Ігри двох осіб з довільною сумою, страница 8

Ця множина є фундаментальним симплексом (відрізком) в просторі. R2. Вона представлена на рисунку 3.2. Кожній змішаної стратегії другого гравця поставимо у відповідність вибрані чисті стратегії другого і першого гравців. Тут вибрані чисті стратегії першого гравця відзначені відповідно 1,2,3,  а у другого гравця стратегії відзначені, як 4,5.  Кожній змішаної стратегії другого гравця відповідають, по-перше, чисті стратегії другого гравця, що в цій змішаної стратегії використовуються з ймовірністю 0, по-друге, чисті стратегії першого гравця, що є найкращими відповідями на цю дію другого. Так як біматрична гра невиродженою, то кожній змішаній стратегії другого гравця в підсумку буде відповідати не більше, ніж дві чисті стратегії (першого і другого гравців). Для знаходження найкращих чистих відповідей першого гравця розглянемо його варіанти вибору в залежності від змішаної стратегії другого гравця

.

Рисунок 3.2. Вибір змішаних стратегій у біматричній грі з позицій гравця В.

 Перший гравець вибирає свою чисту стратегію, щоб отримати найбільший виграш. Цей виграш визначається функціями

f1(q1) = 6-6q1,f2(q1) = 5-3q1,f3(q1) = 3.

З рис. 3.3 видно, що для q1Î[0,1/3] буде виконуватись f1(q1)  f2(q1) і f1(q1)  f3(q1). У цьому випадку перший гравець вибирає свою першу стратегію 1.

Для q1Î[1/3, 2/3] маємо  f2(q1)  f1(q1) і f2(q1)  f3(q1). Перший гравець обирає свою чисту стратегію 2. І, нарешті, для  q1Î[2/3,1] вибирається стратегія 3.

Рисунок 3.3. Відповідність між стратегіями другого і першого гравця

Виділимо ті стратегії другого гравця, яким відповідає дві чисті стратегії. З рис. 3.2 випливає, що це будуть

q1 = (1, 0) → (3,,5);

q2 = (2/3, 1/3) → (2 , 3);

q3 = (1/3, 2/3) → (1,2);

q4 = (0, 1) → (1,4);

Розглянемо ситуацію, складені з виділених стратегій першого і другого гравців. Кожній з них буде відповідати набір чистих стратегій, як об'єднання відповідних чистих стратегій гравців для цієї ситуації. Тоді ситуація буде рівновагою по Нешу (РН) тоді і тільки тоді, коли їй буде відповідати повний набір всіх чистих стратегій у грі. Дійсно, в цьому випадку кожна чиста стратегія або не використовується в рівновазі, або є найкращою відповіддю на вибір іншого гравця. Така ситуація і є рівноважною. У даній грі виділено п'ять стратегій першого гравця та чотири стратегії у другого. Тоді розглядається 20 ситуацій. Три з них підходять під умову РН. Дійсно,

(p*, q*) = (p5, q1) = ((0, 0, 1), (1, 0))→((1,2, 4));(3,,5));

(p*, q*) = (p4, q2) = ((0, 1/3, 2/3), (2/3, 1/3))→(( 1,4,5)); (2 , 3));

(p*, q*) = (p2, q3) = ((2/3, 1/3, 0), (1/3, 2/3))→(( 3, ,4, 5) ; (1,2)).

Обчислимо виграші гравців в рівноважних ситуаціях

F*(p*, q*) = F*(p5, q1) = (υA, υB) = (p*TAq*, p*TBq*) = (3, 4);

F*(p*, q*) = F*(p4, q2) = (υA, υB) = (p*TAq*, p*TBq*) = (3, 8/3);

F*(p*, q*) = F*(p2, q3) = (υA, υB) = (p*TAq*, p*TBq*) = (4, 2/3);

Таким чином, в розглянутому прикладі є три рівноваги по Нешу.

@……………………...............................................  Математичний відступ.

Доведення теореми 3.1.

Проблема існування РН пов’язана з аналізом найкращих відповідей     Besti (s-i) ={s*i ÎSi | Ki(s*i,s-i) ≥ Ki(si,s-i), "siÎSi}

гравця і на профіль стратегій s-i  всіх інших учасників.

          Складемо профіль найкращих відповідей всіх гравців

Best (s)={ Besti (s-i),iÎN }. Очевидно, що s* є РН тоді і тільки тоді, коли s*Î Best (s*). Таким чином, існування РН зв’язано з існуванням нерухомих точок відображення Best (s).

Розглянемо відображення F: SÞS, яке кожну точку sÎS (ситуацію гри) переводить в множину Best (s). Це відображення являє собою неперервне відображення опуклого компакту в себе. Якщо воно буде замкненим ( або полунеперервним зверху), то за теоремою Какутані, в нього існує нерухома точка s* Î F, яка зрозуміло й буде РН.

          Покажемо це для біматричної гри.

Множини змішаних стратегій Х та У гравців являють собою опуклі многогранники ( симплекси), тому множина ситуацій Х×У –компактна опукла множина.