

Контрольні запитання по темі

1.  Ергономічний аналіз це –

2.  Ергономіка досліджує систему ...

3.  До аналітичних методів належать ...

4.  Методи ергономічних досліджень поділяються на:

5.  Експериментальні методи поділяються на ...

6.  До діагностичних методів дослідження відносяться ...

Доповіді по тематиці заняття

1.  Методика та принципи застосування аналітичних методів проведення ергономічних досліджень.

2.  Характеристика методики та принципів застосування розрахункових методів проведення ергономічних досліджень.

3.  Сутність та принципи застосування експериментальних методів проведення ергономічних досліджень.

4.  Ергономічна освіта: стан, проблеми, перспективи.

Література

[3, с. 224-229]; [5, с. 38-43]; [19, с. 187-192]; [25, с. 114-118]; [31, с. 71-80].

Завдання для самостійної роботи за темою:

Промислове мистецтво та технічна естетика

Мета: познайомити студентів з основами промислового мистецтва та технічної естетики; охарактеризувати закони композиції, познайомитися з принципами застосування законів композиції у процесі проектування промислових виробів, опанувати навиками виконання вправ з основ композиції у художньому моделювання декоративних виробів.

Оснащення: методичні рекомендації до практичного заняття, схеми та малюнки  з прикладами виконання вправ з основ композиції, малюнки ергономічних розробок, удосконалень.