Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту, страница 8

Висновок: Виходячи з того, що умова оптимальності, яка забезпечує зниження собівартості перевезень має такий вигляд: I∑ Plприв>IЕ та Iс <1, можна зробити висновок, що експлуатаційні витрати перевищують норму, а собівартість перевезень зростає.

Факторний аналіз експлуатаційних витрат

Зміна експлуатаційних витрат під впливом зміни обсягу перевезень у приведених ткм (без урахування впливу обсягу перевезень на собівартість)

ΔЕ(∑ Plприв)= Δ∑ Plприв00* I∑ Plприв0;

ΔЕ(∑ Plприв)= 629142,9*0,985-629142,9= -9437,14т.грн.

Зміна експлуатаційних витрат за рахунок зміни собівартості перевезень

ΔЕ(С)= ΔС*∑ Plприв11- Е0* I∑ Plприв;

ΔЕ(С)= 747041,2-629142,9*0,985= 127335,44т.грн.

Перевірка:

ΔЕ= Е1- Е0= ΔЕ(∑ Plприв)+ ΔЕ(С);

ΔЕ= 127335,44-9437,14= 117898,3т.грн.

Висновки: У фактичному періоді порівняно з планом експлуатаційні витрати вцілому підвищились на 117898,3 тис. грн. Під впливом зменшення вантажообігу вони зменшились на 9437,14 тис. грн, а за рахунок збільшення собівартості зросли на 127335,44 тис. грн.

Вплив зміни обсягу перевезень на собівартість

С=Сз+Снз;

Снз=Енз/∑ Plприв;

ΔС(∑ Plприв)= ΔСнз(∑ Plприв)= Енз0/∑ Plприв 1-Енз0/∑ Plприв0;

ΔС(∑ Plприв)= 435366,89/19342800 - 435366,89/19640000= 0,34 к/10прив.ткм

ΔСдр= 6,59-0,34= 6,25 к/10прив.т-км

Висновки: Зростання собівартості 10 прив т-км на 6,59 коп було пов’язане зі зміною обсягу перевезень (+0,34 коп/ 10 прив т-км) та за рахунок впливу якісних факторів (+6,25 коп/ 10 прив т-км).

Зміна експлуатаційних витрат з урахуванням впливу зміни обсягу перевезень на собівартість:

ΔЕ*(∑ Plприв)= ΔЕ(∑ Plприв)+ ΔЕ(С∑ Plприв);

ΔЕ*(∑ Plприв)= -9437,14+6530,503= -2906,637 т.грн. (-9437,14+6576,552)

ΔЕ(С∑ Plприв)=Енз0-Енз0*І∑ Plприв;

ΔЕ(С∑ Plприв)= 435366,89-435366,89*0,985= 6530,503 т.грн.

Висновки:  Під впливом зміни обсягу перевезень витрати знизилися на 2906 тис. грн., а під впливом собівартості вони зросли на 6530,503 тис. грн. Але розподіл витрат також враховує витрати на паливо, електроенергію, часові тарифні ставки, тарифні оклади, норми утримання незалежного контингенту, ефективність використання основних засобів, факторів організації виробництва, якість планування, кваліфікація робітників, мотивація і стимулювання праці, структура перевезень за видами  руху, тяги і коефіцієнту розриву між тарифними та експлуатаційними т-км (фактично він значно більший, що свідчить про негативне становище залізниці).  


5 Аналіз доходів та прибутку від перевезень

Д=Дпас+Дван;

Д0= 402,2905+56,45938= 458,7499 млн.грн.

Д1= 382,557+66,4508= 449,0078 млн.грн.

Дван=∑Рl*dван; Дван0= 12970*0,031017= 402,2905 млн.грн.

                             Дван1= 12750,2*0,030004= 382,557 млн.грн.

Дпас=∑Аl*пас; =

Дпас0= 275*0,009029+3440*0,013612+2955*0,00242=56,45938 млн.грн.

Дпас1= 296,7*0,009329+3777,6*0,015252+2518,3*0,00241=66,45089 млн.грн.

пас=∑ dпасі*γпасі;

dпас0= 56,45938/6670= 0008,46 коп/10прив.ткм

dпас1= 66,4508/6592,6= 0010,076 коп/10прив.ткм

γпасі=∑Аlі/∑Аl;

Дпас=Дпаспр+Дпасприм+Дпасм

Дпасі=dпасі*∑Аlі

dприв=Д/∑Рlприв

dприв0= 458,7499/19640= 0023,36 коп/10прив.ткм

dприв1= 449,0078/19342,8= 0023,21 коп/10прив.ткм

Таблиця 5.1- Виконання плану доходів з перевезень

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абсолютне, (+,-)

Відносне, %ВП

Усього доходів від перевезень,

млн. грн у т.ч.

458,7499

449,0078

-9,7421

97,88

вантажних

402,2905

382,557

-19,7335

95,09

пасажирських

56,45938

66,4508

9,99142

117,7

Обсяг перевезень, привед. ткм, млн у т.ч.

19640

19342,8

-297,2

98,49

вантажообіг, тариф ткм, млн

12970

127502

-219,8

98,31

пасажирообіг, пас. км, млн

6670

6592,6

-77,4

98,84

Середня доходна ставка, коп., 10 привед. ткм

23,36

23,21

-0,15

99,36

10 ткм тариф

31,017

30,004

-1,013

96,73

10 пас. км

8,46

10,076

1,616

119,1