Оцінка локальної похибки і організація обчислень, страница 3

                                                                                                 (10.56)

де

               

Тут R(Jn) — спектральний радіус матриці Якобі Jn зумовлений її найбільшим власним значенням λтах, яке знаходиться степеневим методом (див. розділ 4). Умова переходу від неявного метод до явного визначається співвідношенням

                                                                           (10.57)

Умова зворотного переходу — від явного методу до неявного — набуває вигляду де γ — співвідношення обчислювальних витрат на виконання кроку неявним і явним методами

Застосування такого підходу дозволяє прискорити обчислення на 20-30 % у разі збереження похибки розв'язку [22]

10.10.   ЯвнінелінійніметодизА-стійкістю

Останнім часом ведуться інтенсивні дослідження з метою побудови явних ме­тодів розв'язання жорстких задач із підвищеною стійкістю, стійкість яких на­ближалася б до стійкості неявних методів. Оскільки, як було показано, для лі­нійних методів таких можливостей не існує, пошук ведеться серед нелінійних. Певні успіхи можна продемонструвати на прикладах явних нелінійних методів першого і другого порядків.

10.10.1. Явний нелінійний метод першого порядку

Відмовимося від експонентної апроксимації розв'язку диференціального рів­няння, обумовленого власними значеннями матриці Якобі від його правої час­тини (10.4), і перейдемо до часової апроксимації на інтервалі

                                                                                                 (10.59)

Тоді, колимаємо гіперболічну апроксимуючу функцію:

                

що відповідає нелінійній формулі наближення, запропонованій Федулою:

                                                                                                        (10.60)

Покажемо, користуючись тестовим рівняннямщо, коли

формула (10.60) має А -  стійкість, яка збігається зі стійкістю неявного методу Ейлера. Дійсно, на підставі співвідношення (10.60) можна записати:

                                                                                  (10.61)

Із виразу (10.61) випливає, що, колиза будь-якого довільного кроку т

                                                                  (10.62)

Приклад 10.6

Розв'яжемо явним нелінійним методом Федули рівняння              розв'язане раніше, в прикладі 10.1, неявним методом Ейлера. Потрібно, як і раніше, з кро­комзнайти значення y(0,4).

Користуючись формулою (10.60), запишемо програму розв'язання задачі засобами паке­та Mathematical

Отримані результати дещо відрізняються від результатів прикладу 10.1:

Цікаво порівняти результати розв'язання одного й того ж самого рівняння, отримані в прикладах 10.1, 10.2, 10.3 і 10.6 різними неявними методами (табл. 10.2). Тут же наве­дено розв'язання неявним методом BDF п'ятого порядку як найбільш точне.

Таблиця 10.2. Порівняльні результати обчислення

Метод                                                                                                                                    Значення y(0,4)

Явний метод Ейлера першого порядку                                                                                              -8,10207

Неявний метод Ейлера першого порядку                                                                                          0,212276

Неявний метод Ракитського другого порядку                                                                          0,155192

Неявний метод Гіра-Шихмана другого порядку

зі значенням y[0,1], отриманим неявним методом Ейлера    0.146298