Складність розв’язання систем рівнянь

Страницы работы

Содержание работы

ЛЕКЦІЯ 4

Складність розв’язання систем рівнянь.

План

1. Метод Гауса і оцінка його складності.

2. LUR – розкладання матриць.

3. Метод І.В. Коновальцева і оцінка складності.

Метод Гауса і оцінка його складності.

Ми розглянемо алгоритми розв’язку систем лінійних рівнянь над полем , що складається з двох елементів.

      Нехай система лінійних рівнянь над полем  має вигляд:

Припустимо,

, ,

.

Тоді система, яку ми розглядаємо приймає вигляд  .

Метод Гауса.

Як відомо з курсу лінійної алгебри, даний метод базується на послідовному виключенні невідомих рівнянь з системи. В термінах матриць виключення невідомих еквівалентне виконанню операції додавання в полі  рядків матриці . Наприклад, нехай перші два рівняння системи мають вигляд:

Виражаючи  з першого рівняння ( операція + в полі ), і, підставляючи його в друге рівняння, отримуємо
,

виключивши таким чином невідоме  . Таке перетворення відповідає заміні в матриці

другого рядка на суму першого і другого.

Визначимо наступні елементарні операції перетворення над матрицями:

1)  додавання одного рядку матриці до іншого

2)  перестановка рядків матриці;

3)  перестановка стовпців.

Зауважимо, що за перестановки рядків матриці  система рівнянь не зміниться, а за перестановки стовпців матриці  станеться перенумерація невідомих.

      Як відомо, метод Гауса полягає в наступному. На першому кроці матриця перетворюється на матрицю , у якої перший стовпчик співпадає з першим стовпчиком одиничної матриці. Для цього треба знайти рядок, у якому перший елемент рівний одиниці (якщо такого нема, слід переставити стовпчики і додати його до інших рядків, що містять одиницю в першому стовпці, на другому кроці виконується те ж перетворення над підматрицею матриці , отриманої видаленням першого рядка і першого стовпця. Продовжуючи цей процес, матрицю приводять до вигляду:

Тепер система рівнянь  має  ту ж множину роз’язків, що і початкова, можливо зі зміненим порядком нумерації змінних). Якщо деякі з елементів   відмінні від нуля, то система лінійних рівнянь не має розв’язків. Якщо , то система має  розв’язків. Для їх знаходження фіксують довільним чином змінні  ( способів ), а потім знаходять значення змінної  з -го рівняння, значення  з ()-го рівняння і т. д. Так знаходять усі рішення початкової системи рівнянь.

Зауважимо, що всі перетворення не змінюють ранг матриці. Матриця

має ранг , якщо  має, принаймні, одну невироджену підматрицю порядку , а всі підматриці  більш високих порядків вироджені. Квадратна матриця називається невиродженою або виродженою в залежності від того, чи відмінний її визначник від нуля чи рівний нулю.

Приклад:

      Підрахуємо працемісткість методу. На першому кроці виконується не більше  операцій додавання, на другому – не більше  і т.д. Отже, працемісткість перетворення матриці  до вигляду

оцінюється величиною

або інакше

При   дана оцінка приймає вигляд

Нескладно показується, що для знаходження кожного з рішень потрібно не більше

  операцій додавання.  Таким чином, оскільки , загальна трудомісткість методу Гауса оцінюється величиною .

 LUR - розкладання матриць.

 Якщо доводиться вирішувати не одну систему лінійних рівнянь, а багато таких систем з однаковою лівою частиною і різними правими частинами, то використовують модифікацію методу Гауса.

       Метод Гауса фактично полягає в приведенні матриці

 за допомогою елементарних операцій до верхньотрикутного вигляду. Кожна з елементарних операцій еквівалентна множенню матриці  на деяку матрицю:

 1) при  збільшення   -го рядка до - го здійснюється множенням зліва на матрицю =

 розміру ; ;

 2) перестановка   -го і  -го рядків  еквівалентно множенню зліва на матрицю

 розміру .

 3)      перестановка - го і - го стовпця еквівалентна множенню справа на матрицю   розміру .

 Виділимо особливий випадок, коли можна обмежитися виконанням тільки елементарних операцій першого типа.

 =

 головний мінор матриці .

 Справедливі наступні теореми.

 Теорема.

 Якщо весь головний мінор матриці  відмінний від нуля, то досить використовувати тільки операції першого типа.

 Теорема.

 Для будь-якої матриці   розміру  з ненульовим головним мінором знайдуться невироджені ніжнетреугольная матриця  розміру  і верхнетреугольная матриця  розміру  такі, що .

 Теорема.

 Невироджену матрицю  розміру   можна перестановкою тільки рядків

 ( або тільки стовпців ) перевести в матрицю, у якої весь головний мінор відмінний від нуля. Нагадаємо, що, якщо  - визначник порядку , то мінором  елементу  називають визначник порядку , що виходить з   викреслюванням -го рядка і  - го стовпця.

 Як слідство з цих теорем можна одержати твердження: всяку невироджену матрицю   можна привести до вигляду, де  - підстановлювальні матриці, а   і   , відповідно, нижні і верхні трикутні матриці. На підставі цього твердження доводиться, що розкладання матриці, вказане вище, знаходиться за  операцій, а після того, як воно знайдене, рішення кожної системи ( з своєю правою частиною) знаходиться за   операцій.

 Метод І.В. Коновальцева.

 Отже, завдання полягає в знаходженні рішення систем лінійних рівнянь

 у разі, коли елементи матриці  даної системи належать кінцевому полю з    елементів. Алгоритм Коновальцева полягає в наступному.

 Перші   елементів  -го рядку матриці   назвемо кортежем .

 Перебираючи послідовно рядки матриці , знаходять перший кортеж , відмінний від , і ставлять його на перше місце. У одержаній матриці порівнюють кортеж   з кортежем . Якщо , то віднімають з другого рядка перший, після чого кортеж другого рядка стане нульовим. Якщо, то порівнюють  з  і поступають аналогічно попередньому. На останньому етапі порівнюють кортежі   і   і виконують відповідні операції. Відзначимо, що в одержаній матриці кортеж  і серед кортежів   немає рівних  . Розглядають рядки 2,…,, одержаної матриці, знаходять перший ненульовий кортеж, міняють його місцями з кортежем   (переставляючи відповідні рядки ) і повторюють процедуру, описану вище. Якщо число різних ненульових кортежів дорівнює , то після  кроків матриця   системи лінійних рівнянь приймає вигляд

,

 де матриця   має   рядків і   стовпців. Алгоритмом Гауса приводять матрицю   до верхньотрикутного вигляду. У разі, коли визначник матриці   відмінний від нуля, одержана матриця приймає вигляд

 .

 Якщо ж на цьому етапі з'ясовується, що, то процес закінчується. Цей етап застосовується    разів, де   вибирається виходячи з умов

 ,

 але

 .

 В результаті матриця   приймає вигляд

 .

 Перетворення підматриці  до трикутного вигляду здійснюється методом Гауса. В результаті матриця  перетвориться в матрицю трикутного вигляду з одиничними елементами на головній діагоналі. ( якщо ). Потім розв'язується система лінійних рівнянь з трикутною матрицею коефіцієнтів. Доведено, що число всіх операцій ( арифметичних і допоміжних) не перевершує величини

 .

 На закінчення відзначимо, що для рівнянь з невиродженою матрицею Штрассеном був запропонований алгоритм зі складністю   операцій. Але пониження складності в ньому досягнене завдяки використанню пам'яті  ЕОМ.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Математика
Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
255 Kb
Скачали:
0