Ціна в ринковій економіці. Система і види цін. Динаміка процесу ціноутворення, страница 2

   Підсумовуючи сказане вище, сучасну ціну можна представити аб­страктно синтезом виробництва (затрат), ринку (дії його механізму) і держави (економічної політики), як форму зв'язку між ними. Це в за­гальному. А в конкретних ситуаціях необхідно враховувати й інші мо­менти, які впливають на формування цін.

Величина ціни

   Від чого ж залежить величина ціни?

У розвинутому товарному виробництві рух цін є результатом дії багатьох факторів — економічних, соціальних, політичних, культурних, психологічних тощо. їх можна класифікувати як внутрішні і зовнішні, виклика­ні ринком, його кон'юнктурою, політикою держави, станом економіки і суспільства.

Найбільш чутливо ціна реагує на такі основні фактори:

- вартість, розміри якої переважно спричиняють продуктивність, ін­тенсивність і складність праці;

 -ефективність виробництва в ціло­му, раціональне використання усіх видів ресурсів, якість продукції

при мінімумі витрат на неї;

-ринкова ситуація, в першу чергу попит і пропозиція, наявність цивілізованої конкуренції, що

унеможливлює маніпулювання цінами;

-циклічність суспільного відтворення, особливо економічні кризи;

          -доходи населення, зокрема рівень заробітної плати; зайнятість і безробіття;

          -стан грошового обігу, інфляція;

-державна   політика   цін   та   їх   регулювання;   антимонопольна боротьба;

           -тіньові економіка, ринок і бізнес;

          -суспільна свідомість і культура; звичаї, традиції, мода, смаки, уподобання і т. п.;

          -інтеграційні світові процеси.

Функції ціни

Найглибше природу, роль і значення ціни характе­ризують її функції.

Важливішою і специфічною з них є обліково-інформаційна,   або   статистична.   Ціна   служить

засобом виміру суспільно необхідної, а значить, й корисної праці. Затрати праці, які перевищують цю величину при створенні відновлю­ваних товарів, не визнаються споживачами, а тому зайві. Такий облік дає можливість здійснювати еквівалентний обмін, визначати ефектив­ність виробництва, встановлювати оптимальне співвідношення між нагромадженням і споживанням та інші пропорції. В єдиній грошовій формі виражаються різноманітні за натуральним змістом ресурси, за­трати і результати, обсяги випуску продукції і доходи, усі показники соціально-економічної діяльності. У зв'язку з цим ціна дає головну ін­формацію, служить орієнтиром щодо вигідності даного виробництва, рентабельності підприємства і т. п. Все це необхідно знати і враховува­ти при обґрунтуванні господарських рішень на всіх рівнях.

    Інші дії ціни так чи інакше пов'язані з механізмом ринку. Розподільча функція, наприклад, реалізується у процесі внутрі- та міжгалузевої конкуренції. Відбувається перерозподіл вартості, пере­дусім додаткової, перелив капіталів, рух суспільного продукту, націо­нального доходу і т. д.

      Стимулююча функція змушує удосконалювати виробництво, запроваджувати нові технології, підвищувати конкурен­тоспроможність підприємств. Інакше їм загрожує банкрутство.

   Ціна виконує також соціальну функцію. Це регулювання доходів населення, його диференціація на багатих і бідних. Добробут людей у значній мірі залежить від рівня цін та їх стабільності, особливо на то­вари, які задовольняють найперші потреби. Ціни повинні забезпечу­вати доступ до необхідних благ усім громадянам суспільства, сприяти якості життя і розвитку особистості.

2. Система і види цін

Система цін

   Кожна окрема країна має свою сукупність цін у їх взаємодії — систему цін.

    Вони можуть бути єдиними чи диференційова­ними по регіонах. Особливістю цінової системи є комплексність елементів (цін), які утворюють власні підсистеми з ура­хуванням результатів взаємодії елементів і компонентів у певному еко­номічному просторі. Система цін є якісно або сутнісно автономною інтегративною цілісністю. Розглянуті функції ціни у їх єдності найпо­вніше розкривають внутрішню природу системи цін.