Завдання по дисципліні “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. Модуль 3, страница 9

Відповідь

Курс
I
II
III

Ні

16

16

1

Не знаю

8

5

7

Так

2

    29

26

Чи підтверджують ці дані припущення про те, що відношення до куріння студентів різних курсів є різним?  Прийняти =0,01 та =0,05.

Задача  № 4

Експериментатор при  = 4040 киданнях монети отримав  = 2048 випадань герба. Чи сумісне це з гіпотезою про те, що за одне кидання існує стала ймовірність  = 0,5 випадання герба?  Вибрати =0,10 та =0,05. Результати оформити графічно.

Задача  № 5

Нижче приводяться результати опитування групи студентів перших трьох курсів на запитання "Вважаєте лі Ви, що куріння перешкоджає навчанню?"

Відповідь

Курс
I
II
III

Ні

26

36

11

Не знаю

18

15

17

Так

12

    39

36

Підтверджують лі ці дані припущення про то, що відношення до куріння студентів різних курсів є різним? Прийняти =0,01, =0,05 та =0,10.

ЗАВДАННЯ  16

Задача  № 2

Відношення глядачів до однієї з телепередач виразилось даними:

Позитивне

Байдуже

Негативне

Чоловіки

15

25

2

Жінки

30

37

16

Можна лі вважати, що відношення до даної телепередачі не залежить від полу глядача? Прийняти  =0,10 та =0,05.

Задача  № 3

При вимірюванні продуктивності двох агрегатів (A i B) отримано наступні результати (в кг) речовини за годину роботи:

№ виміру

1

2

3

4

5

Агрегат A

14,1

10,1

14,7

13,7

14,0

Агрегат Б

13,1

13,2

13,2

12,7

12,2

Чи можна вважати, продуктивність агрегатів A та B однаковою, припускаючи, що обидві вибірки отримані з нормально розподілених генеральних сукупностей? Прийняти =0,10 та =0,05.

Задача  № 4

Годинники, що виставлені у вітринах годинникових магазинів, показують випадковий час.  Пропонується гіпотеза, що свідчення цих годинників у вітринах великої кількості магазинів розподілені рівномірно в інтервалі (0;12). Спостереження вітрин магазинів дали наступну вибірку (весь інтервал (0;12) розбитий на 12 часових інтервалів):

Час

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість

вибіркових

значень

41

34

54

39

49

45

41

33

37

41

47

39

Чи узгодяться ці дані з гіпотезою про рiвномiрнiсть? Вибрати =0,10 та =0,05. Результати оформити графічно.

Задача  № 5

Стверджується, що результат дії ліків залежить від способу їх застосування.

Результати

 перевірки

Спосіб  застосування
A
B
C

Несприятливий

12

18

17

Сприятливий

26

27

24

Прийняв рівень значущості =0,01, =0,05 та  =0,10, перевірить це ствердження за наведеними даними:

ЗАВДАННЯ  17

Задача  № 2

Дані про врожайність жита на різних ділянках поля наведено в наступній таблиці:

Врожайність,  ц/га

9–12

12–15

15–18

18–21

21–24

24–27

Доля ділянки

 від загальної

посівної площі, %

4

15

36

27

22

3

Побудувати кумулянтний ряд и накреслити кумуляту. Знайти моду, медіану и середнє арифметичне цього розподілу.

Задача  № 3