Принципи побудування та застосування ІВК, страница 16

У разі виникнення непорозумінь щодо виконання умов даного Регламенту та договору про надання послуг ЕЦП, які не вирішено мирним шляхом, або інших спірних питань, Сторона, яка вважає, що її права порушуються, зобов’язана в місячний строк з моменту, коли вона дізналась або повинна була дізнатись про таке порушення, направити іншій Стороні обґрунтовану претензію.

Претензія, направлена з порушенням зазначеного строку, не розглядається.

Термін розгляду претензії – 10 (десять) робочих днів з моменту її одержання.

Усі спірні ситуації, за якими не досягнуто згоди в претензійному порядку, вирішуються у господарському або загальному суді.

3 опис умов, процедур та механізмів, пов’язаних з наданням центром послуг абонентам

3.1 Порядок реєстрації та ідентифікації Абонентів

Під реєстрацією Абонента розуміється внесення інформації про Абонента до реєстру Абонентів Центру.

Абонент може бути представлений довіреною особою, якщо немає можливості його особистої присутності в Центрі. У цьому випадку Абонент надає доручення на подання документів для реєстрації.

Доручення засвідчується:

- для юридичних осіб: підписом керівника з прикладенням печатки організації;

- для фізичних осіб: нотаріально.

Для реєстрації Абонент або його довірена особа надають до Центру такі документи:

для юридичних осіб:

- заява на реєстрацію;

- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємництва;

- документи, що підтверджують повноваження керівника заявника;

- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (в разі, якщо особа є платником податку на додану вартість);

- довіреність.

для фізичних осіб:

- заява на реєстрацію;

- копії 1–4, 11-12 сторінок паспорту, засвідчені підписом особи;

- копію ідентифікаційного коду;

- довіреність.

Адміністратор реєстрації Центру або віддалений адміністратор реєстрації (Відокремлений пункт реєстрації) виконує процедуру ідентифікації Абонента (його довіреної особи), що проходить процедуру реєстрації, шляхом установлення особи за паспортом або іншим документом, що засвідчує особу.

Після позитивної ідентифікації Абонента (його довіреної особи) адміністратор реєстрації Центру або віддалений адміністратор реєстрації приймає та розглядає документи, надані Абонентом (його довіреною особою).

Заява на реєстрацію розглядається адміністратором реєстрації Центру або віддаленим адміністратором реєстрації протягом однієї години з моменту надходження заяви.

У випадку відмови в реєстрації заява на реєстрацію разом з додатками повертається заявнику з позначкою адміністратора реєстрації Центру або віддаленого адміністратора реєстрації.

При ухваленні позитивного рішення адміністратор реєстрації Центру або віддалений адміністратор реєстрації здійснює підготовку договору про надання послуг ЕЦП, який підписує Абонент (його довірена особа) та посадова особа Центру, що має на це повноваження.

Після підписання договору та оплати Абонентом послуг ЕЦП адміністратор реєстрації Центру або віддалений адміністратор реєстрації виконує реєстраційні дії по занесенню реєстраційної інформації до реєстру Абонентів Центру.

3.2 Порядок генерації ключів Абонента

Відкритий та особистий ключі Абонента може бути згенерований:

- на робочому місці Абонента;

- на робочій станції генерації ключів Абонентів в Центрі.

Для генерації відкритого та особистого ключів на робочому місці Абонента застосовуються засоби, що надаються Центром. При цьому генерація здійснюється з використанням технічних засобів Абонента. Згенерований особистий ключ Абонента захищається паролем та записується на носій ключової інформації. Відповідальність за забезпечення конфіденційності та цілісності особистого ключа несе Абонент.

Засоби генерації ключів формують запит на формування сертифіката у відповідному форматі, що містить відкритий ключ Абонента і додаткову інформацію для формування сертифіката у Центрі.

Передача до Центру сформованого Абонентом запиту здійснюється на носії інформації особисто Абонентом або його довіреною особою після реєстрації Абонента.