Метод простих ітерацій. Метод Ньютона. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР)

Страницы работы

Содержание работы

2.2 Метод простих ітерацій

Для використання методу простих ітерацій (послідовних наближень) замінимо рівняння  еквівалентним йому рівнянням

.                                  (2.5)

y

 


  O       a   x1  x*    x0  b                       x

Рисунок 2.2.1

Виберемо деяке наближення  кореня і підставимо його в праву частину рівняння (2.5). Одержимо . Далі обчислюємо за формулою                                (2.6)

Отримуємо послідовність наближень {} до кореня, що у випадку її збіжності до кореня  може дати наближене його значення із заданою точністю . Необхідною і достатньою умовою існування границі послідовності є вимога:  такий, що . З цієї причини шукаємо наближення (ітерації) , які б задовольняли вищезазначеній умові.

Перейти від рівняння  до еквівалентного йому  можна багатьма способами. Але оптимальним є той, що задовольнить достатню умову збіжності методу простої ітерації:  .

При виконанні умови збіжності за початкове наближення  можна взяти довільне значення з інтервалу

2.3 Метод Ньютона

Метод Ньютона (метод дотичних) для наближеного розв’яз-ку рівняння  полягає в побудові ітераційної послідовності ,що збігається до кореня рівняння на відрізку  його локалізації.

                             y

         

                                          

               0           a    x1           x0    b                   x

Рисунок 2.3.1

На рисунку 2.3 зображено спосіб отримання першого наближення за методом дотичних: x1   є точка перетину дотичної, проведеної до кривої в точці з координатами . З прямокутного трикутника, гострий кут якого , маємо

 звідки .

Достатні умови збіжності такі. Нехай  - визначена і двічі диференційована на  , причому похідні  зберігають знак на  Тоді , виходячи з початкового наближен-ня  що задовольняє нерівність  ітера-ційна послідовність

                          (2.7)

збігається до єдиного на  розв’язку рівняння

Для оцінки похибки n-го наближення кореня можна скористатися нерівністю 

                               (2.8)

де  найбільше значення модуля другої похідної  на ; m-найменше значення модуля першої похідної  на .

За необхідності обчислити корінь рівняння з точністю  ітераційну послідовність переривають за умови

                                 (2.9)

 і приймають  за наближене значення кореня

Метод Ньютона ефективний , якщо вибрано вдале початкове наближення для кореня і в околі кореня графік функції має велику кривизну .

Розділ 3

Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР)

Розглянемо систему

                          (3.1)

Її матричний вигляд

Ах=С.                                            (3.2)

Тут  А – {[],(i,j=)}-матриця коефіцієнтів системи,  - вектори-стовпці.

Методи чисельного розв’язку СЛАР поділяються на точні і наближені. Метод вважають точним, якщо, нехтуючи похибками округлення, він дає точний результат після виконання певної кіль-кості обчислювальних операцій. Математичні пакети прикладних програм для ПЕОМ містять стандартні процедури розв’язку СЛАР такими поширеними точними методами, як метод Гаусса , матричним із використанням оберненої матриці .

До наближених методів розв’язку СЛАР відносяться метод простої ітерації та метод Зейделя. Вони дозволяють отримати послідовність  наближень до розв’язку  таку, що .

Ітераційні методи прості, легко програмуються і мають малу похибку округлення, але вони дають збіжну послідовність наближень тільки за виконання певної умови. Це достатня умова збіжності ітераційного процесу: модулі діагональних коефіцієнтів для кожного рівняння системи не повинні бути менше, ніж сума модулів усіх інших коефіцієнтів при невідомих

.                                      (3.3)

3.1 Метод простої ітерації

Розглянемо СЛАР у матричному вигляді (3.2) (діагональні коефіцієнти aii відмінні від нуля для всіх i). Приведемо її до вигляду х=Bх+D, де B=[bij] - квадратна матриця порядку n:

         .

При цьому СЛАР (3.1) набуде вигляду

                    (3.4)

Взявши довільне початкове наближення , будуємо ітераційний процес за формулою  .

3.2 Метод Зейделя

Ітераційний процес Зейделя відрізняється від методу простої ітерації тим, що при розв’язуванні систем вигляду х=Bх+D обчислення наступного наближення значення xi при 1<i<n використовується обчислені раніше наближення невідомих x1,x2,…,xi-1…  .

Розглянемо тепер систему Aх=C (3.2) з n рівнянь із n невідомими, як і раніше припускаючи, що діагональні коефіцієнти aii відмінні від нуля для всіх i. Перетворимо вихідну систему вигляду Aх=C до вигляду х=Bх+D, де B=[bij] - квадратна матриця порядку n:                       .

У цьому випадку ітераційний процес  методу Зейделя має вигляд:

                       (3.5)

Часто в практичних обчисленнях ітераційний процес припиняють, якщо два послідовних наближення відрізняються менше від наперед заданого числа ∆ у змісті обраної норми:

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
2 Mb
Скачали:
0