Принципи побудування та застосування ІВК, страница 15

- не використовувати особистий ключ, відповідний до сертифіката, що скасований або блокований.

2.3 Відповідальність

В разі не виконання своїх обов’язків за даним Регламентом Центр або Абонент (Сторони), повинні в повному обсязі відшкодувати збитки, заподіяні іншій стороні, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Сторони несуть відповідальність за дії своїх співробітників, а також інших осіб, які мають або мали доступ (незалежно від того, був цей доступ санкціонований Стороною, або виник по її провині) до апаратних засобів, програмного, інформаційного забезпечення, криптографічних ключів та інших засобів ЕЦП, як за свої особисті.

Сторони не відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за даним Регламентом, а також за збитки, які виникли у зв'язку з цим, у випадках, якщо це є наслідком зустрічного невиконання або неналежного зустрічного виконання іншою Стороною своїх обов’язків.

Центр не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була спричинена Абоненту неналежною роботою програмного забезпечення Центру в разі, якщо неналежна робота програмного забезпечення була викликана “мережевими атаками”, дією “вірусних програм” або іншим неякісним (не ліцензованим) програмним забезпеченням Абонента.

Центр не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути спричинена Абоненту та (або третім особам) в разі невиконання або неналежного виконання Абонентом цього Регламенту та договору про надання послуг ЕЦП.

Центр не відповідає за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за даним Регламентом, а також за збитки, що виникли у зв'язку із цим, у випадках:

- якщо Центр обґрунтовано покладався на відомості, зазначені в заяві Абонента;

- підробки, підміни або іншого перекручування Абонентом або його уповноваженим представником відомостей, що містяться в заяві або в інших документах, наданих одній стороні від імені іншої сторони.

Центр відповідає за збитки при використанні особистого ключа та сертифіката Абонента тільки у випадку, якщо дані збитки виникли внаслідок компрометації особистого ключа Центру або внаслідок невідповідності відомостей у сертифікаті відомостям, зазначеним у заяві Абонента.

Виплата пені і відшкодування збитків не звільняє сторони від виконання своїх обов’язків за даним регламентом.

Відповідальність сторін, яка не врегульована положеннями даного Регламенту, регулюється чинним законодавством України.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх  зобов’язань, якщо таке невиконання сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин, таких, як пожежа, повінь землетрус, інше стихійне лихо, військові дії, дія надзвичайного стану, блокада, громадські масові зворушення, страйків, аварій на транспорті, диверсій, розпоряджень Державних органів влади, або інших обставин, які не залежать від волі Сторін, за умови, що дані обставини безпосередньо впливають на виконання їх зобов’язань, і їх неможливо було передбачити на момент укладання договору про надання послуг ЕЦП.

Сторона, що через зазначені вище обставини не може в повному обсязі виконувати свої зобов’язання, повинна в строк не більше п’яти днів письмово сповістити про це іншу Сторону, а в строк десяти днів надати відповідні документи, які це підтверджують.

Несвоєчасне (пізніше 5-ти днів) повідомлення про існування обставин форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання.

Достатнім доказом існування обставин форс-мажору є довідки компетентних органів влади.

У випадку, якщо вищезгадані обставини будуть діяти більше трьох місяців, кожна зі Сторін може письмово сповістити іншу про повне або часткове припинення дії договору про надання послуг ЕЦП, що звільняє Сторони від взаємних зобов’язань, за винятком проведення взаєморозрахунків у частині вже виконаних Сторонами зобов’язань.

2.4 Порядок розв’язання спорів та вирішення конфліктних ситуацій

Будь-яка конфліктна ситуація вирішується шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку.