Завдання № 1-24 домашньої контрольної роботи з соціології (Освіта як соціальний інститут. Соціальна група як елемент соціальної структури суспільства)

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 1

ЗАВДАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З СОЦІОЛОГІЇ

Завдання 1

1. Що таке рольовий конфлікт? Які типи рольових конфліктів Ви знаєте? Проаналізуйте рольовий конфлікт на прикладі із відомого літературного твору, кінофільму або власного життєвого досвіду?

2. Освіта як соціальний інститут.

Завдання 2

1. Що таке конформізм? Які чинники обумовлюють ступінь конформізму?

2. Що таке особистість з точки зору соціології?

Завдання 3

1. Які типи та види соціальної мобільності Ви знаєте? На прикладі відомих літературних творів проілюструйте їх.

2. Релігія як соціальний інститут.

Завдання 4

1. Що таке соціальна мобільність? За допомогою яких механізмів сучасна людина може здійснити висхідну мобільність? Які резерви можете залучити Ви, щоб здійснити індивідуальну висхідну мобільність.

2. Політика як соціальний інститут.

Завдання 5

1. Які функції сім’ї як соціального інституту Ви знаєте? Уявіть ситуацію: сім’я перестала виконувати свою специфічну функцію – репродуктивну. Охарактеризуйте наслідки для суспільства.

2. Як ви розумієте поняття “агент соціалізації”? Які саме агенти соціалізації є головними на різних етапах життя людини?

Завдання 6

1. Що таке соціалізація особистості? Уявіть собі ситуацію: людина протягом перших десяти років свого життя перебуває у соціальній ізоляції. Охарактеризуйте наслідки.

2. Дайте визначення поняття "бідність". Наведіть ознаки бідності?

Завдання 7

1. Проведіть порівняльний аналіз патріархальної та сучасної сім’ї. В якому суспільстві – традиційному чи сучасному – шлюби є більш сталими? Аргументуйте свою відповідь.

2. Соціальна структура суспільства, її основні елементи.

Завдання 8

1. Історичні типи соціальної стратифікації. Чому деякі з них називають закритими? Який тип соціальної стратифікації вважається відкритим? Чому?

2. Що таке маргінальність? Яку особистість називають маргінальною?

Завдання 9

1. Що таке соціальний інститут? Які ознаки соціального інституту Ви знаєте? Доведіть, що сім’я – це соціальний інститут.

2. У науковій літературі висловлюється думка, що культура – це один із найважливіших чинників, що впливають на соціалізацію особистості. У чому полягає цей вплив? Які іще чинники окрім культури процес соціалізації особистості?

Завдання 10

1. Як Ви розумієте тезу про те, що сім’ю можна розглядати і як соціальний інститут, і як соціальну групу?

2. Соціально поселенська структура суспільства.

Завдання 11

1. Що таке мала соціальна група? Які ознаки малої групи Ви знаєте? Доведіть, що сім’я – це мала група.

2. Що таке соціальний клас? За якими критеріями відносять індивідів до тих чи інших соціальних верств, класів суспільства. До якого соціального класу Ви б віднесли себе і свою родину? Чому?

Завдання 12

1. Чинники формування особистості.

2. Яку роль у суспільстві відіграє середній клас? Чому його питома вага в Україні менше, ніж у США та Західній Європі?

Завдання 13

1. Концепція „дзеркального Я” Ч. Кулі.

2. Що таке соціальний статус? Наведіть приклади досягнутих та приписаних статусів.

Завдання 14

1. Теорія соціальної стратифікації та соціальної мобільності П. Сорокіна.

2. Спільне та відмінне в поняттях "соціальний інститут" і "соціальна організація".

Завдання 15

1. Які етапи соціалізації Вам відомі? Охарактеризуйте їх зміст і значення для розвитку особистості.

2. Національно-етнічна структура суспільства.

Завдання 16

Дайте визначення поняття "девіантна поведінка".

В чому полягає специфіка молоді як соціально-демографічної групи.

Завдання 17

1. Що таке соціальна група? Наведіть відомі Вам класифікації соціальних груп? У чому полягає їх практичне значення?

2. Охарактеризуйте роль засобів масової інформації у соціалізації особистості. Які ще соціальні інститути приймають участь у цьому процесі? У чому полягає їх вплив?

Завдання 18

1. У чому полягає феномен соціальної нерівності? Наведіть головні соціологічні підходи до аналізу соціальної нерівності.

2. Соціальна мобільність і міграція.

Завдання 19

1. Соціальний контроль: сутність, види, агенти.

2. Соціальний статус і соціальна роль.

Завдання 20

1. Що таке соціальна стратифікація? Методологічні підходи до аналізу соціальної стратифікації.

2. Як називається ситуація, коли вимоги соціальних ролей, які виконує індивід, є суперечливими? Використовуючи приклади з відомих художніх творів або кінофільмів, опишіть такі ситуації.

Завдання 21

1. Що таке соціальний інститут? Функції та дисфункції соціальних інститутів.

2. Девіація та соціальний контроль.

Завдання 22

1. Проведіть порівняльний аналіз великих та малих груп.

2. Агенти первинної та вторинної соціалізації.

Завдання 23

1. Поселенські спільноти та життя у великих містах.

2. Проаналізуйте функції освіти як соціального інституту.

Завдання 24

1. Соціальна група як елемент соціальної структури суспільства.

2. Доведіть, що формування особистості неможливе поза процесом соціалізації.

Література

1. Кравченко А.И., Анурин В.Ф. Социология. – СПб: Питер, 2003

2. Кравченко А.И. Социология: Учебник для вузов. – М.: Академический Проект, 2001.

3. Кравченко А.И. Социология. Учебник. – М.: Проспект, 2001

4. Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр "Академия", 2002.

5. Кравченко А.И. Социология: Общий курс: Учебное пособие для вузов. – М.: Логос, 2002

6. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2001

7. Масионис Дж. Социология. – СПб.: Питер, 2004

8. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. / Упоряд.: О.І. Заздравнова, В.В. Омельченко. – Харків: ХНУРЕ, 2004

9. Молодежная субкультура: Кол. монография / Науч. ред. Н.А. Победа. – Одесса: Астропринт, 1999

10. Победа Н.А. Социология культуры. – Одесса: Астропринт, 1997

11. Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности / Макеев С.А. и др. К.: Институт социологии НАН Украины, 1999

12. Ритцер Дж. Современные социологические теории. – СПб.: Питер, 2002

13. Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1998.

14. Социальные отношения и социальная структура общества. Теория социальной стратификации: Конспект лекций для студентов всех форм обучения всех специальностей / Составитель А.В. Кудинов. – Харьков: ХТУРЭ, 1998

15. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов/ Отв. ред. академик РАН Г.В. Осипов, действительный член РАЕН Л.Н. Москвичев. – М.: Норма, 2003

16. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр "Академія", 1999.

17. Соціологія. Підручник. – За заг. ред. проф. В.П. Андрущенка, проф. М.І. Горлача. – Київ – Харків. – 1998.

18. Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. – М.: Юрайт-Издат, 2003.

19. Фролов С.С. Социология: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. – М.: Изд. “Логос”, 1996.

20. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. Конспект. Випуск 1-6. – Львів: Кальварія, 1996.

21. Якуба Е.А. Социология: Учеб. пособие для студ. – Х.: "Константа", 1996.

Материалы для чтения:

1. Заславская Т.И., Громова Р.Г. "Средний класс" в российском обществе.

2.Элкок Д. Создание бедности.

3.Сорокин П. Социальная стратификация.

4. Сорокин П. Социальная мобильность.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Социология
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
58 Kb
Скачали:
0