Компонування автомобіля МАЗ 5549 та визначення його повної маси, колісної формули й осьових навантажень. Тяговий розрахунок та визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля. Проектування основних функціональних елементів автомобіля, страница 6

ηтр — К.К.Д. трансмісії;

V — швидкість руху автомобіля;

K і F — відповідно коефіцієнт обтічності й площа лобової поверхні автомобіля.

Підставляємо значення потужності двигуна в рівняння витрати палива, при цьому одержимо:

 л/100 км.       (2.20)

При виконанні роботи враховуємо, що питома витрата палива gе є величиною змінною і залежить від швидкісного й навантажувального режимів роботи двигуна. Щоб урахувати цей вплив, питому витрату палива gе визначаємо за формулою

      ,                                       (2.21)

 — питома витрата палива при максимальній потужності двигуна за зовнішньою швидкісною характеристикою, р/л. с. ч;

 і  — коефіцієнти, враховуючі відповідно вплив на питому витрату палива швидкісного і навантажувального режимів роботи двигуна.

Рисунок 3а

Величину коефіцієнтів Кп і КN визначаємо з графіків рисунків 3а і 3б, де значення коефіцієнта Кп дане у функції від відношення поточної частоти обертання колінчастого вала двигуна при даній швидкості руху до частоти обертання вала при максимальній швидкості автомобіля.

Значення коефіцієнта КN дане у функції від відношення потужності, що витрачається на подолання опорів із даною швидкістю до потужності двигуна при тій же частоті обертання вала за зовнішньою швидкісною характеристикою.

Для уявлення про економічність автомобіля будуємо графік, що показує залежність витрати палива автомобіля на 100 км пробігу від швидкості руху й дорожнього опору, це — економічна характеристика автомобіля.

Рисунок 3б

Звичайно, теоретична економічна характеристика будується для умов рівномірного прямолінійного руху автомобіля на різних швидкостях у різних дорожніх умовах.

Для побудови економічної характеристики автомобіля по осі абсцис відкладаємо у масштабі швидкості руху автомобіля зі значеннями vi = 10, 20, 30 . . .км/год.

 Для курсового проекту приймаємо рух автомобіля по дорозі, що характеризується приведеним коефіцієнтом дорожнього опору руху з повним навантаженням на прямій передачі.

Розрахунок економічної характеристики ведемо в такій послідовності:

1. З урахуванням даних зовнішньої швидкісної характеристики (рис. 4) визначаємо швидкість руху автомобіля на прямій передачі за формулою  

   .                                    (2.22)

2. За формулою  визначаємо потужність двигуна, необхідну для руху автомобіля на різних швидкостях на одній із заданих доріг до повного завантаження двигуна.

3. Знаючи частоту обертання колінчастого вала двигуна для різних швидкостей руху автомобіля, визначаємо відношення , відповідно до яких за графіком (рис. 3, а) знаходимо значення коефіцієнтів Кп.

4. За графіком зовнішньої швидкісної характеристики двигуна для прийнятих частот обертання колінчастого вала знаходимо значення ефективної

 потужності Nе(зовн) і для співвідношення Nе/Nе(зовн) – за графіком (рис.3 б) встановлюємо відповідно до типу двигуна значення коефіцієнта КN.

5. За формулою  підраховуємо питому витрату палива для різних швидкостей руху автомобіля.

6. Відповідно до отриманих значень gе і Nе для різних швидкостей руху на прямій передачі автомобіля визначаємо витрату палива на 100 км шляху із формули:

.                              (2.23)

7. Аналогічно проводимо розрахунок витрати палива на 100 км пробігу автомобіля для інших опорів доріг з урахуванням коефіцієнтів опору.

8. На підставі одержаних розрахункових даних складаємо таблицю:

  Таблиця       - Витрата палива на 100км пробігу

Ψі

V

n

ni/nv

Kn

Ne i

Nei/Ne

KN

gе,

Qs

0,027

16,565

580

0,2

1,1

21,12

0,13

1,7

458,15

80,57

0,027

33,13

1160

0,4

1,01

45,096

0,28

1,35

334,06

62,72

0,027

49,695

1740

0,6

0,96

74,8

0,46

1,2

282,24

58,60

0,027

66,26

2320

0,8

0,95

113,05

0,7

1,1

256,03

60,25

0,027

82,8

2898

1

1

162,7

1

1

245

66,40

0,027

91,05

3188

1,1

1,05

192,66

1,18

1

257,25

75,08