Компонування автомобіля МАЗ 5549 та визначення його повної маси, колісної формули й осьових навантажень. Тяговий розрахунок та визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля. Проектування основних функціональних елементів автомобіля, страница 13

  Zдин = (2···3) Z  для автомобілів, що експлуатуються в основному на дорогах із штучним покриттям;

fдин = (0,7...0,9) fст – для вантажних автомобілів.

а)                                               б)

Рисунок 11 – Характеристики пружних властивостей підвісок зі сталевим пружним елементом: а – з одинарним пружним елементом та гумовим буфером–обмежувачем; б – із подвійним пружним елементом: Z0 – навантаження на підвіску при порожньому автомобілі, Н;

 Zст, Zдин – відповідно статичні та динамічні навантаження, Н; fст.еф – ефективний прогин, м; fст, fдин – статичний та динамічний прогин; f / – одночасний прогин сталевого і гумового елементів.

Обчислені значення fст  повинні відповідають аналогічним значенням для сучасних підвісок:  fст = 0,08...0,12 м у вантажних автомобілів.

Розрахунок мостової напівеліптичної ресори

Спочатку вибираємо довжину ресори  Lр , орієнтовно приймаючи

для передніх ресор

для задніх ресор

де L – база автомобіля.

Розраховуємо передню ресору

Із конструктивних міркувань установлюємо коефіцієнти асиметрії ресори:

;    ,           

де l1, l2 – розміри відповідно короткого й довгого кінців ресори l1+ l2 = Lр.

Ширину b та товщину h листа ресори знаходимо, виходячи з того, що для симетричної ресори (при  )

,

де    δ – коефіцієнт форми кінців листів ресори  (δ = 1,25... 1,35 у ресор вантажних автомобілів);

Е – модуль поздовжньої пружності (для сталі   Е = 210 ГПа);

I  – сумарний момент інерції поперечного перерізу.

   Сумарний момент інерції поперечного перерізу становить

,

Розраховуємо задню ресору

Із конструктивних міркувань встановлюємо коефіцієнти асиметрії ресори:

;        ,                    

де l1, l2 – розміри відповідно короткого й довгого кінців ресори l1+ l2 = Lр.

Ширину b та товщину h листа ресори знаходимо, виходячи з того, що для симетричної ресори ()

,       

де    δ – коефіцієнт форми кінців листів ресори  (δ = 1,25... 1,35 у ресор вантажних та   δ = 1,35...1,40 у ресор легкових автомобілів);

   Е – модуль поздовжньої пружності (для сталі   Е = 210 ГПа);

I  – сумарний момент інерції поперечного перерізу.

Сумарний момент інерції поперечного перерізу становить

                                        

де b, h  – відповідно ширина й товщина листа; nл – кількість листів у ресорі, прийнявши nл = 6 ...14, b/h  = 6 ...10.

Остаточно розміри листа ресори (h та b ) приймаємо за ОН 8027–86

Рисунок 12 – Розрахункова схема листової ресори

Довжину верхнього (корінного) листа ресори приймаємо рівною  Lp. Відстань між стрем'янками lстр кріплення ресор вибираємо конструктивно. Довжина решти листів визначається графоаналітичним методом. Для цього необхідно накреслити ресору в масштабі  1:5 або І:10 (рис. 12). Вона повинна мати форму балки рівного опору.

3.2.4. Колеса

    Параметри коліс (тип і розміри обода, диска та шини) вибираємо залежно від умов експлуатації автомобіля. Виписуємо зі стандарту:

- позначення шини       300–508Р(ІІ,ООН20);  

- максимальне навантаження на  шину Gк max=25,51 кН;

- зовнішній діаметр шини без навантаження D=1080 мм;

- статичний радіус rcm=505 мм;

- посадковий діаметр шини d=508 мм.

3.3.  Рульове керування

 


Конструкція вибраного типу рульового керування повинна відповідати вимогам, які ставляться до неї для найбільш поширених умов експлуатації.

Для рульового керування визначаємо кінематичне  uω  та силове up передавальні числа:

                  ;         ,         (3.30)                

де   αр.к, αк.к – кути повороту відповідно рульового й керованого коліс,

αр.к = 720°, αк.к =40°;

uωм і uωп ,uр.м. і uр.п  – кінематичне і силове передавальні числа відповідно рульового механізму і рульового привода;

– сумарний момент опору повороту керованих коліс;

G – вага, що припадає на керовані колеса, Н;

f – 0,027 коефіцієнт опору коченню;

φ = 0,6...0,8 – коефіцієнт зчеплення шини з полотном дороги;

rковз =  (0,14) rк – радіус ковзання шини, м;

rк – радіус кочення колеса, м (rк ≈ rст ≈ rд);

R = 0,2...0,25 м – радіус рульового колеса, м;