Розв’язання задач на пошук сталої, математичного сподівання, ймовірності та їх відношення

Страницы работы

Содержание работы

Сумський Державний Університет

Кафедра моделювання складних систем

Завдання

з дисципліни

“Теорія ймовірностей і математична статистика”

(п’ятий семестр)

МОДУЛЬ 3

Варіант 8

Виконав: студент групи  ІН-83

Кримець П. В.

Перевірив: проф. Мазманішвілі О.С.

Суми – 2011


Задача 1

Густина розподілу  випадкової величини X має вигляд

,       .

В задачі потрібно:

1. Знайти сталу .

2. Знайти математичне сподівання .

3. Розглянувши випадкові події  та , знайти ймовірності ,  та їх відношення .

4. Оформити результати графічно.

Параметри:

k = 3,      m = 1,      n = 2,      p = 1.

Розв’язання

Підставимо задані параметри і отримаємо густину розподілу  випадкової величини X, яка має вигляд:

,

1.  Знайти сталу .

Густина f(x) будь-якої випадкової величини невід'ємна, f(x) > 0, та має властивість

тобто ймовірність повної групи подій дорівнює одиниці.

Коефіцієнт С визначимо за допомогою формули про ймовірність повної групи подій:

Рис. 1 - Графік густини

2.  Знайти математичне сподівання .

Математичним сподіванням неперервної випадкової величини X з густиною f(x) називається її середнє значення, що обчислюється за формулою

3.  Розглянемо подію . Оскільки, за умовою  то розіб’ємо інтервал на дві частини по . Отримаємо, що  і

 . Тоді у термінах інтегральної функції розподілу буде обчислюватися як:

І аналогічно обчислюється :

Спочатку знайдемо

Обчислимо ймовірність :

Тепер знайдемо ймовірність :

Отже,


Задача 2

Результати дослідження міцності на стиснення (випадкова величина X) 200 зразків бетону представлені в вигляді статистичного ряду:

Інтервали міцності,  кг/см

Частоти, 

190–200

10

200–210

26

210–220

56

220–230

64

230–240

30

240–250

14

Потрібно перевірити нульову гіпотезу про нормальний закон розподілу міцності на стиснення. Рівень значущості прийняти =0,10 та  = 0,05. Результати оформити графічно.

Розв’язання

З умови слідує, що точні параметри гіпотетичного нормального закону нам не відомі, тому нульову гіпотезу можна сформулювати наступним чином:

{H0: F(x) є функцією нормального розподілу } з параметрами  і

Для перевірки цієї нульової гіпотези визначимо значення xi*середин інтервалів і знайдемо точкові оцінки математичного очікування і середньо-квадратичного відхилення нормально розподіленої випадкової величини за формулами:

 кг/см2;

;

 кг/см2.

          Обчислимо теоретичну ймовірність piпотрапляння випадкової величини в частинні інтервали [xi-1;xi] за формулою:

           

 

Подальші обчислення необхідні для визначення спостережуваного значення вибіркової статистики Х2 зведено в таблиці, де Qi=(mi-np­i)2 і Ri=(mi-np­i)2/np­i

i

Інтервал

mi

pi

npi

Qi

Ri

1

190-200

10

0,0443

8,8507

1,3208

0,1492

2

200-210

26

0,1419

28,3769

5,6496

0,1991

3

210-220

56

0,2815

56,3078

0,0947

0,0017

4

220-230

64

0,2996

59,9254

16,6026

0,2771

5

230-240

30

0,1711

34,2101

17,7248

0,5181

6

240-250

14

0,0617

12,3292

2,7917

0,2264

Суми:

200

1.0000

200,00

44,1842

1,3716

В результаті обчислень знаходимо: Х2набл=1,37

За таблицею квантилей Х2 розподілу за заданими рівням значущості α=0,05, α=0,1 та числу степенів свободи 3 знайдемо значення Х20,05;3=7.82, Х20,1;3=9.41

Так як 1,37 < 7.82, а також 1,37 < 9,41 ми приймаємо нульову гіпотезу в обох випадках

Відповідь

Експериментальні данні розподілені за нормальним законом з α=221 та δ2=152

          Рис. 2 - Графік розподілу

Задача  3

Стверджується, що результат дії ліків залежить від способу їх застосування.

Перевірити це твердження при  = 0,10 та  = 0,05.

Результат

Спосіб 1

Спосіб 2

Спосіб 3

Несприятливий

11

17

16

Сприятливий

20

23

19

Розв’язання

За заданими даними побудуємо таблицю:

Результат

Спосіб 1

Спосіб 2

Спосіб 3

Всього (vi)

Несприятливий

11

17

16

44

Сприятливий

20

23

19

62

Всього (uj)

31

40

35

212

Перевіримо гіпотезу H0  про незалежність двох ознак: дії ліків X і способу їх застосування Y. Для цього за критерієм χ2 використовуємо статистику:

де nij - число виходів,   в яких реалізовувалася подія;

  - очікувані частоти,   - очікувані частості.

В рамках гіпотези про незалежність ознак X та Y маємо   де рi - ймовірності влучення X в i-й інтервал (і = 1,..., к),  рj - ймовірності влучення Y в

j-й. інтервал (j = 1,...,l), відповідно. Тоді маємо:

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Контрольные работы
Размер файла:
131 Kb
Скачали:
0