Ергономіка: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

ЕРГОНОМІКА

Методичні рекомендації

до виконання ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

факультету технологій та дизайну

Полтава – 2012


УДК 65.015.11(072.2)

ББК 30.17 р30

Ергономіка: методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи студентів факультету технологій та дизайну (для студентів ІІІ курсу вищих педагогічних закладів освіти за напрямом підготовки: 0101. Педагогічна освіта. Спеціальність: 6.010104 «Професійна освіта») / Упоряд. Т.М. Борисова. – Полтава, 2012. – 40 с.

Рецензенти:

Сидоренко В.К. – доктор педагогічних наук, член-кореспондент АПН України, професор, завідувач кафедри трудового навчання та креслення Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Калязін Ю.В. – кандидат технічних наук, доцент кафедри виробничо-інформаційних технологій Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи призначені для студентів технологічних факультетів та викладачів вищих педагогічних закладів освіти. Зміст індивідуальних та самостійних робіт спрямований на формування ергономічних знань і вмінь майбутніх педагогів та майстрів виробничого навчання, що сприяють удосконаленню процесу професійної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів. Методика виконання індивідуальних та самостійних робіт адаптована до кредитно-модульної системи навчання та рейтингової перевірки знань.

© Т.М. Борисова

© ПДПУ


Зміст

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Ергономіка – дисципліна нового типу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Опорні теоретичні відомості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Міжпредметні зв’язки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Завдання для самостійної роботи за темою: Історія становлення та сутність ергономічної науки . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Завдання для самостійної роботи за темою: Методи та засоби проведення ергономічних досліджень. .  . . . . . . . . . . . . . . .

13

Завдання для самостійної роботи за темою: Промислове мистецтво і технічна естетика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Місце та значення педагогічної ергономіки у професійному навчанні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Опорні теоретичні відомості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Міжпредметні зв’язки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Завдання для самостійної роботи за темою: Педагогічна ергономіка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Завдання для самостійної роботи за темою: Ергономіка професійного навчання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Завдання для самостійної роботи за темою: Санітарно-гігієнічні та  естетичних умов праці студентів. . . . . . . . . . . . . . .

32

Завдання для самостійної роботи за темою: Технічна естетика у навчальному процесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Завдання для самостійної роботи за темою: Організація робочих місць учнів у навчально-виробничих майстернях . . . . . . .

34

Індивідуальні навчально-дослідні завдання . . . . . . . . . . . . . . . .

35

ОРІЄНТОВНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . .

42


Вступ

Метою вивчення курсу „Ергономіка” є формування у майбутніх педагогів високого рівня знань та вмінь з основ педагогічної ергономіки, що забезпечує комфортні умови педагогічної праці викладача, навчального майстра навчальної діяльності учнів.

Методичні рекомендації складено відповідно робочої програми курсу „Ергономіка”. Теоретичні відомості та перелік практичних робіт поділено за двома змістовними модулями. Важливим елементом методичних рекомендацій є визначення міжпредметних зв’язків за тематикою кожного модуля, оскільки ергономіка є комплексною наукою і використовує методи дослідження інших наук.

Похожие материалы

Информация о работе