Принципи побудування та застосування ІВК, страница 4

3.1.2 В Україні в цій галузі прийнято основоположні закони “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис”. Для впровадження цих законів було розроблено низку нормативно-правових актів, що визначають загальні правила функціонування системи центрів сертифікації та регулюють правові відносини між учасниками системи електронного цифрового підпису (ЕЦП) в Україні. Крім того, введено в дію національний стандарт України ДСТУ 4145-2002 на електронний цифровий підпис. На виконання цих законів в Україні створюється інфраструктура відкритих ключів, перше за все для підтримки електронного цифрового підпису. При цьому першочерговим завданням в Україні є надання органам державної влади, місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам послуг із забезпечення цілісності, справжності та неспростовності інформації та різноманітних даних, що представлені в електронному вигляді, електронних документів та повідомлень, програмного забезпечення, що ними використовуються. Крім того, у зв’язку з інтеграцією України в світовий інформаційний простір, орієнтацією на вступ України в Європейське співтовариство, важливим є і завдання забезпечення взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб на світовому рівні, з використанням іноземних та міжнародних інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем, різноманітних інформаційних технологій, відкритих систем типу Інтернет. Чинні нормативно-правові акти закладають правову основу створення інфраструктури відкритого ключа в Україні та висувають вимоги до функціонування цієї інфраструктури та до якості послуг, що надаються споживачам у рамках системи ЕЦП. Однією з передумов, що забезпечує розвиток національної інфраструктури відкритих ключів (ІВК) є швидкі темпи гармонізації міжнародних стандартів в галузі ЕЦП, що дозволяє використовувати досвід провідних країн світу в цьому напрямку. На цей час вже гармонізований основоположний міжнародний стандарт ДСТУ ISO/IEC 9594-8 „Основні положення сертифікації відкритих ключів та атрибутів”. Все це може розглядатися як перший етап створення Національної ІВК.

3.1.3 Особлива увага на міжнародному рівні приділяється проблемам стандартизації. Прийняті та вже знайшли широке застосування базові стандарти на моделі та системи (електронного) цифрового підпису. На сьогодні є загальновизнаним, що схеми електронного цифрового підпису є базовими для забезпечення цілісності, справжності та неспростовності. Останнім часом у світі практично здійснено перехід на новий математичний та алгоритмічний апарат реалізації цифрового підпису в групі точок еліптичних кривих. Підтвердження цьому є розроблення та прийняття таких міжнародних стандартів як ISO/IEC 14888 та ISO/IEC 15946. В Україні гармонізовано та введено в дію міжнародний стандарт ДСТУ ISO/IEC 15946, що реалізований на основі використання перетворень в групі точок еліптичних кривих.

Тенденції впровадження ЕЦП в органах державної влади та підприємствах України

3.2.1 В теперішній час в світовому інформаційному просторі та інформаційних просторах держав вирішуються складні завдання переходу до використання електронних систем інформаційного обміну, електронних документів, електронної торгівлі, електронних банківських систем, систем електронного документообігу. Електронні системи знаходять широке впровадження в науці, освіті, управлінні державою тощо. У зв’язку з вказаним, в таких системах виникли та вимагають вирішення суттєві протиріччя, що пов'язані з складністю надання в них користувачам та власникам послуг цілісності, справжності, неспростовності, доступності, надійності тощо з необхідним рівнем гарантій.