Модульная арифметика, основные свойства. Понятие простого числа, алгоритмы нахождения. Решето Эратосфена. НОД, НОК. Расширенный алгоритм Эвклида. Функция Эйлера, страница 2

Наступне невикреслене число 5 — просте. Викреслимо всі числа кратні 5 (кожне п’яте, починаючи з 5^2=25). І т. д.

Необхідно викреслити кратні для всіх простих чисел p, для яких p^2\le n. В результаті всі складені числа будуть викреслені, а залишаться всі прості числа. Для n = 20вже після викреслювання кратних числу 3 всі складені числа виявляються викресленими.


3. НОД, НОК, Расширенный алгоритм Эвклида. Доказательство.

Розглянемо питання про подільність чисел у множині Z.

Визначення. Якщо для чисел a, bÎZ у кільці цілих чисел Z існує таке число q, що a=b´q, то говорять, що a ділиться на b або b ділить a. Для позначення того факту, що b ділить а, записують .

Якщо для чисел  виконується рівність,  то число a називають кратним чисел b та q, а самі числа b і qдільниками числа a, тобто та .

Розглянемо деякі властивості подільності цілих чисел, що випливають із визначення цілих чисел.

1  Якщо "aÎZ, то .

2  Для "aÎZ якщо , то a= ±1.

3  Для  якщо , то  та .

4  Для "a, bÎZ якщо  і , то a= ±b.

5  Для "a, b, cÎZ якщо й , то .

6  Для "a, b, cÎZ якщо й , то .

7  Для "a, b, cÎZ якщо ,  то (a´c) b

Важливу роль у теорії подільності відіграє така теорема.

Теорема 1 (про ділення з остачею). Якщо a, bÎZ та b>0,  то завжди можна підібрати таку пару цілих чисел q та r, при яких виконується рівність  a=b´q+r, де 0£r<b. При цьому числа q та r визначаються однозначно.

За теоремою 1 можна стверджувати, що ціле число a тоді і тільки тоді кратне цілому числу b¹0, коли остача r від ділення a на b  дорівнює нулю.

Визначення. Ціле число називається спільним дільником цілих чисел , якщо кожне із цих чисел ділитися на .

Наприклад, для чисел 12, 18, 21, 36 спільний дільник =3.

Визначення. Ціле число d називається найбільшим спільним дільником (НСД) чисел , якщо d – спільний дільник чисел , що ділиться на будь-який спільний дільник цих чисел.

Наприклад, для чисел 12, 18, 36 спільними дільниками будуть числа 2, 3, 6, а НСД  d =6.

Теорема 2 НСД чисел визначається однозначно з точністю до знака. Інакше, якщо  та найбільші спільні дільники чисел , то .

1.2 Алгоритм Евкліда

Досить простою процедурою пошуку НСД є алгоритм Евкліда.

Нехай дані  два числа abÎZ, причому 0<b<a. Необхідно визначити НСД. Для цього ділять a на b. Якщо ba, то найбільшим спільним дільником є число b.  Якщо a не ділиться на b націло, то одержують частку  та залишок , причому 0£<b.  Далі ділять b на , одержують частку  і залишок , причому 0£< .  Далі аналогічно ділять  на , при цьому одержують частку  і залишок , причому 0£ < . І так далі. Цей процес закінчується в тому випадку, коли залишок від ділення буде дорівнювати нулю, тобто процес ділення є кінцевим, оскільки залишки , , ,…, будучи натуральними числами, зменшуються. Останній залишок,  що не дорівнює нулю, є найбільшим спільним дільником чисел a та b.

Алгоритм Евкліда можна сформулювати у вигляді теореми.

Теорема 3  Якщо

,

то НСД(a, b)= .                                                           

Наприклад, щоб знайти  НСД (2585, 7975) виконаємо такі дії:

7975=2585´3+220, ,

2585=220´11+165, ,

220=165´1+55, ,

165=55´3.

Відповідно до теореми 3 НСД(2585, 7975) =55.

В алгоритмі Евкліда розгляд можна обмежити тільки додатними числами, тому що НСД(a,b)=НСД(|a|, |b|).

procedure Euclid (a,b: integer; var nsd);

var r:integer;

begin

a:=abs(a); 

b:=abs(b);

r:=a mod b;

if r=0

   then

        nsd:=b;

   else

      while r<>0 do

        begin

a:=b;

b:=r;

nsd:=r;

r:=a mod b;

end;

end;

Для знаходження НСД декількох чисел спочатку знаходять

,

потім

,

…,

.

У результаті одержимо .

Теорема 4 Якщо , то існують такі числа x, yÎZ, що

.                                        (1.1)

Рівність (1.1) називають лінійним поданням найбільшого спільного дільника чисел a та b.


4. Функция Эйлера

Важливу роль у теорії чисел відіграє функція Ейлера.

Визначення. Функцією Ейлера  називається функція, що визначає для кожного числа nÎN кількість цілих невід’ємних  чисел менших n і взаємно простих з n.

Властивості функції Ейлера:

1  Функція  мультиплікативна, тобто для  функція  і для будь-яких взаємно простих чисел m, n (m, nÎN) справедлива рівність  

.

2  Якщо p – просте число та , то

.

3  Якщо канонічне розкладання числа nÎN має вигляд

,

то

.

Наприклад,

4  Сума значень функції Ейлера для всіх дільників  числа n дорівнює n, тобто

.