Принципи побудування та застосування ІВК, страница 13

Надання вищезазначених послуг здійснюється Центром у відповідності до цього Регламенту та на підставі укладених договорів.

Порядок застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та  організаціями державної форми власності визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок застосування цифрового підпису в банківській діяльності визначається Національним банком України.

1.4 Відокремлені пункти реєстрації

Відокремлені пункти реєстрації заявників є відособленими підрозділами без правового статусу юридичної особи, що реалізують функції Центру з реєстрації Абонентів та їх подальшому обслуговуванню на відповідній території.

Відокремлені пункти діють на підставі Положення про відокремлений пункт та цього Регламенту.

Відокремлені пункти уповноважені укладати договори про надання послуг ЕЦП від імені МОН України.

Безпосереднє управління відокремленими пунктами здійснюється Центром сертифікації ключів МОН України.

Структурна схема ЦСК МОНУ наведена нижче.

2 права та обов’язки центру та Абонентів

2.1 Центр сертифікації ключів

2.1.1 Центр має право:

- надавати послуги ЕЦП в обсягах, передбачених чинним законодавством;

- вимагати від Абонента (заявника) або його уповноваженого представника надавати повну та дійсну інформацію необхідну для реєстрації Абонента (заявника) та формування сертифіката, а також здійснювати перевірку наданої інформації;

- не приймати запит на формування сертифіката, що виконаний в електронному вигляді, якщо використаний Абонентом для формування запиту на сертифікат засіб криптографічного захисту інформації не підтримується Центром;

- скасовувати, блокувати, відновлювати сертифікати Абонента у порядку визначеному цим Регламентом;

- вимагати від Абонента (заявника) дотримуватись цього Регламенту та умов договору про надання послуг;

- припинити надання Абоненту (заявнику) послуг ЕЦП у разі несплати ним вартості послуг, порушення умов цього Регламенту та договору про надання послуг;

- вимагати від Абонента відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди в разі, якщо така шкода була завдана Центру з вини Абонента;

- вимагати від Абонента укладення Акту прийому-передачі наданих послуг.

2.1.2 Центр зобов’язаний:

- забезпечити можливість цілодобового вільного доступу Абонентів з використанням телекомунікаційних мереж загального користування до сертифікатів Абонентів (за їх згодою), даних про статус сертифікатів ключів, сертифіката Центру, нормативних документів з питань надання послуг ЕЦП;

- використовувати програмно-технічний комплекс, засоби криптографічного захисту інформації, в тому  числі засоби ЕЦП, що відповідають вимогам нормативних документів у галузі криптографічного та технічного захисту інформації та мають позитивний експертний висновок у галузі КЗІ і атестат відповідності комплексної системи захисту інформації;

- забезпечувати розташування засобів програмно-технічного комплексу, за допомогою яких здійснюється надання послуг, в спеціальних приміщеннях, здійснювати їх охорону для запобігання безконтрольному проникненню в приміщення Центру сторонніх осіб;

- забезпечувати захист персональних даних, отриманих від Абонента, згідно діючого законодавства;

- забезпечувати реєстрацію Абонентів за заявами на реєстрацію відповідно до порядку реєстрації, визначеному у даному Регламенті;

- перевіряти унікальність реєстраційної інформації Абонентів, що використовується для ідентифікації власників сертифікатів;

- забезпечувати формування сертифікатів зареєстрованого Абонента відповідно до порядку, визначеного у даному Регламенті;

- забезпечувати унікальність реєстраційного номера сертифіката Абонента, що формуються Центром;

- встановлювати належність відкритого ключа та відповідного особистого ключа Абоненту;

- забезпечувати унікальність значень відкритих ключів у сформованих сертифікатах Абонентів;

- інформувати Абонентів про необхідність здійснення перевірки чинності сертифіката з використанням  інформації про його статус та врахування всіх визначених у сертифікаті обмежень щодо його використання;