Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 4

У другому розділі необхідно подати результати вивчення, аналізу й узагальнення досліджень з питань теми. Такими питаннями залежно від теми курсової роботи можуть бути: аналіз сучасного стану організації праці, впровадження наукової організації праці на підприємствах, стан нормування праці на підприємствах і т.д. Цей розділ слід виконувати, використовуючи дані літературних джерел, галузевих журналів, збірників, іншої інформації, що міститься в журнальних статтях економічного профілю. Необхідно обов'язково використовувати конкретні приклади, отримані на підприємствах, що є базами практики.

Аналізуючи конкретні цифрові матеріали підприємств, студент повинен користуватися відповідними методами розрахунків, що дозволяють кількісно оцінити вплив аналізованих факторів на досліджуване економічне явище.

Третій розділ курсової роботи являє собою виклад економічно доцільних шляхів розв’язання досліджуваних завдань у сучасних умовах розвитку виробництва. Запропоновані конкретні рекомендації з досліджуваних питань стосовно реальних умов підприємств повинні обґрунтовуватися відповідними розрахунками та визначенням еконо­мічної ефективності їх впровадження.

Усі розділи курсової роботи повинні бути логічно взаємозв’я­за­ни­ми, кожний попередній розділ повинен складати базу для наступного. Кожний із 3 зазначених розділів роботи має містити не менше ніж два підрозділи (параграфи).

У висновках необхідно сформулювати основні результати з досліджу­ва­них питань та навести показники, що характеризують ефективність впровадження рекомендацій курсової роботи. Текстовий матеріал повинен обов’язково доповнюватися конкретними цифровими даними. Обсяг висновків повинен становити 5-10 % від загального обсягу роботи.

Наприкінці курсової роботи необхідно навести список використаних джерел.

Додатки не є обов’язковим розділом роботи. У них можуть бути розміщені запозичені таблиці вихідного матеріалу, інструкції, результати досліджень, які мають допоміжний характер, тощо. Приклад оформлення змісту курсової роботи наведений у додатку А.


5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ курсової роботи

Розпочинаючи виконання курсової роботи, студент повинен ознайомитися з питаннями організації, нормування та оплати праці, соціально-трудових відносин на підприємствах, використовуючи спеціальні видання книг із цих питань, а також періодичні видання (галузеві та спеціальні журнали, збірники, газети). На підставі даних, наведених у літературних джерелах, і теми курсової роботи необхідно скласти розгорнутий план, у якому слід викласти зміст кожного розділу з урахуванням особливостей теми дослідження. При вивченні літературних джерел рекомендується робити виписки їх основних положень, зазначаючи автора, найменування книги або статті, сторінки.

Студенти денної форми навчання можуть розробляти організаційно-технічні заходи стосовно умов підприємств, на яких вони проходили технологічну практику.

Запропоновані у роботі заходи мають бути спрямовані на розроблення і вдосконалення прогресивних форм організації і стимулювання праці, розширення сфери нормування та підвищення якості норм, поліпшення умов праці і соціально-трудових відносин, механізацію й автоматизацію важких і трудомістких робіт, а також здійснення інших заходів, що сприяють підвищенню продуктивності праці й ефективності виробництва.

При розрахунку ефективності цих заходів необхідно враховувати такі показники: можливе підвищення продуктивності праці, економію витрат праці, економічну ефективність капітальних витрат на впровадження заходів та інші техніко-економічні показники.

Виконуючи курсову роботу, студент повинен використовувати матеріали проектних і науково-дослідних інститутів, заводських лабораторій і відділів з наукової організації праці підприємств.

6 ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТ курсової роботи

Курсову роботу оформлюють у вигляді пояснювальної записки обсягом 30-35 рукописних сторінок (25-30 друкованих).