Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальностей "Системи управління та автоматики", "Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка" і "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки", страница 5

2. Критичний рівень ціни визначається із заданого обсягу реалізації і рівня постійних і змінних витрат:

Цкр = (Sc/К) + Sv

4.9   Вибір стратегії маркетингової діяльності

Цінова політика й оптимізація рівня витрат на стимулювання збуту, від чого в основному залежить стан більшості перерахованих вище факторів, дозволяють підприємству здійснити одну з чотирьох стратегій маркетингової діяльності по впровадженню виробу на ринок.

Стратегія маркетингу                                  Рівень ціни

Інтенсивний маркетинг                               Високий

Широке проникнення                                  Низький

Вибіркове проникнення                              Високий

Пасивний маркетинг                                    Низький

Стратегія інтенсивного маркетингу припускає встановлення високої ціни при високому рівні витрат на стимулювання збуту. З метою одержання більшого прибутку підприємство прагне як найшвидше переконати споживача в перевагах нового товару, прискорити його просування на ринок. Така стратегія пов'язана з великими витратами і може виправдати себе при наступних умовах:

а) велика частина потенційних споживачів не інформована про даний виріб;

б) інформований споживач готовий укласти договір на постачання пропонованої йому продукції;

в) виробник добре знайомий із продукцією конкурентів і рівнем конкуренції і, ґрунтуючись на цій інформації, прагне виробити у споживачів краще ставлення саме до своєї продукції.

Стратегія вибіркового маркетингу (вибіркового проникнення) передбачає високу ціну при масових витратах на стимулювання, розрахована на одержання максимального прибутку і реалізується при умовах:

а) місткість ринку обмежена;

б) велика частина споживачів знайома з розробками даного підприємства й у принципі уявляє собі переваги нового виробу в порівнянні з товарами-конкурентами;

в) споживач готовий до укладання договору на постачання даної продукції за високими цінами;

г) конкурентів мало, має місце низький рівень конкуренції.

Стратегія широкого маркетингу (широкого проникнення) припускає низьку ціну на новий виріб і високі витрати на рекламу і стимулювання збуту, сприяє швидкому проникненню і завоюванню ринку. Ця стратегія пов’язана з максимальним ризиком підприємства, оскільки при невдачі збитки підприємства будуть найбільшими. Практична реалізація даної стратегії може бути виправданою, якщо мають місце наступні фактори:

а) місткість ринку велика;

б) споживачі недостатньо інформовані про переваги нового виробу або взагалі не знають про нього;

в) споживачі не готові купувати виріб за високою ціною;

г) існують вироби-конкуренти, рівень конкуренції високий;

д) собівартість виробу може бути істотно знижена при збільшенні обсягів його виробництва.

Стратегія пасивного маркетингу припускає низьку ціну і незначні витрати на рекламу і стимулювання збуту. Її реалізація пов'язана з невеликим ризиком для підприємства, і у випадку невдачі збитки будуть незначні. Низька ціна на вироби вже сама по собі стимулює його збут, а низькі витрати на стимулювання і рекламу припускають одержання високої маси прибутку. Використання даної стратегії буде ефективним у наступних випадках:

а) місткість ринку велика;

б) споживачі добре знають продукцію даного підприємства, знайомі з його новими розробками й у достатній мірі уявляють собі переваги нового виробу в порівнянні з існуючими на ринку;

в) мають місце вироби-конкуренти і можливість істотного підвищення рівня конкуренції;

г) передбачається, що попит на такого роду продукцію в більшому ступені залежить від ціни, ніж від заходів, які стимулюють обсяг реалізації.

4.10   Фінансовий план

У цьому розділі в концентрованому виді в грошовому вираженні представлені всі розділи. У рамках фінансового плану складається ряд документів. Одним з головних є план доходів і витрат, що має кінцевою метою визначення рівня чистого прибутку і напрямків її розподілу. Вихідним моментом розрахунків є виторг від реалізації товарів і послуг з урахуванням ПДВ і акцизів. З виторгу віднімаються витрати на виробництво і реалізацію продукції або послуг. Різниця у виді прибутку від реалізації коректується на величину прибутків або збитків від позареалізаційних доходів. Підсумком цих розрахунків є валовий прибуток. Цей прибуток збільшується на суму інших планованих доходів. Різниця між оподатковуваним прибутком і податком на прибуток утворить чистий прибуток.