Гроші та закони їх обігу. Ціна в ринковій економіці, страница 5

   Функція платежу породжує свої суперечності, посилює можливості економічної кризи. Річ в тому, що в умовах ринку багато товаровиробників пов'язані між собою кредитними угодами. Неплатоспроможність частини їх може потягти створення аналогічної ситуації для інших. Серйозна криза неплатежів, зокрема, руйнівно вплинула на економіку України в новітній період нашої історії.

   Функція світових грошей є наслідком розвитку міжнародного товарообміну та інших форм співробітництва. Цю функцію ідеально може виконувати лише золото, бо яку б назву не носила монета (чи злиток) благородного металу, на світовому ринку вона знаходиться в обігу тільки по дійсній вартості наявного в ній металу. Але зараз функцію світових грошей виконують вільно конвертовані національні валюти найбільш розвинутих країн та міжнародні грошові одиниці. Однак встановлення їх курсів, порівняльність окремих валют, забезпечення еквівалентності міжнародних розрахунків і т. п. здійснюється за опосередкованою участю золота як повноцінних грошей.

2. Грошовий обіг.Грошова система.

Поняття грошового обігу

       Безперервний рух грошей і виконання ними своїх функцій у процесі суспільного виробництва називається грошовим обігом.

У вузькому значенні даного поняття маються на увазі перш за все функції засобу обігу і засобу платежу. Разом з тим, гроші різноманітно діють у ринковій економіці, обслуговують весь процес суспільного відтворення аж до глобалістики.

   Грошовий обіг виникає водночас з появою грошей. У розвинутому товарному господарстві він не обмежується посередницькою місією в обміні товарів. Вирішальне значення має оборот грошей як капіталу при певних соціально-економічних умовах. Саме обертаючись як капітал, гроші найповніше розвивають свої функції. Вони обслуговують рух товарів, послуг, продукції інтелектуальної власності, позичкового і фіктивного капіталу.

Грошова система

     Для ринкової економіки та забезпечення її рівноваги особливої ваги набуває грошова маса — сума купівельних та платіжних засобів, які підтримують господарський обіг і належать державі, первинним ланкам економіки (підприємствам, фірмам і т. п.) та окремим громадянам. Це обсяг випущених в обіг паперових грошових знаків, металевих монет і депозитних грошей (грошових коштів на поточних рахунках в банках). У грошовій   масі   виділяють   активні   гроші.   Вони   в   теперішньому  часі  використовуються у готівковому та безготівковому обігу. До пасивних грошей належать заощадження, збереження власності, резерви, залишки на рахунках тощо, які потенційно можуть використовуватися в угодах. Грошова маса складається із агрегатів, кількість і методика визначення яких у різних країнах неоднакова (як правило, використовується від двох до п'яти грошових агрегатів: М1; М2, М3...). Для розвинутих країн характерна невисока питома вага готівки у структурі грошової маси (до 10%). Тоді як в Україні вона сягає приблизно 50%. Та найстрашніше, що в нашій державі майже половина готівки зосереджена в тіньовому обігу і наявна значна частка іноземної валюти, що гальмує вихід економіки із глибокої кризи.

   Грошовий обіг здійснюється в межах грошової системи країни.

Це форма організації грошового обігу, що історично склалася в державі й закріплена національним законодавством.

Грошова система включає такі взаємопов'язані елементи:

—        грошова одиниця;

—        масштаб цін;

—        види грошових знаків (металевих або паперових);

—        порядок емісії та вилучення грошей з обігу;

—        регламентація безготівкових розрахунків;

—        встановлення курсу національної грошової одиниці, порядок обміну її на іноземну;

—        державне регулювання грошового обігу, включаючи наявність від

повідних фінансових інститутів (установ).

   Існують два типи грошових систем — металева і паперово-кредитна. Для першої характерним є виконання усіх функцій грошей монометалевим чи біметалевим грошовим товаром, за яким офіційно закріплена роль всезагального еквівалента.