Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Кравченко Ірини Миколаївни на дисертацію Даниско Оксани Володимирівни "Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О.Д.Бутовського (1838-1917 рр.)", страница 2

Свої міркування дисертантка вдало підкріплює результатами проведеного опитування, яке охопило 247 студентів, 44 слухачів курсів підвищення кваліфікації та яке, судячи з аналізу, що представлено в додатках, є підстави визнати репрезентативним.

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації О. В. Даниско достатньо обґрунтовані і достовірні.

3. Наукова новизна результатів дослідження

Пропонована робота є першим в Україні комплексним дисертаційним  дослідженням, присвяченим теоретичному й практичному обґрунтуванні процесу формування здорового способу життя особистості в спадщині О. Бутовського, актуалізації його ідей в умовах сьогодення.

Успішне розв’язання поставлених завдань дозволило О. В. Даниско здійснити особистий внесок до історико-педагогічного знання, забезпечити наукову новизну дослідження, яка полягає у тому, що автором уперше:

- проаналізовано ступінь дослідженості проблеми формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О. Бутовського і визначено її основні напрями;

- з’ясовано передумови та чинники становлення педагогічних ідей вченого щодо формування здорового способу життя особистості;

- виявлено основні етапи процесу формування здорового способу життя особистості в спадщині О. Бутовського;

- визначено рівні й умови практичної реалізації процесу формування здорового способу життя особистості в педагогічній діяльності вченого;

- актуалізовано педагогічні ідеї О. Бутовського щодо формування здорового способу життя особистості в сучасному освітньому просторі України.

Зауважимо також, що завдяки науковому пошуку дисертантки вдосконалено підходи до визначення творчої біографії О. Бутовського шляхом уведення нових маловідомих та невідомих архівних документів, рукописних матеріалів, пов’язаних із життям і творчістю вченого; подальшого розвитку дістали науково-педагогічні погляди та практичні аспекти освітньої діяльності О. Бутовського з метою впровадження прогресивного досвіду формування здорового способу життя підростаючого покоління в навчально-виховний процес вищої школи України.

4. Значущість результатів дослідження науки й практики
та можливі шляхи їх використання

Значущість дослідження О. В. Даниско визначається тим, що розроблені автором положення можуть бути використані у збагаченні джерельної бази історико-педагогічних досліджень, в розробці навчальних програм дисциплін педагогічного напряму; в організації фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх, позашкільних та вищих навчальних закладах; в удосконаленні післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Особливо цінним для практики, на нашу думку, є те, що теоретичні результати й висновки дослідження складають зміст елективного спецкурсу «Актуалізація педагогічних ідей і досвіду педагогічної діяльності О. Бутовського (1838–1917 рр.) в умовах сучасного стратегічного реформування освіти» для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, аспірантів, слухачів педагогічних курсів, який було впроваджено в навчальний процес Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Харківської державної академії фізичної культури, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, Полтавської спортивної дитячо-юнацької школи імені О. Д. Бутовського, про що свідчать наявні відповідні документи.

5. Повнота викладу результатівдослідження
в опублікованих працях

Результати дисертації відображено у 24 одноосібних публікаціях автора, з них 8 – у наукових фахових виданнях України.