Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 6

Оформлення додатків здійснюється також відповідно до діючих вимог. Додатки позначаються буквами української абетки: А, Б, В тощо, крім Ґ, Є, і повинні містити допоміжні таблиці, рисунки, формули, текстову інформацію та ін. Нумерація таблиць, формул та інших ілюстрацій у додатках проводиться так само, як і в основних розділах курсової роботи, проте замість номера розділу в нумерації зазначається буква додатка, наприклад: Рис. А.2 – Структура трудових ресурсів підприємства (друга таблиця додатка А). На всі графічні ілюстрації, формули, таблиці, додатки слід робити посилання у тексті роботи.

Висвітлювати матеріал курсової роботи необхідно чітко, застосовуючи наукову термінологію, символи, умовні скорочення.

Завершену автором курсову роботу здають на кафедру для перевірки не пізніше ніж за 10 днів до дня захисту.

Після перевірки курсової роботи керівник робить висновок про допуск до захисту, який має форму рецензії. У рецензії зазначаються якість виконання роботи, ступінь її самостійності, позитивні моменти та недоліки. Після рецензування робота повертається студенту для виправлення зауважень та підготовки до захисту.

Студент захищає роботу перед комісією, створеною на кафедрі, яка з огляду на зміст курсової роботи і результати захисту оцінює її відповідно до затверджених кафедрою критеріїв оцінювання знань з дисципліни «Економіка праці та соціально-економічні відносини». При оцінці курсової роботи береться до уваги:

-   зміст роботи;

-   якість роботи;

-   відповідність оформлення роботи вимогам;

-   навички студента пов'язувати з теоретичними знаннями з практики господарювання;

-   повнота і точність відповідей на запитання.

Оцінка за курсову роботу ставиться у заліковій книжці та заліково-екзаменаційній відомості.             


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.  Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. — К. : Алерта, 2010. — 734 с. 

2.  Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор'єва. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 440 с.

3.  Ворожко В. П. Методичні основи нормування праці підрозділів захисту інформаційних ресурсів [Текст] / В. П. Ворожко, О. І. Матяш // Актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 10(64). — С. 33 - 37.

4.  Гадзевич О. І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. — К. : Кондор, 2008. — 400 с.

5.  Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. — К. : Знання, 2006. — 559 с. 

6.  Дзюба С. Г. Підвищення якості системи нормування праці на виробничому підприємстві [Текст] / С. Г. Дзюба, І. Ю. Гайдай // Вісник Донецького університету економіки та права. Економіка та управління. — 2007. — № 1. — С. 18-24.

7.  Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / О.І. Карпіщенко, О.В. Прокопенко, І.М. Сотник, Т.О. Карпіщенко. — Суми : СумДУ, 2003. — 132 с.

8.  Економіка праці й соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб., розрах. на студентів усіх економ. спец., викладачів, аспірантів та фахівців / За ред. Є.П. Качана. — Тернопіль : ТДЕУ, 2006. — 373 с.

9.  Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / Ред. В.М. Ковальов. — К. : ЦУЛ, 2006. — 256 с.

10. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / уклад.: Кривенко Л.В., Кривенко С.В., Мелешко О.В. — Суми : УАБС НБУ, 2007. — 118 с.

11. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / За ред. Є.П. Качана. — К. : Знання, 2008. — 407 с.