Розподіл робочого часу стосовно виконавця та відносно виробничого процесу. Методи і способи нормування витрат робочого часу, страница 5

1  Поняття та форми існування соціально-трудових відносин.

2  Структурні складові у системі соціально-трудових відносин.

3  Суб’єкти соціально-трудових відносин.

4  Рівні і типи соціально-трудових відносин.

5  Поняття і види зайнятості населення.

6  Принципи зайнятості. Форми зайнятості.

7  Показники рівня зайнятості.

8  Безробіття та його види.

9  Поняття моніторингу. Об’єкти моніторингу соціально-трудових відносин.

10  Основні напрями моніторингу соціально-трудових відносин.

11  Основні задачі моніторингу соціально-трудових відносин.

12  Інформаційна база моніторингу соціально-трудових відносин.

Питання для самостійної роботи

1  Роль держави у соціально-трудових відносинах.

2  Типи соціально-трудових відносин.

3  Трудовий конфлікт.

4  Головна мета соціальної політики.

5  Риси зайнятості.

6  Проблеми зайнятості в Україні.

7  Законодавча база: проблеми зайнятості населення.

8  Сучасні аспекти соціальної напруженості.

9  Моніторинг як метод вивчення соціально-трудових відносин.

10  Соціологічні методи дослідження соціально-трудових відносин.

Формули для обчислення показників рівня зайнятості

Рівень зайнятості (Рз):

–  частка зайнятих (Чз) у загальній чисельності населення (Чн):

Рз = Чз  / Чн ;

–  частка зайнятих в економічно активному населенні:

Рз = Чз  / (Чн + Чб ) ;

де Чб – чисельність безробітних.

Рівень економічної активності населення (РЕАН):

РЕАН = (Чз + Чб ) / Чн   .

Чисельність безробітних:

Чб = То - (Т1234),

де То трудові ресурси міста, району;

Т1працездатне населення у працездатному віці, зайняте в економіці;

Т2особи похилого віку (пенсіонери), зайняті в економіці;

Т3працездатне населення у працездатному віці, зайняте навчанням з відривом від виробництва;

Т4працездатне населення у працездатному віці, зайняте у домашньому та особистому господарстві.

Рівень безробіття (Рб) за визначенням Міжнародної організації праці:

фактичний (Рбф):

Рбф = Чбф / ЧЕАН ,

прогностичний (Рбпрогн):

Рбпрогн = Чбпрогн / ЧЕАНсер ,

де Чбф , Чбпрогн – відповідно фактична і прогнозована кількість безробітних;

ЧЕАНсерсередньорічна кількістьекономічно активного населення.

Тривалість безробіття (Тб):

Тб = ,

де tбі – тривалість безробіття, міс.;

fі – кількість працевлаштованих безробітних, чол.

Приклади розв’язання типових задач

Розрахувати рівень безробіття в області за період, якщо на території області проживає 2835,27 тис. чол. Частка трудових ресурсів становить 55%. Кількість учнів віком понад 16 років становить 29,7 тис. чол., військовослужбовців строкової служби – 12 тис. чол. та інших осіб, які належать до економічно неактивного населення – 97 тис. чол. Кількість безробітних становить 362,85 тис. чол., у тому числі зареєстровано у службі зайнятості – 88,12 тис. чол.

Визначаємо чисельність трудових ресурсів по області: 0,55∙2835,27 = =1559,4 тис. чол.

Визначаємо чисельність економічно активного населення області:

1559,4 – 29,7 – 12 – 97 = 1429,7 тис. чол.

Розрахуємо рівень безробіття в області: Рб =362,85 /1429,7 = 0,2464 або 24,64%.

Рівень офіційно зареєстрованого безробіття становить: 88,12 / 1429,7 =

= 0,0616 або 6,16%.

Визначити середню тривалість безробіття у м. Суми, якщо відомі такі дані щодо річних показників безробіття і працевлаштування за його районами:


Район

Середня тривалість безробіття у районі, міс.

Кількість працевлаштованих безробітних, чол.

Зарічний

9,2

1170

Ковпаківський

10,8

1240

Тривалість безробіття в цілому по м. Суми становить:

(9,2∙1170+10,8∙1240) / (1170+1240) = 10,02 міс.

Задачі для самостійного розв’язання

1  Визначити зміни у структурі зайнятих в економіці у звітному періоді, якщо загальна чисельність зайнятих у цьому періоді в економіці становить 31,7 млн чол., у тому числі у сфері матеріального виробництва 14,8 млн чол., решта – у сфері послуг. У базовому періоді чисельність зайнятих у сфері матеріального виробництва становила 15,1 млн чол., у сфері послуг – 15,4 млн чол.