Принципи побудування та застосування ІВК, страница 14

- своєчасно попереджувати Абонента та додавати до сертифіката Абонента інформацію про обмеження використання ЕЦП;

- скасовувати сертифікат за заявою на скасування, що надходить від Абонента, або за іншими умовами, які визначені чинним законодавством, та протягом 2 годин занести відомості про скасований сертифікат в список відкликаних сертифікатів із зазначенням дати та часу занесення та причини скасування;

- блокувати сертифікат за заявою на блокування, що надходить від його власника, або за іншими умовами, які визначені чинним законодавством, в усній формі чи у електронному вигляді, та протягом 2 годин занести відомості про блокований сертифікат у список відкликаних сертифікатів із зазначенням дати та часу занесення;

- поновлювати сертифікат за заявою на поновлення, що надходить від його власника, або за іншими умовами, які визначені чинним законодавством, не пізніше одного робочого дня, наступного за робочим днем, протягом якого була подана заява, та виключити відомості про блокований сертифікат зі списку відкликаних сертифікатів;

- перевіряти законність звернень про скасування, блокування та поновлення сертифікатів та зберігати документи, на підставі яких були скасовані, блоковані та поновлені сертифікати;

- забезпечити зберігання сформованих сертифікатів протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання відповідних документів на папері;

- публікувати список відкликаних сертифікатів на електронному інформаційному ресурсі Центру з періодичністю 1 раз в 2 години;

- надавати консультації з питань, пов’язаних з ЕЦП.

2.2 Абоненти Центру сертифікації ключів

2.2.1 Абонент має право:

- своєчасно отримувати якісні послуги ЕЦП;

- одержувати сертифікат Центру;

- одержувати список відкликаних сертифікатів, сформований Центром;

- застосовувати сертифікат Центру для перевірки справжності ЕЦП сертифікатів, сформованих Центром;

- застосовувати список відкликаних сертифікатів, сформований Центром, для перевірки статусу власного сертифіката та сертифікатів інших Абонентів;

- сформувати відкриті та особисті ключі на своєму робочому місці з використанням надійного засобу ЕЦП;

- ознайомитись з інформацією щодо діяльності Центру та надання послуг ЕЦП;

- подавати заяви, скарги, претензії;

- вимагати скасування, блокування або поновлення свого сертифіката ключа.

- вимагати від Центру усунення порушень умов даного Регламенту та договору про надання послуг ЕЦП;

- вимагати від Центру виконання вимог конфіденційності;

- оскаржити дії чи бездіяльність Центру у судовому порядку.

2.2.2 Абонент зобов’язаний:

- ознайомитись та дотримуватись правил надання послуг ЕЦП;

- надавати під час реєстрації повну та дійсну інформацію, необхідну для формування сертифіката Абонента;

- зберігати в таємниці особистий ключ та приймати всі можливі заходи для запобігання його втрати, розкриття, перекручування та несанкціонованого використання;

- не розголошувати та не повідомляти іншим особам пароль доступу до особистого ключа та ключову фразу для голосової автентифікації;

- використовувати особистий ключ виключно для мети, визначеної у сертифікаті, та додержуватися інших обмежень щодо використання сертифіката;

- використовувати надійні засоби ЕЦП для генерації особистих та відкритих ключів, формування та перевірки ЕЦП;

- негайно інформувати Центр про факти компрометації особистого ключа, виявлення неточностей або зміни даних у сертифікаті;

- не застосовувати особистий ключ, якщо стало відомо, що цей ключ використовується або використовувався раніше іншими особами;

- негайно інформувати Центр про наступні події, що трапилися до закінчення строку чинності сертифіката: компрометацію особистого ключа; компрометацію паролю захисту особистого ключа; виявлену неточність або зміни даних, зазначених у сертифікаті;

- не використовувати особистий ключ в разі його компрометації;

- не використовувати особистий ключ, відповідний до сертифіката, заява на скасування чи блокування якого подана до Центру, протягом часу з моменту подання заяви і до моменту офіційного повідомлення про скасування сертифікату;