Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

3003 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

“Економіка праці та соціально-трудові відносини”

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання

Суми

Сумський державний університет

2011


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” / укладачі: О.І. Карпіщенко, І.М. Сотник, О.М. Волк. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 30 с.

Кафедра економіки


Зміст

с.

1 Мета та завдання курсової роботи.................................................

4

2 Організація курсової роботи..........................................................

4

3 Тематика курсових робіт..............................................................

5

4 Структура і зміст курсової роботи...............................................

9

5 Методичні вказівки до виконання курсової роботи..................

11

6 Оформлення і захист курсової роботи…....................................

11

Список рекомендованої літератури.................................................

15

Додатки...............................................................................................

18


1 Мета та завдання курсової роботи

Метою курсової роботи є оволодіння студентом методами вирішення питань з економіки праці, соціально-трудових відносин, наукової організації та нормування праці, набуття навичок практичного вирішення завдань у цій сфері на основі використання теоретичних знань, одержаних при вивченні предмета, та виконання самостійних наукових досліджень.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен:

- узагальнити теоретичні положення з економіки, організації та нормування праці та соціально-трудових відносин;

- вивчити передовий досвід вітчизняних та зарубіжних підприємств у цій сфері;

- економічно обґрунтувати основні напрямки вдосконалення методів встановлення норм праці на основі впровадження прогресивних форм організації праці;

-  використовувати конкретні матеріали підприємств та фірм;

- вивчити літературні джерела, що містять передовий досвід у галузі організації, планування та нормування праці на підприємствах;

- отримати навички оформлення текстових документів відповідно до державних стандартів.

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ курсової роботи

Для написання роботи студент повинен самостійно зібрати необхідний матеріал (літературні джерела за обраною тематикою, дані, що характеризують стан економіки, організації, планування та нормування праці, соціально-економічних відносин на конкретному підприємстві).

Для написання теоретичних розділів роботи рекомендується широко використовувати статті та конкретні дані, що публікуються у статистичних збірках, а також в українських журналах “Бізнес-інформ”, “Все про бухгалтерський облік”, “Галицькі контракти”,   “Економіка. Фінанси. Право”,  “Квартальні передбачення”, “Податки та бухгалтерський облік”, “Статистика України”, “Сучасний економіст”, “Економіка України”, газетні видання “Праця і зарплата”, “Бізнес”, “Урядовий кур’єр”, “Голос України” та ін. Крім того, доцільно використовувати також матеріали, надруковані у російських економічних виданнях “Российский экономический журнал”, “ЭКО”, “Мировая экономика и международные отношения” і т.п., інших іншомовних виданнях.

Необхідні матеріали для виконання курсової роботи можуть бути отримані у відділах організації праці та заробітної плати підприємств, у відділах наукової організації праці, лабораторіях та нормативно-дослідницьких групах.

Студентам денної форми навчання рекомендується використо­вувати матеріали, зібрані в період проходження виробничої практики, а також результати самостійних досліджень, виконаних на підприєм­ствах як лабораторні роботи з вивчення витрат робочого часу, огранізації, планування праці на підприємствах м. Сум та області.

Використовуючи отримані дані, студент розробляє план виконан­ня курсової роботи, зміст якого залежить від характеру її теми.

Загальне керівництво і консультації при виконанні самостійних наукових досліджень і написанні курсової роботи здійснює викладач, закріплений кафедрою.

3 ТЕМАТИКА курсових робіт

Тематика курсових робіт повинна охоплювати зміст питань досліджуваного курсу, концентруватися на основних напрямках організації, планування та нормування праці на сучасному етапі розвитку виробництва і сприяти вивченню можливостей і обґрунтуванню напрямків підвищення продуктивності праці, розвитку соціально-економічних відносин в умовах прискорення науково-технічного прогресу й інтенсифікації виробництва. Нижче наведені рекомендовані теми курсових робіт з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», які обираються студентом, виходячи з останніх двох цифр залікової книжки. За узгодженням із викладачем студент може обрати індивідуальну тему курсової роботи, присвячену проблемним питанням економіки праці і соціально-трудових відносин та не наведену у переліку.

Похожие материалы

Информация о работе