Ергономіка: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи, страница 21

6.  Провести опис робочих поз студента при виконанні кожної операції та їх ергономічну оцінку, заповнити таблицю 10.

7.  Внести пропозиції по модернізації обладнання з метою запобігання травмо-небезпечних, незручних робочих поз.

8.  Провести ергономічну оцінку обладнання згідно загальної схеми ергономічної оцінки експлуатаційних систем.

Таблиця 2

Відповідність розмірів тіла студента розмірам обладнання

Розміри тіла студента

Розміри обладнання

Розмірні величини

Розмірні величини

№ згідно мал. 1

Назва

Значення,

мм

№ згідно мал. 2

Назва

Значення, мм.

Таблиця 3

Характеристика робочих поз студента

в процесі роботи за _________________ (назва обладнання)

п/п

Назва операції

Опис пози студента в процесі виконання операції

Ергономічна оцінка робочої пози

9.  Визначити перелік матеріальних затрат на виготовлення даного виробу. Заповнити таблицю 11.

10. Охарактеризувати умови виконання технологічних операцій у їх логічній послідовності.

11. Визначити кількість змін робочого місця в процесі виготовлення виробу.

12. Визначити кількість змін робочої пози в процесі виконання кожної технологічної операції (між описом кожної технологічної операції залишати рядок для відмічання даних змін).

13. Визначити ергономічно виправдані зміни та ті, яких необхідно уникати, які стомлюють та є не раціональними. Розробити рекомендації по удосконаленню етапів технологічного процесу з позиції ергономіки. Заповнити таблицю 12.

14. Провести хронометраж процесу виготовлення даного виробу. Заповнити таблицю 13.

15. Визначити можливі шляхи економії часових витрат на виготовлення даного виробу.

Таблиця 4

Розрахунок матеріальних витрат

Вид матеріалу

Розміри заготовок

Кількість

Таблиця 5

Характеристика технологічного процесу

Назва операції

Графіч­не зоб­раження і техні­чні умо­ви вико­нання

Облад­нання, інстру-менти, прила-ддя

Режим обробки (опис викона-ння)

Опис робо­чих рухів, робо­чої пози

Ергоно­мічний показ-ник

Методи поліп­шення умов праці

Вид роб. місця

Таблиця 6

Хронометраж технологічного процесу

Назва операції

Зміни робочих місць, поз

Час на однотипну роботу

Час виконання операції

Література

[4, с.85-88]; [5, с. 48-52]; [10, с. 26-29]; [14, с. 53-59]; [18, с. 85-90]; [25, с. 129-132]; [29, с. 10-12]; [30, с. 88-91].

ОРІЄНТОВНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ

РОБІТ СТУДЕНТІВ

Таблиця 7

Критерії оцінювання знань та умінь студентів

Шкала оцінювання

Вимоги до знань та умінь студентів

А

90-100 балів

Студент має глибокі системні знання з основ ергономіки, виявляє творчий підхід при ергономічній оцінці проектуванні та удосконаленні виробів, робочих місць, обладнання, навчально-виробничих приміщень, техноло­гічних процесів і т. д. Користується різними видами конструкторсько-технологічної, нормативної та довідкової документації, вміє самостійно розробляти окремі її види (ескізи, креслення, специфікації, словники). Використовує додаткові джерела інформації. Добре володіє методикою проведення ергономічного аналізу та іншими розрахунково-аналітичними методами ергономічних досліджень. Правильно виконує всі практичні завдання в межах визначених норм навчального часу. Виконувані роботи відзначаються високою самоорганізацією, систематичністю, охайністю, творчістю та високим рівнем якості.

В, С

75-89 балів

Знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал при вирішенні практичних завдань, вміє узагальнювати та систематизувати інформацію, аналізувати системи, процеси, вироби з ергономічним підходом та робити висновки. Користується всіма видами документації, що передбачені робочою програмою з предмета.