Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 5

Текстову частину роботи необхідно писати від руки чорнилом, чітко і розбірливо, в одному екземплярі, на аркушах паперу форматних розмірів з одного боку аркуша, залишаючи з лівого боку сторінки поля відповідно до вимог стандартів. Починати необхідно з титульного аркуша, приклад оформлення якого наведений у додатку Б.

При комп’ютерному наборі тексту роботи слід дотримуватися таких правил: шрифт – Тіmes New Roman 14, інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см, параметри сторінки: поля зверху, знизу, справа – 2 см, зліва – 3 см.

Роботу оформляють у папкове переплетення. На початку курсової роботи повинен бути зміст із зазначенням сторінок, на яких розпочинаються структурні розділи та підрозділи роботи. Зміст розміщується на другій сторінці курсової роботи після титульного аркуша. Титульний аркуш не нумерується, нумерація сторінок розпочинається з другого аркуша – змісту, на якому у правому верхньому куті проставляється цифра «2». Наприкінці роботи повинен бути наведений список використаних джерел і якщо є в цьому необхідність додатки.

Курсова робота повинна бути акуратно оформлена, надрукована або написана розбірливим почерком, без виправлень. Сторінки роботи мають бути пронумеровані (за винятком титульного аркуша), робота підписана автором із зазначенням дати її виконання.

Назви розділів курсової роботи слід виокремлювати порожніми рядками, кожен новий структурний розділ роботи необхідно починати з нової сторінки. Не допускаються так звані “висячі” заголовки, тобто запис заголовка на останньому рядку сторінки й перенесення наступного за заголовком тексту на іншу сторінку. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими, відповідати змісту та можуть виділятися жирним шрифтом. Переноси слів у заголовках не допускаються. Наприкінці заголовка крапка не ставиться.

Цитати з наукової літератури та офіційних документів необхідно наводити у лапках, після наведення цитат робити посилання на першоджерела у квадратних дужках, зазначаючи номер літературного джерела за списком літератури в роботі та відповідну сторінку, наприклад [19, с. 5]. За необхідності можна висловлювати чужі думки своїми словами, але в цьому випадку також слід робити посилання на першоджерело. Якщо необхідно зробити одночасно посилання на декілька літературних джерел, у квадратних дужках наводять їх номери за списком літератури через крапку з комою [1, с. 7; 12, с. 12-13; 25, с. 8].

Формування списку використаних літературних джерел слід проводити двома альтернативними шляхами: або відповідно до послідовності посилань на джерела в тексті роботи, або за алфавітом. Іншомовні видання наводяться наприкінці загального списку літератури. Якщо при написанні курсової роботи був використаний Інтернет, то необхідно навести відповідні інтернет-адреси із зазначенням назв посилань на веб-сторінках. Бібліографічне описання використаних джерел наводиться відповідно до додатка В. За текстом курсової роботи повинно бути наведено не менше 80% посилань від загальної кількості літературних джерел. Взагалі, у «Списку використаних джерел» повинно бути наведено близько 25-30 літературних джерел, які студент має переглянути для належного розкриття своєї теми курсової роботи.

Оформлення графіків, формул та таблиць здійснюється за встановленими правилами. Нумерують формули, графіки, таблиці та інші ілюстрації арабськими цифрами у межах розділів, зазначаючи при цьому спочатку номер розділу, в якому їх наводять, а потім їх порядковий номер з назвою, наприклад:

Таблиця 2.1 – Чисельність населення України за роками (перша таблиця другого розділу);

Рис. 3.3 – Система управління трудовими ресурсами (третій рисунок третього розділу);

П=В/Т (1.4) (четверта формула першого розділу).  

Зразки оформлення рисунків, таблиць та формул наведені у додатку Д. Якщо відомості, які містить таблиця, рисунок, формула, є запозиченими, необхідно робити посилання на першоджерело.