Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 7

12. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ [Текст] : навч. посіб. / Н.Д. Дарченко, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов, О.М. Мікрюков. — К. : ЦУЛ, 2007. — 252 с. 

13. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. — К. : Кондор, 2006. — 432 с.

14. Іляш О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. — К. : Знання, 2010. — 476 с. 

15. Калина А.В. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / А. В. Калина. — К. : МАУП, 2004. — 272 с. 

16. Карпіщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. — Суми : Університетська книга, 2006. — 264 с.

17. Кузьменко В. Нормування праці - підгрунтя для підвищення заробітної плати [Текст] / В. Кузьменко, В. Маляєв // Праця і зарплата. — 2010. — № 35.- 22 вересня. — С. 45.

18. Лаптій І. Оплата праці як соціально-економічна та правова категорія [Текст] / І. Лаптій // Право України. — 2005. — №1. — С.106-109.

19. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. — 2-е вид., перероб. та доп. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 424 с. 

20. Мерзляк А.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] / А. В. Мерзляк ; А.В.Мерзляк, Є.П. Михайлов, М.Х. Корецький, Г.О. Михайлова. — К. : ЦНЛ, 2005. — 240 с.

21. Музиченко С. А. Продуктивність праці: соціально-економічна сутність категорії [Текст] / С. А. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 6(85). — С. 24 - 27.

22. Научная организация и нормирование труда в машиностроении [Текст]: учебник  / С. М. Семенов, Н.А. Сероштан, А.А. Афанасьев и др.; Под общ. ред. С.М. Семенова. – М.: Машиностроение, 1991. – 240 с.

23. Научная организация труда в машиностроении [Текст]: учеб. пособие    / И.М. Разумов, С.В. Смирнов, Л.А. Глаголева; под ред. И.М. Разумова, С.В. Смирнова.– М.: Высшая школа, 1998. – 272 с.

24. Оплата праці в бюджетних установах [Текст]. — К. : Освіта, 2005. — 552 с. 

25. Про зайнятість населення : закон України від 01.03.1991  № 803-XII// Відомості Верховної Ради УРСР. ¾ 02.04.1991. ¾ № 14.

26. Про колективні договори і угоди : закон України від 01.07.1993  № 3356-XII // Відомості Верховної Ради України. ¾ 07.09.1993. ¾ № 36.

27. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995  № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. ¾ 25.04.1995. ¾ № 17.

28. Синяєва Л. В. Формування комплексного механізму управління нормуванням праці [Текст] / Л. В. Синяєва. — Донецьк : ДонНУЕТ. —  Т. 1. — С. 305-313.

29. Справочник нормировщика [Текст] / А.М. Ахумов, Б.М. Генкин,          Н.Ю. Иванов и др.; под ред. А.В. Ахумова. – Л.: Машиностроение, Ленинград. отделение, 1990. – 458 с.

30. Сустина А.М. Организация труда в ГРС на машиностроительных предприятиях [Текст] / А.М. Сустина, Ю.В. Чарухин, А.В. Ревцов.– М.: Машиностроение, 1990. – 142 с.

31. Червінська Л. П. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. — К. : ЦУЛ, 2009. — 216 с.

32. Чернов В.І. Нормування праці [Текст]: навч.-метод. посібник / В.І. Чернов, Є.І. Оленич. – К.: КНЕУ, 2000. – 148 с.

33. Ядранський Д. Нормування праці як управлінський інструмент запобігання соціальній кризі [Текст] / Д. Ядранський // Соціальна психологія. — 2009. — № 2. — С. 85-92.

Крім зазначеної літератури, студентам рекомендується  використовувати інші джерела залежно від теми курсової роботи, статті з журналів та інших збірників за останні 2-3 роки.