Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Кравченко Ірини Миколаївни на дисертацію Даниско Оксани Володимирівни "Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О.Д.Бутовського (1838-1917 рр.)"

Страницы работы

Содержание работы

ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Даниско Оксани Володимирівни

“Формування здорового способу життя особистості

у науково-педагогічній спадщині О. Д. Бутовського (1838–1917 рр.)”,

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

1. Актуальність теми дисертації

О. В. Даниско обрала важливу тему, оскільки турбота про здоров’я дітей є одним із основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до погіршення здоров’я дітей, що зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Так, за даними Міністерства охорони здоров’я України протягом останніх років майже у 90% випускників загальноосвітніх та вищих навчальних закладів діагностуються різні відхилення в стані здоров’я: кожна третя дитина, що вступає до школи, не готова за станом здоров’я до систематичного навчання; вже у підлітковому віці близько у 50 % учнів діагностується двоє та більше соматичних і психоневрологічних захворювань; 10 % випускників закінчують школу умовно здоровими; 80-85 % студентської молоді мають хронічні відхилення в стані здоров’я, що перешкоджає повноцінній, активній життєдіяльності особистості на подальших етапах розвитку.

Нерозробленість у педагогічній науці багатьох проблем збереження й зміцнення здоров’я підростаючого покоління й водночас їх гостра педагогічна та соціальна актуальність, необхідність формування здорового способу життя особистості на основі здобутого досвіду обумовили звернення О. В. Даниско до студіювання науково-педагогічної спадщини видатного вітчизняного педагога і вченого другої половини ХІХ – початку ХХ ст. О. Д. Бутовського.

Незважаючи на те, що в сучасному науковому просторі України існує низка історико-педагогічних праць персоніфікованого характеру, дотепер не проводилось повноцінного дисертаційного дослідження, в якому б всебічно й розгорнуто висвітлювались зазначені вище проблемні питання. У світлі сказаного осмислення педагогічних поглядів і практичного досвіду О. Бутовського щодо формування здорового способу життя особистості як яскравого представника вітчизняної педагогічної думки минулого, безперечно, є вимогою часу.

Отже, актуальність представленої роботи О. В. Даниско зумовлена кількома чинниками: по-перше, потребою докорінного перегляду методологічних основ формування здорового способу життя особистості, по-друге, необхідністю вивчення окремих аспектів життєвої й творчої біографії О. Бутовського, яка донедавна залишалася майже невідомою для українських науковців-дослідників і широкого громадського загалу, по-третє, важливістю науково-теоретичного опрацювання проблеми формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині видатного вітчизняного педагога, вченого та громадського діяча.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації,забезпечується кількома чинниками – широтою й різноманітністю опрацьованої джерельної бази; використанням адекватного комплексу сучасних теоретичних і практичних методів наукового пізнання; обранням такої структури дисертації, що відповідає поставленим автором завданням і дозволяє зрозуміти й сприйняти логіку наукової роботи; апробацією результатів дослідження на наукових і науково-практичних конференціях.

Цінним є те, що здобувачка опрацювала маловідомі та невідомі архівні справи, матеріали нормативно-законодавчого характеру, наукові праці вчених кінця ХІХ – початку ХХ ст., періодичні видання досліджуваного періоду, наукові монографії та статті сучасних авторів. Використання наративних джерел надало дисертантці можливість значно посилити інтерпретаційний і прогностичний потенціал свого дослідження. Таким чином, у роботі О. В. Даниско не лише узагальнила історико-педагогічний досвід, а й надала йому новітнього спрямування, внесла до сучасного соціокультурного контексту і, зрештою, перетворила на інструмент трансформації та вдосконалення педагогічних реалій.

Проведене О. В. Даниско дослідження формування здорового способу життя особистості в науково-педагогічній спадщині О. Бутовського підтвердило гіпотезу щодо умов творчого використання набутого історичного досвіду стосовно виховання здорового покоління (обґрунтування теоретичних і практичних основ формування здорового способу життя особистості в науково-педагогічній спадщині вченого; актуалізація та інтеграція до змісту підготовки педагогічних кадрів творчого доробку О. Бутовського щодо організації здоров’язберігальної професійної діяльності).

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Педагогика
Тип:
Научно-исследовательские работы (НИР)
Размер файла:
74 Kb
Скачали:
0