Ціна в ринковій економіці. Система і види цін. Динаміка процесу ціноутворення, страница 4

   Оптова ціна підприємства — відпускна ціна виробника продукції оптово-збутовим організаціям чи іншим підприємствам. Різновидом даної ціни є трансфертна ціна, яка застосовується при здійсненні розрахунків між підрозділами фірми, компанії, корпорації. Об'єктом можуть бути не лише готові вироби, а й напівфабрикати, сировина, різні послуги, в тому числі управлінські платежі і відсотки за кредит. Іноді занижені трансфертні ціни застосовуються для підвищення кон-курентноздатності продукції, для зменшення митних зборів та ін. Це суперечить антимонопольному законодавству. В останній період трансфертні ціни отримують значне розповсюдження у міжнародній торгівлі, особливо всередині транснаціональних корпорацій.

   Оптова ціна промисловості, крім відпускної ціни виробника, вклю­чає постачальницько-збутову (оптову) націнку і податок на додану вартість (ПДВ). Це ціна за послуги по постачанню і збуту.

Різновидом оптової ціни промисловості є біржова ціна — результат угоди на бір­жі. Вона формується на базі біржового котирування у залежності від якості товару, відстані до місця його доставки та ін., що передбачено біржовим контрактом.

   Таким чином, ціни на масові вироби розрізняються стосовно того, на якій стадії товароруху вони формуються. Це стадії «підприємство — оптова торгівля», «оптова торгівля — роздрібна торгівля» і «роздрібна торгівля — споживачі». Відповідно будуть ціни відпускна (виробника), оптова промисловості і роздрібна.

   У будівництві діють кошторисні ціни. Будівельна продукція оціню­ється по кошторисній вартості — затратами на спорудження кожного об'єкта. Також є прейскурантні ціни — усереднені кошторисні вартості одиниць кінцевої продукції типового будівельного об'єкта. За згодою між замовником і підрядчиком можуть встановлюватись і договірні ціни.

   Закупівельні ціни теж оптові за природою. Іноді їх ще називають заготівельними. По них реалізують свою продукцію сільськогоспо­дарські виробники (підприємства, фермери, населення). Це договірні (вільні) ціни, які встановлюються в основному у залежності від попиту і пропозиції. Закупівельна ціна включає собівартість, прибуток і ПДВ.

   Наші селяни значно потерпають із-за недосконалості цін на про­дукцію рослинництва і тваринництва. Вони, як правило, нижчі від цін товарів (техніка, мінеральні добрива, отрутохімікати, пальне та ін. ре­сурси), які необхідні для сільськогосподарського виробництва. Це дис-паритет, або «ножиці» цін. Недостатня підтримка села і з боку держави Фактично відсутня налагоджена і централізовано організована система заготівель багатьох видів продукції особистих підсобних господарств, садівництва, городництва і т. п. В результаті до споживачів не доходить багато продовольства, стан аграрного сектора в цілому незадовільний.

   Тарифи на транспорті — це плата за перевезення вантажів і пасажи­рів. Особливістю формування даних цін є те, що транспортні витрати складаються із двох частин: ставки за початково-кінцеві операції (на­вантаження і розвантаження) і ставки за рухому операцію (відстань).

Із сфери обігу товари вибувають завдяки роздрібним цінам. Вони кінцеві у торгівельній сітці, включають усі попередні витрати на ви­робництво і доведення продукції до споживачів. Різновидом роздріб­ної є аукціонна ціна. Вона може суттєво відрізнятись від ринкової, бо відображає унікальні і рідкісні властивості та ознаки товарів. Крім того, дана ціна у значній мірі залежить від професіоналізму особи, яка проводить аукціон.

   Ціни на комунальні і побутові послуги, як і на транспортні, назива­ються тарифами. Це плата за житло, ремонт одягу і взуття, хімчистку, телефон і т. п. У ціну входить собівартість послуги, прибуток і ПДВ.

Аналогічно реалізуються блага соціально-культурної сфери, якщо відповідні заклади чи установи не фінансуються із бюджету. Виключне значення культури і мистецтва для нормального життя людей перед­бачає суттєву допомогу держави. Тим паче, що більшість населення в Україні сьогодні бідна. Недоступність духовних благ стримує гармо­нійний розвиток особистості, від чого деградує суспільство.