Ціна в ринковій економіці. Система і види цін. Динаміка процесу ціноутворення, страница 7

   Ведуться розрахунки цін також на основі принципів беззбитковос­ті, отримання справедливого прибутку в результаті закритих торгів, на базі відчутної цінності товару (критерій — сприйняття його покуп­цем). В ціноутворенні важлива роль належить різноманітним знижкам та іншим стимулюючим заходам для покупців — за придбання великої кількості товару, оперативність платежів готівкою, заохочення постій­них клієнтів фірми, стимулювання збуту, прийняття на себе витрат по доставці-продукції, до-, під час і після продажний сервіс. Підприємства іноді встановлюють дискримінаційні ціни — продаж товарів по двох і більше цінах безвідносно різниці в рівнях затрат.

   По географічному принципу може формуватись ціна з включенням витрат по доставці незалежно від місця знаходження замовника. Або всі покупці у межах певної території платять одну і ту ж ціну (зональні ціни), а підвищення їх здійснюється по мірі віддалення зони. Ціна ФАС (РАЗ) обчислюється з урахуванням транспортних витрат відправника, який доставляє товар до пункту завантаження. Ціна ФОБ (РОВ) вра­ховує страхування і витрати продавця на доставку товару на тран­спортний засіб. Ціна франко містить компенсації затрат на доставку до пункту, вказаного після слова «франко» (наприклад, ціна франко-вагон, франко-склад), і т. д.

   Люба методика ціноутворення в даний період повинна узгоджува­тись з одним із чотирьох типів ринку, які характеризуються в наступній темі. Крім того, рішення про ціни не повинні суперечити положенням чинного законодавства. Все це обмежує встановлення діапазону цін.

Регулювання цін

   В сучасній економіці ринковий механізм ціноутво­рення доповнюється державним регулюванням. Офіційна цінова політика має за мету усунення ви­користання суб'єктами ринку волюнтаристських

прийомів, які ведуть до напруження у господарстві і суспільстві і зни­жують конкурентноздатність національної продукції. Державні мето­ди регулювання цін носять законодавчий, адміністративний і судовий характер. Юридичною основою служать закони, прийняті парламен­том (цінове право).

   Вплив держави на ціноутворення може бути безпосереднім і опосе­редкованим.

    До прямих методів регулювання цін відносяться встанов­лення державою мінімуму заробітної плати, відсотка Національного (центрального) банку, розмірів податків, заохочення експорту (зни­ження або звільнення від мита), обмеження імпорту та жорсткий контроль за рештою специфічних цін. До прямих методів належить і так зване лідерство в цінах. Це коли держава сама виступає крупним замовником, формує разом із заводами ціни, які потім стають базо­вими для галузі (виготовлення зброї, стратегічне будівництво тощо). Держава затверджує окремі фіксовані пільги і тарифи (електроенергія,залізниця, плата за поштово-телеграфні, комунальні послуги). Матеріальною основою прямого втручання у ціни є державний сектор економіки, соціальні програми, дії уряду. Сюди ж можна віднести і де­які наднаціональні органи, наприклад, тимчасову фіксацію ними цін на сільськогосподарську продукцію в ЄС, уніфікацію транспортних та­рифів, податків і страхових зборів.

   Проте пряме державне регулювання повинно враховувати кон­кретні умови господарювання і не обмежувати дію ринкової системи цін будь-яким позаекономічним втручанням.

       Тому перевагу слід від­давати непрямим методам. Це загальний нагляд за цінами, обмеження у торгівлі і підприємництві, зміни облікових ставок, обсяг емісії гро­шей, субсидії, фінансово-кредитне регулювання, реальна підтримка ві­тчизняного товаровиробництва, особливо на селі, розвитку соціально-культурної сфери, захист прав споживача. В умовах ринку зростає вплив держави на ціноутворення через регулювання конкурентного середовища, завдяки посиленню боротьби з надмірною монополізаці­єю економіки та її «тінізацією».