Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Кравченко Ірини Миколаївни на дисертацію Даниско Оксани Володимирівни "Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О.Д.Бутовського (1838-1917 рр.)", страница 5

Вищевикладене дозволяє стверджувати, що дисертаційна робота О. В. Даниско за своїм змістом та формою є завершеним і самостійним дисертаційним дослідженням.

7. Зауваження щодо змісту дисертації

У цілому, підкреслюючи фундаментальність і аналітичний характер представленого дисертаційного дослідження, а також відзначаючи наукову зрілість О. В. Даниско, дозволимо відмітити ряд дискусійних положень та зауважень до змісту роботи, а також висловити окремі побажання:

1 Дослідження набуло б ще більшої наукової цінності, якби в підрозділі 1.1  «Формування здорового способу життя як історико-педагогічна проблема» авторка здійснила аналіз розвитку проблеми формування здорового способу життя в зарубіжній та вітчизняній педагогічній думці у порівняльному ключі.

2. Структурний підрозділ 1.2. «Ступінь наукової розробленості досліджуваної проблеми та основні напрями її вивчення» містить цікавий матеріал щодо передумов та чинників становлення педагогічних ідей О. Бутовського, але, на наш погляд, цей параграф має дещо описовий характер і потребує певної систематизації.

3. На наше переконання, в дисертації бажано було б змістовніше розкрити специфіку тьюторської технології у військових навчальних закладах другої половини ХІХ – початку ХХ століття.           

4. Не можна не погодитись із твердженням авторки про необхідність формування ціннісного ставлення особистості до власного здоров’я та здоров’я оточуючих (Дис., с. 161). У зв’язку з цим варто було б конкретизувати шляхи реалізації цього завдання.

5. Цілком слушною вважаємо рекомендацію авторки щодо важливості використання кращих зарубіжних педагогічних традицій із метою обґрунтування інноваційних підходів до зміцнення та збереження здоров’я підростаючого покоління (Дис., с. 180) в умовах загальноцивілізаційних процесів. Водночас доцільно було більш конкретно вказати, досвід яких країн можна вважати прогресивним у руслі досліджуваної проблеми.  

6. Уважаємо, що в дослідженні варто було б детальніше представити головні вимоги до вчителя з метою створення здоров’яформуючого освітнього середовища в освітніх закладах другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Маємо також зазначити, що вказані зауваження не знижують загального позитивного враження від дисертаційної роботи.

8. Загальний висновок

Дисертаційна робота Даниско Оксани Володимирівни є завершеною, самостійно виконаною науковою працею, що має вагоме теоретичне і прикладне значення. На підставі виконаних досліджень і розробок, автором здійснено комплексне вирішення важливого актуального наукового завдання, яке полягало в  практичному обґрунтуванні процесу формування здорового способу життя особистості в спадщині О. Бутовського, актуалізації його ідей в умовах сьогодення.

Дисертаційне дослідження ,,Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О. Д. Бутовського (1838-1917 рр.)” заслуговує позитивної оцінки, відповідає вимогам “Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника” (пп. 11, 13, 14) та іншим інструктивним вимогам МОН України щодо кандидатських дисертацій, а її автор – Даниско Оксана Володимирівна – заслуговує присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка  та історія педагогіки.

Офіційний опонент:

кандидат педагогічних наук,  доцент,

доцент кафедри педагогіки

та психології вищої школи

Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова                                                                       І. М. Кравченко

03 жовтня 2013 р.