Ринкові засади господарства. Товарне виробництво, страница 5

   Але перш ніж купити, чи продати товар, люди його оцінюють, враховують при цьому корисність речі для себе і витрати пра­ці для створення блага. Цінність, на відміну від вартості, містить суб'єктивне, бо визначається з погляду продавця — покупця товару. Суспільне визнання речі відбивається на його ціні, яка поєднує вар­тість і цінність. Причому вартість інтересує перш за все виробника, а споживача — цінність. У відносинах між ними і проявляється сус­пільна природа товару.

   Товар як економічна категорія виражає відносини на ринку між його суб'єктами — відособленими виробниками (продавцями) і спо­живачами (покупцями) з приводу зміни власника продукту за допомо­гою грошей (або інших засобів) шляхом обміну за певною угодою. Ці відносини отримують товарно-грошову форму і найглибше характе­ризуються власністю — відносинами володіння, розпорядження і ко­ристування результатами праці в суспільстві.

   Крім розглянутих вище основних, товар має й інші властивості. Так, враховуючи обмеженість більшості ресурсів, які необхідні для виготовлення благ, речі можуть бути рідкісні. Навіть ті з них, що іс­нують ніби вдосталь (вода, повітря, сонячна енергія) і мають високу споживну вартість для людини в окремих випадках не отримуються безкоштовно і можуть мати високу ціну. Рідкісність товару впливає і на його конкурентоздатність — наявність певних рис і якостей, яким віддається перевага в обміні, і внаслідок чого власник такої речі пере­магає у боротьбі за її суспільне визнання. Конкурентоздатності товару особливого значення надає маркетинг як окрема наука про діяльність на ринку.

Суперечності товару

   Товар втілює у собі і відображає усі суперечності не лише капіталістичного виробництва, а й всього сус­пільного відтворення.

Представляючи собою єд­ність споживної вартості та вартості, товар тим самим має двоїсту природу . У кожному товарі міститься конкретна праця, яка витрачається індивідуально представниками різ­них спеціальностей і професій. Це робить різні товари відмінними один від одного в здатності задовольняти потреби людей. Водночас усі товари якісно однорідні, бо представляють собою затрати праці взага­лі. В цьому полягає двоїстий характер праці, втіленої у товарі, який зумовлює його двоїсту природу. Дана ідея була започаткована класика­ми економічної теорії і розроблена у завершеному вигляді К. Марксом.

   Відмінності між конкретною і абстрактною працею породжу­ють суперечність між споживною вартістю і вартістю товару, яка розв'язується на ринку за допомогою грошей, де вартість проявляється як мінова. Завдяки міновій вартості різні за кількістю втіленої суспіль­ної праці товари обмінюються у певних її співвідношеннях.

   Інакше кажучи, товар, зокрема його вартість, уречевлює, матеріалі­зує істотні об'єктивні причинно-наслідкові зв'язки між людьми. Це за­кон, який вінчає стосунки щодо руху товару протягом його життєвого циклу на ринку.

4.Закон вартості та його функції

Величина вартості

   Суб'єкти господарської діяльності, пов'язані сус­пільним поділом праці і обміном її результатів, у своїх відносинах на ринку враховують перш за все величину вартості (цінності) товару. Для кожного індивідуального виробника відомі його затрати на виготовлення про­дукту. Це зусилля, які не мають єдиного виміру (фізична, розумова, не­рвова енергія та інші сили). Але враховуючи, що у любому випадку ви­трачається час, саме ним і оцінюються продукти праці.

    Якщо продукт створюється для обміну, то індивідуальні затрати на ньо­го мають ще бути визнаними, сприйнятими іншою стороною — суспіль­ною. Інакше кажучи, вирішальне слово належить споживачу. Саме у від­носинах на ринку й вирішується доля товару. Його вартість під час обміну вимірюється не індивідуальним, а суспільно-необхідним робочим часом.

   Величина вартості товару — це праця, затрачена на його виготов­лення, що здійснюється при  суспільно нормальних умовах виробни­цтва, середніх рівнях вмілості та інтенсивності праці.

Праця, яка служить для визначення величини вартості товару, вимірю­ється суспільно-необхідним робочим часом. Останній відображає пану­ючі у суспільстві рівень техніки, середні витрати, характерні для створення одиниці більшості товарів, що обмінюються. Тобто суспільно-необхідний робочий час формують ті підприємства, які виробляють основну масу продукції. Те ж саме стосується і середніх умов виробництва, тобто панів­них умов, при яких виробляється більшість продукції даного виду.