Ергономіка: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи, страница 22

Продовження таблиці7

Шкала оцінювання

Вимоги до знань та умінь студентів

Знає основні методи проведення ергономічних досліджень, самостійно, майже без помилок, застосовує їх під час виконання практичних завдань. Виконувана робота належного рівня якості, але має незначні помилки. Студент швидко виправляє недоліки у роботі під час консультації. Практичні завдання виконує в межах норм визначеного часу.

D, Е

60-74 балів

Студент виявляє знання і розуміння основних положень ергономічної науки. Здатний давати визначення понять, відтворювати значну частину теоретичного матеріалу, але не достатньо осмислено. Слабо орієнтується при пошуку та обробці інформаційних джерел. З допомогою викладача може аналізувати, порівнювати, проводити вимірювання та ін. дослідження, робити висновки. Під час виконання практичних завдань допускає помилки, але в цілому виконувана робота має завершений, логічний, змістовний характер, відповідає ергономічній спрямованості досліджень. В окремих випадках допускає порушення правил організації навчального процесу та норм навчального часу.

FX

35-59 балів

Студент знає менше половими навчального матеріалу здатний відтворювати його не в повному обсязі. Слабо розуміє сутність основних понять та наукових положень. З допомогою викладача та одногрупників виконує елементарні завдання точно за зразком, здатний проводити вимірювання розрахунки без обґрунтування та висновків. Рідко звертається до літературних джерел. Значну частину завдань виконує з помилками та поза нормами відведеного навчального часу. Звітна документація про результати досліджень містить велику кількість грубих відхилень від установлених показників якості. часто порушує навчальну дисципліну.

F

1-34 балів

Студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхневе уявлення про ергономічну науку. Виконує з допомогою викладача лише не значну частину практичних завдань. Не встигає проводити і описувати ергономічні дослідження в межах відведеного навчального часу. Допускає значні недоліки при виконанні практичних завдань та оформленні звітної документації. Не працює з науковими та навчально-методичними джерелами. Допускає систематичні порушення навчальної дисципліни.


ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А.1

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

ЗМ І

ЗМ ІІ

Варі

ант

Реферат

Планува­ння роб. місця по виготовле­нню:

Естетич-ні умови навчаль-ного приміщ.

Ергономічний аналіз технолог. процесу

Ергономічний аналіз об’єкту праці

Ергономіч­

на оцінка обладнан-ня

1

Сутність та значення ергономічних досліджень у легкій промисло-вості.

рамки для фото

А208

Стругання

Кріпильні деталі

Вертикально-сверд­лильний настіль-ний верстат 2М112

2

Ергономіка лісничого та сільського господарст-ва

полички для книг

А102

Свердління

Ручка для інструмен-ту

Комбінована дискова пилка і фу-гувальний верстат

3

Авіаційна ергономіка

тремпеля

А209

Шліфу­вання

Підставки

Слюсарний верстак

4

Ергономічні досліджен-ня та роз-робки засо-бів вводу інформації

заготов­ки для писанки

А203

Заточу­вання

Таріль

Токарний верстат ТВ – 16

5

Ергономіка ЕОМ. Робота з дисплеями та вимоги до них

підсвіч­ника

А202

Точіння

Кубок

Настіль-ний гори-зонтально-фрезерний верстат НГФ-110Ш4

6

Організація комп’юте­ризованих робочих місць та планування приміщення

різця

А206

Рубання

Заготовки для болтів, гвинтів

Шліфувальний станок моделі 3161

7

Ергономіка у будівниц-тві, дизайні приміщень

Голово­ломки

А207

Фрезе­рування

Дитячі іграшки

Столяр­ний верстак