Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 8


Додаток А

(обовязковий)

Зразок оформлення змісту курсової роботи

Тема роботи «УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ  ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ «КОНОТОПСЬКЕ АТП»

Зміст

С.

Вступ…………………………………………………………………….….3

1 Теоретичні засади організації обліку праці та заробітної плати……..4

1.1 Суть і принципи заробітної плати в Україні…………………………4

1.2 Характеристика форм та систем заробітної плати…………………..7

1.3  Державне регулювання оплати праці……………………………... 10

2. Аналіз організації та обліку заробітної плати на підприємстві…….12

2.1 Загальні положення щодо організації праці на ВАТ „Конотопське АТП”………………………………………………………………………12

2.2 Аналіз організації обліку праці та її оплати на підприємстві……..15

2.3 Оцінка економічної ефективності системи організації обліку праці та її оплати………………………………………………………………..18

3. Напрямки удосконалення організації обліку праці та її оплати на підприємстві………………………………………………………………20

3.1 Проблеми обліку та оплати праці в Україні та на ВАТ «Конотопське АТП»………………………………...……………...20

3.2. Введення погодинно – преміальної системи оплати праці……….23

3.3 Організація контролю за використанням праці і фонду її оплати...25

Висновки………………………………………………………………….27

Список використаних джерел...…………………………………………28


Додаток Б

(обовязковий)

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

5,5,5,297
Додаток В

(обовязковий)

Зразки оформлення бібліографічних посилань

Книги одного, двох або трьох авторів

Лубківський, Роман Мар'янович. Громове дерево [Текст] : вибр.твори /Р.М.Лубківський; вступ.ст. Д. Павличка. - К. : Український письменник, 2006. - 525 с. : 1 портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - 5000 пр. - ISBN 9-6657-9204-0.

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] : вторая волна / Люсьен Мюссе ; перевод с франц. А. Тополева ; [примеч. А. Ю. Карчинского]. – СПб. : Евразия, 2001. – 344, [7] с. : ил. ; 21 см. – (Barbaricum). – Загл. пер. и корешка: Варварские нашествия на Европу. – Библиогр.: с. 304–327. – Указ. имен., геогр. назв.: с. 328–337. – Перевод изд.: Les invasions : le second assaut contre l’Europe Chretienne / Lucien Musset. Paris, 1965. – 2000 экз. – ISBN 5-8071-0087-5 (в пер.).

Бородіна А.І. Бібліографічний словник діячів в галузі математики [Текст] / А.І.Бородіна, А.С.Бугай; ред. І.І. Гіхман. – К. : Рад. шк., 1979. – 606 с.

Костюк П. Г.Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології / П.Г. Костюк, О.П. Костюк, О.О.Лук'янець; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця.– К. : Наук. думка, 2005. – 197 с.

Erdmann K. Regierungsorganisation und Verwaltungsaufbau [Text] / K. Erdmann, W. Schafer, E. Mundhenke. — Heidelberg : D.v. Decker’s Verl., 1996. — 114 p.

Книги чoтирьох авторів

Основы создания гибких автоматизированных произведений [Текст] / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов; ред. Б.Б. Тимофеева. – К. : Техника, 1986. – 144 с.
Книги п’яти та більше авторів

Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України [Текст] / В.В. Александров, В.Ф. Возний, Б.П. Камовников та ін. – К. : Арбис, 1992. – 158 с.

Книги під назвою

Адміністративна реформа в Україні. Проблеми підвищенння ролі Міністерства України і Національного банку України як інститутів регулювання економіки [Текст] : наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 черв. 1998 р. / Держ. комісія з проведення в Україні адм. реформи; редкол.: Г. О.П’ятаченко (голова), В.І. Кравченко(заст. голови) та ін. – К., 1998. – 320 с.

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України: Ювілейне видання з нагоди сімдесятип’ятиріччя Інституту літератури / Відп. ред. та упоряд. О.В. Мишанич, НАН України. Ін–т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 2003.– 587 с.: іл.– Бібліогр.С.582–586.

Замки та фортеці [Текст] = Castles and Fortresses / упоряд., вступ. ст., комент. Л. В. Прибєги ; перед. сл. М. Жулинського ; пер. англ. мовою О. Подшибіткіної ; пер. франц. мовою О. Кобушкіної. - К., 2007. – 351 с. : ілюстр. - (Архітектурні перлини України). - Текст укр., англ., рез. та перелік ілюстр. рос. і фр. мовами.- 1000 пр. - ISBN 9-7896-6577-078-7.