Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту, страница 5

Факторний аналіз показників використання рухомого складу за показниками середньодобової продуктивності вантажного вагона та середньодобової продуктивності локомотива.

Пвдин нав+Sв/(1+αнав)

Пв0 =

Пв1 =

Пв = 2462,430-2601,065 = -138,635

Таблиця 2.2- Факторний аналіз середньодобової продуктивності вагона  методом ланцюгових підстав

№ підстановки

Розрахунок впливу факторів на результативний показник

1

ΔПв(Sв) =

2

ΔПв(αнав)=

3

ΔПв(Рдиннав)=

Перевірка:

ΔПв= Пв1- Пв0= ΔПв(Sв)+ ΔПв(αнав)+ ΔПв(Рдин нав);

ΔПв= -222,042 + 15,949 + 67,458 = -138,635т-км

Висновок: За рахунок зменшення середньодобового пробігу на 7 км середньодобова продуктивність вагону зменшилась на 222,042 т-км. за рахунок зміни відсотка порожнього пробігу вагону до навантаженого, а також динамічного навантаження вантажного вагону середньодобова продуктивність вагону збільшилась на 15,949 т-км та 67,458 т-км відповідно.

Під сумісним впливом вищеперелічених факторів середньодобова продуктивність вагону зменшилась на 138,635 т-км.

Аналіз використання робочого парку вагонів та експлуатаційного парку локомотивів

а) робочий парк вагонів (n) за планом та фактом

nr=∑Ple/365*Пв

nr0= 13220*106/365*2601,065= 13924,749ваг. ≈13925 ваг.

nr1= 13453,2*106/365*2462,430= 13453,2*106/898786,95=14968,1ваг. ≈14969 ваг.

Скорегувати робочий парк вагонів на фактичний обсяг перевезень

n*r= nr0*I∑ Ple

n*r= 13924,749*1,018= 14175,394ваг. ≈ 14175 ваг.

б) зміна робочого парку вагонів за факторами обсягу перевезень та середньодобової продуктивності вагона

Δnr(∑ Ple)= nr*r- nr0;            Δnr(∑ Ple)= 14175-13925= 250 ваг.

Δnr(Пв)= nr1 -nr*r;              Δnr(Пв)= 14968,41-14175,394= 792,706 ваг. ≈ 793 ваг.

в) частка (ступінь) впливу кожного з факторів на зміну середньодобової продуктивності вагона

σПв(Sв)= Δ Пв(Sв)/ Пв;

σПв(Sв)= -222,042/(-138,635)= 1,602

 σПв(αнав)= Δ Пв(αнав)/ Пв;

σПв(αнав)= 15949/(-138,635)= -0,115

 σПв(Рдин нав)= ΔПв(Рдин нав)/ ΔПв;

σПв(Рдин нав)= 67,458/(-138,635)= -0,487

г) відхилення робочого парку вагонів за факторами продуктивності

Δnr(Sв)= Δnr(Пв)* σПв(Sв);

Δnr(Sв)= 792,706*1,602= 1269,915ваг ≈ 1270 ваг.

Δnr(αнав)= Δnr(Пв)* σПв(αнав)

Δnr(αнав)= 792,706*(-0,115)= -91,16 ваг ≈ -92 ваг.

Δnr (Рдин нав)= Δnr(Пв)* σПв(Рдин нав)

Δnr(Рдин нав)= 792,706*(-0,487)= -386,047 ваг ≈ -387 ваг.

д) перевірка

Δnr(Пв)= Δnr(Sв)+ Δnr(αнав)+ Δnr (Рдин нав)

Δnr(Пв)= 1269,915-91,16-386,047= 792,718 ваг ≈ 793 ваг.

Δn= nr1- nr0= Δnr(∑ Ple)+ Δnr(Sв)+ Δnr(αнав)+ Δnr(Рдин нав)

Δn= 14968,1-13924,749= 1043,351 ваг ≈ 1044 ваг.

Δn=250,645+1269,915-91,16-386,047 = 1043,363 ваг ≈ 1044 ваг.

Висновки: Продуктивність вагону фактично порівняно з планом зменшилась за рахунок середньодобового пробігу вагону на 222,042 т-км; а за рахунок коефіцієнту порожнього пробігу вагонів та динамічного навантаження завантаженого вагону збільшилась відповідно на 15,949 т-км та на 67,458 т-км. цей фактор є негативним в роботі депо.

Розрахувавши робочий парк вагонів за планом та фактично ми бачимо, що кількість вагонів збільшилась на 1044 ваг в першу чергу за рахунок середньодобового пробігу вагону (1269,915 ваг).

Таблиця 2.3- Факторний аналіз середньодобової продуктивності локомотива методом ланцюгових підстав

№ підстановки

Фактори

Розрахунок впливу факторів на результативний показник

Sл

β

Qбр

0

Sл0

β0

Qбр0

1

Sл1

β0

Qбр0

ΔПл(Sл)= 2940*395*(1-0,1985)-2940*399*(1-0,1985)= -9425,64

2

Sл1

β1

Qбр0

ΔПл(β)= 2940*395*(1-0,1823)-2940*395*(1-0,1985)= 18813,06

3

Sл1

β1

Qбр1

ΔПл(Qбр) = 2880*395*(1-0,1823)-2940*395*(1-0,1823)= -19379,49

Перевірка: