Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 3

62  Регулювання демографічних і міграційних процесів.

63  Регулювання зайнятості трудових ресурсів.

64  Ринкова кон’юнктура та її вплив на управління продуктивністю та ефективністю праці.

65  Ринкові механізми регулювання трудових доходів.

66  Ринок праці та завдання управління трудовими ресурсами.

67  Робочий час як основа планування роботи підприємства та його регулювання.

68  Розподіл і кооперація праці у галузях національного господарства.

69  Розширення зон обслуговування та суміщення професій.

70  Роль державних центрів зайнятості у вирішенні проблем зайнятості.

71  Система доплат і надбавок до заробітної плати.

72  Система соціальних гарантій у сфері праці.

73  Система соціальних індикаторів.

74  Система тарифних угод в Україні.

75  Система управління трудовими ресурсами.

76  Система формування пенсійного забезпечення працівників в Україні.

77  Системи обслуговування робочих місць та їх вплив на продуктивність праці.

78  Соціальна політика в системі управління трудовими ресурсами.

79  Соціальна політика в Україні.

80  Соціальне партнерство та його роль в управлінні трудовими ресурсами.

81  Соціальний захист в Україні.

82  Соціологічні методи дослідження соціально-трудових відносин.

83  Стан і задачі розвитку колективних форм організації і стимулювання праці на промислових підприємствах.

84  Сучасні аспекти соціальної напруженості.

85  Технологічний регламент (техпроцес) та його значення при розробленні проекту організації праці.

86  Трудове законодавство України.

87  Трудовий договір та трудовий контракт.

88  Трудові конфлікти і методи їх розв’язання.

89  Трудові показники в системі показників роботи підприємства.

90  Трудомісткість промислової продукції та шляхи її зниження.

91  Удосконалення організації оплати і стимулювання праці.

92  Удосконалення організації та нормування праці інженерно-технічних працівників та службовців.

93  Удосконалення організації та обслуговування робочих місць.

94  Управління кадрами на підприємстві.

95  Управління працею в умовах ринкової економіки України.

96  Управління продуктивністю та ефективністю праці.

97  Фактори і резерви зростання продуктивності праці.

98  Формування загальноосвітнього і професійного рівнів трудових ресурсів.

99  Шляхи раціонального використання трудових ресурсів.

100  Якість трудового життя та методи її оцінки.

4 СТРУКТУРА І ЗМІСТ курсової роботи

Курсова робота незалежно від призначення теми повинна мати такі структурні розділи:

Титульний аркуш

Зміст

Вступ

Теоретичні основи досліджуваної проблеми (теми курсової роботи).

Аналіз та узагальнення результатів досліджень (за темою курсової роботи).

Розроблення та економічне обґрунтування основних напрямків удосконалення розв’язання досліджуваних задач.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Зміст окремих розділів курсової роботи повинен містити розроблення комплексу питань, зумовлених її темою. Студентам надається можливість самостійно формулювати і визначати назви параграфів усіх розділів. Розроблений  план роботи, який складається з розділів і параграфів, повинен бути узгоджений із керівником.

У вступі необхідно розкрити основні напрямки курсової роботи, обґрунтувати актуальність теми дослідження, сформулювати мету, завдання і методи вирішення. Необхідно визначити предмет та об’єкт виконуваної роботи. Обсяг вступу не повинен перевищувати десяти відсотків від загального обсягу курсової роботи.

У першому розділі на основі вивчення літературних джерел необхідно викласти основні теоретичні положення і суть питань, зумовлених темою курсової роботи. Наприклад, у темі 24 доцільно розкрити шляхи і методи удосконалення організації праці як необхідні умови підвищення ефективності виробництва, у темі 33 – сутність наукової організації праці на промислових підприємствах, у темі 99 – значення раціонального використання трудових ресурсів у сучасних  умовах і т.п.